Foto: Joanna Szubzda [www.radio.bialystok.pl]

 

 

W miniony piątek, na stronie MEN zamieszczono komunikat, zatytułowany „Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych”. Oto jego fragmenty:

 

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

 

>Ograniczone funkcjonowanie przedszkoli i szkół specjalnych w podmiotach leczniczych […]

 

>Ograniczone funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

 

Monitorowaliśmy funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, których działalność nie była ograniczona, w szczególności w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą.

 

Z pozyskanych informacji wynika, że wiele jednostek systemu oświaty, za zgodą organu prowadzącego, zawiesiło swoją działalność na podstawie innych przepisów, a dzieci i młodzież pozostawały pod opieką rodziców.

 

Natomiast, w ośrodkach, w których działalność nie została ograniczona, znaczna większość rodziców zdecydowała o zaprzestaniu uczęszczania przez dziecko do przedszkola, szkoły czy placówki.

 

W związku z tym funkcjonowanie tych ośrodków zostanie ograniczone. […]

 

 

>Ograniczenie działalności szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 

 

Ośrodki te będą nadal zapewniały opiekę i wychowanie oraz oddziaływania socjoterapeutyczne w grupach wychowawczych funkcjonujących w tych ośrodkach. Decyzją rodziców znaczna większość wychowanków przebywa w domach rodzinnych w związku z tym dyrektorzy tych ośrodków mają utrudnione możliwości realizacji podstawy programowej. 

 

Ograniczenie dotyczy szkół funkcjonujących w ośrodkach socjoterapii.  Szkoły te, są jednak zobowiązane prowadzić kształcenie na odległość lub w inny sposób – uzgodniony z organem prowadzącym.

 

 

>Ograniczenie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne będą realizowały swoje zadania zdalnie lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.  

 

Pracownicy poradni mają w tym czasie również ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki. 

 

Pracownicy poradni mają w tym czasie również ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki. 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie 6 kwietnia 2020 r. *

 

 

Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19    TUTAJ

 

 

Pełna wersja komunikatu MEN „Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych” TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja

 

*Decyzje o których mowa w rozporządzeniu obowiązywać będą w okresie od 6 do 10 kwietnia 2020 r.

 

 Zostaw odpowiedź