Foto: www.juniorowo.pl

 

Zdjęcie pochodzi z artykułu „Nie-zwykła publiczna szkoła – reportaż Juniorowa”, opowiadającego o Szkole Podstawowej w Radowie Małym

 

 

Zaglądając na stronę portalu PRAWO.PL zwróciliśmy uwagę na tekst, o intrygującym tytule: „Więcej działalności innowacyjnej w szkołach”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

Resort edukacji chce w większym stopniu wspierać działalność innowacyjną i będzie do tego zachęcał ogłaszając konkursy oraz zlecając wyższym uczelniom podejmowanie odpowiednich działań w tej sprawie. To kolejny krok w odformalizowaniu tego rodzaju działalności szkół. […]

 

Przed 1 września 2017 r., aby podjąć działalność innowacyjną w szkole, potrzebna więc była uchwała rady pedagogicznej podjęta po uzyskaniu: zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, opinii rady szkoły, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane – pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na jej prowadzenie w szkole.

 

Po wejściu w życie Prawa Oświatowego, o podjęciu działań innowacyjnych nie trzeba powiadamiać ani kuratora oświaty, ani organu prowadzącego. Decyzję o wprowadzeniu innowacji podejmuje dyrektor szkoły w drodze zarządzenia. Nie ma żadnych dodatkowych regulacji w tej materii – dyrektor ma pełną autonomię. Najprościej zatem określić w zarządzeniu całą procedurę zgłaszania działań innowacyjnych, np.:

-jakie warunki muszą spełnić, by zostać za takie uznane,

-jakie są kryteria dopuszczenia takich działań,

-jakie dokumenty należy złożyć po zakończeniu innowacji.

 

Odpowiednie zapisy można również wprowadzić do statutu szkoły. […]

 

Minister zadba o promocję innowacji

 

Według MEN działań innowacyjnych w szkołach było za mało – z przeprowadzonej w 2019 r. pierwszej tury monitorowania działalności innowacyjnej w szkołach i placówkach wynika, że w drugiej połowie roku szkolnego 2018/2019 realizowano w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ponad 6 tysięcy innowacji pedagogicznych (6212). Ponad 83 tysiące nauczycieli brało udział w prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności innowacyjnej i rozwijania kompetencji proinnowacyjnych uczniów. W projekty innowacyjne było zaangażowanych ponad 300 tysięcy uczniów.

 

Nowela umożliwi ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzenie działań promujących w szkołach dobre praktyki w zakresie działalności innowacyjnej. Możliwość organizacji konkursów, w których będą nagradzane najciekawsze i najbardziej efektywne, z punktu widzenia procesu edukacyjnego, innowacje pedagogiczne. Jak też umożliwienie badania możliwości rozciągnięcia rozwiązań innowacyjnych realizowanych w pojedynczych szkołach na skalę rozwiązań systemowych. […]

 

 

Cały artykuł „Więcej działalności innowacyjnej w szkołach”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 Przeczytaj także:

 

Portal Nowa Era – Innowacja pedagogiczna w szkole

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Zawarte w cytowanym tekście informacje o przygotowywanej przez resort edukacji nowelizacji ustawy Prawo oświatowe na pierwszy rzut oka wyglądaja bardzo obiecująco. Zapewne niejedna dyrektorka i nauczycielka, niejeden dyrektor i nauczy- ciel – którzy w swoich szkołach od dawna prowadzą rozmaite innowacje, których celem jest odejście od postpruskiego modelu szkoły nauczającej i przekształcenie jej w środowiska wspierające uczniów w procesie uczenia się i nabywania kompetencji przyszłości, przyjęli tę zapowiedź z radością.

 

Także wiele ich koleżanek i kolegów, którzy jak dotąd jedynie kibicowali tym eduzmieniaczom, lecz sami dopiero rozważali możliwość włączenia się do tych nurtów zmiany, ale obawiali się jak zostałoby to przyjęte przez nadzór pedagogiczny – czytając o takiej nowelizacji pomyślą sobie – to ja w tym roku spróbuję!

 

Nie wiadomo jednak jak ministerstwo definiuje pojęcie „innowacje pedagogiczne”, bo – jak wiadomo – diabeł tkwi w szczegółach. Bo może tymi promowanymi przez MEN innowacjami będą konkursy dla szkół z wykorzystania tablic interaktywnych, może – tak jak to robiono w zakończonym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie – projekty takie, jak: „Rok liturgiczny wędrowaniem z Chrystusem – żywa historia mojego zbawienia” lub „Opowieści biblijne”, a może innowacyjne prowadzenie wychowania patriotycznego z konkursami na wiedzę o żołnierzach wyklętych… [WK]Zostaw odpowiedź