Dzisiaj w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, poświęcone projektowi rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli.

 

W spotkaniu stronę rządową reprezentowali: minister Piontkowski oraz wiceministrowie Marzena Machałek i Maciej Kopeć, zaproszonymi uczestnikami byli przedstawiciele przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

Oto komunikaty uczestników spotkania, które udało się nam odnaleźć w Internecie:

 

 

                                                                             M  E  N

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

4 grudnia 2019. Spotkanie kierownictwa MEN z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych.

 

 

 

Wzrost pensji nauczycieli w kolejnym roku – spotkanie kierownictwa MEN ze związkami zawodowymi

 

W środę, 4 grudnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa MEN z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych w sprawie projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w związku ze wzrostem w 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podczas spotkania minister edukacji potwierdził również wzrost wynagrodzenia nauczycieli w 2020 r. roku o 6 proc.

Potwierdziłem to, co mówił pan premier w expose, tzn., że nauczyciele mogą spodziewać się 6-procentowej podwyżki od września 2020 r. Prawdopodobnie będzie to zorganizowane w ten sposób, że zostanie zmieniona kwota bazowa w ustawie budżetowej tak, aby również i samorządy od 1 stycznia wiedziały jakiego rodzaju czekają  je wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycielipowiedział minister Dariusz Piontkowski po spotkaniu ze związkami zawodowymi.

 

Podczas rozmowy zapowiedziano również wznowienie prac zespołu trójstronnego rządowo-samorządowo-związkowego (Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty), który ma wypracować docelowy, nowy system wynagradzania nauczycieli, a także przygotować rozwiązania dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym awansu zawodowego, ewentualnej oceny pracy, czasu pracy, obowiązków nauczycieli, oraz systemu finansowania oświaty.

 

Omawiany podczas spotkania projekt rozporządzenia przewiduje zmianę załącznika do rozporządzenia- tabelę wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli .

 

W projekcie rozporządzenia proponowane jest zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w drugiej i trzeciej grupie zaszeregowania płacowego oraz dla nauczycieli mianowanych w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego. Projekt trafił w połowie listopada br. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

 

Propozycja zmian we wskazanych 5 grupach zaszeregowania płacowego wynika z ustalonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1778) kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. w wysokości 2 600 zł.

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

X             X             X

 

 

Z  N  P

 

 

Rozmowy płacowe w MEN

 

4 grudnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyły się rozmowy dotyczące projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. W rozmowach udział wzięli przedstawiciele oświatowych związków zawodowych. ZNP reprezentował wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński.

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował ww. projekt, ponieważ nie uwzględnia on propozycji ZNP odnośnie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, jak również w ogóle nie przewiduje jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia. Trudno bowiem uznać za podwyżkę wynagrodzenia dostosowanie tabeli płac do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. W opinii przekazanej Ministrowi Edukacji Narodowej, Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w wysokości 15% od stycznia 2020 r.

 

Ponadto ZNP wnosi o dokonanie zmian w treści rozporządzenia polegających na:

 

-zrównaniu sytuacji prawnej wychowawców klas i wychowawców przedszkoli – w sposób obowiązujący w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej,

 

-przyznaniu dodatku funkcyjnego dla wychowawców internatów, burs i centrów kształcenia zawodowego,

 

-wprowadzeniu minimalnych stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

 

-powiązaniu prawa do dodatku za trudne warunki pracy z realizacją każdego zadania polegającego na prowadzeniu zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i zespołach wczesnego wspomagania,

 

-wprowadzeniu regulacji umożliwiającej obliczenie stawki osobistego zaszeregowania w przypadku nauczycieli realizujących obowiązkowe pensum na podstawie art. 42 ust. 3 i 4a KN,

 

-wprowadzeniu regulacji zmniejszającej proporcjonalnie wymiar obowiązkowego pensum zajęć o każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, dni ustawowo wolne od pracy, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zarządzone przez dyrektora szkoły.Przedstawiciel ZNP zwrócił się do ministra edukacji o zagwarantowanie w ustawie budżetowej środków finansowych przeznaczonych na realizację podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

 

W tym celu niezbędna jest zmiana kwoty bazowej. Minister Edukacji Narodowej poinformował uczestników spotkania o rozpoczęciu w roku 2020 rozmów dotyczących  zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Rozmowy te mają toczyć się w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli – ich zakres będzie szeroki. Dotyczył będzie finansowania oświaty, w tym systemu wynagradzania nauczycieli, czasu pracy i awansu zawodowego, a także systemu postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.

 

 

Źródło: www. znp.edu.pl

 

X           X           X

 

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

Komunikat ze spotkania Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z Ministrem Edukacji Narodowej

 

 

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Warszawie doszło do spotkania Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”. 

 

W rozmowach uczestniczyła również wiceminister edukacji Marzena Machałek i wiceminister Maciej Kopeć.

 

Uczestnicy spotkania rozmawiali:

 

-o konieczności dokończenia realizacji kwietniowego porozumienia między rządem a KSOiW NSZZ „S”. Wdrożenie ustawy z 13 czerwca 2019 r. 

 

-o zmianie ustawy Karta nauczyciela umożliwiło wprowadzenie od 1 września br. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, dodatku dla nauczycieli wchodzących do zawodu, min. 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy nauczycieli z 2018 r. […]

 

 

Cały Komunikat ze spotkania…   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

X            X            X

 

 

Forum Związków Zawodowych

[Brak informacji]

 Zostaw odpowiedź