Foto: www.facebook.com/wnow.uni.lodz/

 

Siedziba Wydziału Nauk o Wychowanie UŁ, z szansą na miliony

 

Na stronie MEN zamieszczono dziś komunikat „200 milionów na kształcenie przyszłych nauczycieli”. Oto jego obszerne fragmenty i link do pełnej jego treści:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło konkurs na „Programy kształcenia nauczycieli”. Konkurs finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma na celu podniesienie kompetencji studentów, którzy zamierzają w przyszłości zostać nauczycielami.

 

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty realizowane na kierunkach studiów ze specjalnością nauczycielską. Co więcej, muszą być one opracowane w oparciu o wytyczne MNiSW dotyczące kształcenia nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz uczących przedmiotów na dalszym etapie edukacji szkolnej.

 

Programy muszą zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Powinny także przyczynić się do rozwoju kompetencji pedagogicznych i społecznych studentów. Mają one uwzględniać nowoczesne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych.

 

Podniesienie kompetencji społecznych i pedagogicznych

 

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe publiczne i niepubliczne. Projekty powinny trwać od 24 do 60 miesięcy. Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni i wynosi od 4 mln dla uczelni kształcących mniej niż 4 tys. studentów, aż do 12 mln dla największych uczelni, kształcących powyżej 12 tys. studentów. Średnia wartość wsparcia przypadająca na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł. Oznacza to, że z funduszy od NCBR może skorzystać nawet ponad 6,5 tys. osób. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 23 kwietnia i potrwa do 6 czerwca 2018 roku.

 

Prace nad modelowymi programami kształcenia nauczycieli już trwają.

 

[…] Jednym z wyników jego prac było przygotowanie rekomendacji do zmian w systemie kształcenia nauczycieli. W związku z pracami MNISW nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Minister Edukacji Narodowej zgłosiła uwagi dotyczące rozwiązań prawnych w zakresie kształcenia nauczycieli, aby kształcenie nauczycieli było prowadzone z uwzględnieniem m.in. następujących zasad:

 

1.Kształcenie nauczycieli powinno być prowadzone wyłącznie przez szkoły wyższe. Jedyną grupą, która może uzyskiwać kwalifikacje poza systemem szkolnictwa wyższego mogą być nauczyciele praktycznej nauki zawodu (osoby legitymujące się wykształceniem średnim i mistrzowie w zawodzie, których kształcenie w zakresie przygotowania pedagogicznego może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli).

 

2.Kształcenie nauczycieli wszystkich typów szkół powinno być prowadzone zawsze w cyklu 5-letnim, w trakcie jednolitych studiów magisterskich lub w systemie bolońskim (3+2) – przy czym w systemie bolońskim zarówno studia I stopnia jak i II stopnia muszą być prowadzone w tym samym zakresie – przedmiotu lub zajęć, do których student uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie.

 

>Wyjątek od powyższej zasady powinien dotyczyć kształcenia: nauczycieli przedszkoli i wczesnej edukacji, nauczycieli – pedagogów specjalnych, nauczycieli – psychologów. Te trzy grupy nauczycieli będą mogły uzyskiwać kwalifikacje wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich.

>Ponadto kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej powinno być prowadzone: zawsze łącznie w obu zakresach przygotowania (do przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej), na odrębnym kierunku studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie z odrębnym standardem kształcenia.

 

3.Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie powinny być prowadzone wyłącznie przez uczelnie posiadające uprawnienia do kształcenia nauczycieli na danym kierunku studiów (w trakcie studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich).

 

 

4.Uczelnie prowadzące kształcenie nauczycieli powinny spełniać – określone w ustawie – następujące warunki:

 

>uczelnia musi prowadzić kształcenie na kierunku (na studiach I i II stopnia albo studiach jednolitych) odpowiadającym przedmiotowi lub zajęciom, do których nauczyciel będzie uzyskiwał kwalifikacje;

>w swojej strukturze uczelnia musi posiadać jednostkę lub jednostki, które prowadzą badania naukowe w dyscyplinach: pedagogika i psychologia;

>w uczelni muszą być wyodrębnione jednostki organizacyjne odpowiedzialne za dydaktyki przedmiotowe (metodyki zajęć) dla każdej prowadzonej w uczelni specjalności kształcenia nauczycieli.

 

Ponadto Minister Edukacji Narodowej zgłosił uwagę, aby w ramach Państwowej Komisji Akredytacyjnej powinien być powołany odrębny zespół, który będzie prowadził akredytację kształcenia nauczycieli.

Część spośród wskazanych przez ministerstwo edukacji uwag znalazła swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pozostałe kwestie będą uwzględnione w nowych przepisach rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Przy czym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zostanie skonstruowane w taki sposób, aby nowe wymagania dotyczyły wyłącznie nauczycieli, którzy będą uzyskiwali kwalifikacje po wejściu w życie przepisów ustawy i nowych rozporządzeń .

 

 

Cały komunikat „200 milionów na kształcenie przyszłych nauczycieli”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.mrn.gov.pl

 

 

UWAGA: Podkreślenia i pogrubienia fragmentów tekstu – redakcja OE.

 Zostaw odpowiedź