Foto: www.sp2lidzbark.edupage.org/text53/

 

W listopadzie pierwszoklasiści rozmawiali o zdrowym odżywianiu. Dzieci poznały wartości odżywcze owoców i warzyw oraz piramidę żywienia. Uczniowie omawiali rolę zdrowego żywienia w codziennym życiu. Wskazywali produkty, których należy unikać oraz te niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Po teorii dzieci miały okazję sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. [Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Lidzbarku]

 

 

 

Oto obszerne fragmenty tekstu Moniki Sewastianowicz, zamieszczonego dzisiaj (6 marca 2024 r.) na portalu Prawo.pl:

 

 

Nie będzie dodatkowej godziny dla zdrowia

 

[…]

 

Pomysł na godzinę o zdrowiu przedstawili MEN posłowie:Dziś nauka o zdrowiu częściowo znajduje się w programach nauczania, ale tylko jako niewielka część przyrody, biologii. Wprowadzenie do podstawy programowej dodatkowo godziny dla zdrowia znacznie zwiększyłoby możliwość edukacji w tym zakresie, a co za tym idzie zwiększenia świadomości, byłoby też ważnym elementem profilaktyki pierwotnej, czyli zapobiegania chorobom, w tym uzależnieniomwskazano w interpelacji.

 

Resort edukacji na razie wyklucza dodanie takiego przedmiotu, bo – jak wskazuje – w programach nauczania już takie treści się znajdują. W odpowiedzi na interpelację wymienia, że:

>w szkole podstawowej na lekcjach biologii uczniowie poznają: rodzaje zębów, przyczyny próchnicy i zasady profilaktyki, konieczność stosowania diety zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb organizmu (wiek, płeć, stan zdrowia, aktywność fizyczna itp.), istotę działania szczepionek i surowicy, wskazania do ich zastosowania oraz uzasadniają konieczność stosowania obowiązkowych szczepień.

 

>Na lekcjach wychowania fizycznego – w ramach działu edukacja zdrowotna – uczniowie poznają np.: znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, piramidę żywienia, zasady zdrowego odżywiania, pozytywne mierniki zdrowia, zasady i metody hartowania organizmu, sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą, zasady aktywnego wypoczynku zgodne z rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku (np. WHO lub UE), ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych czynności, czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, sposoby redukowania stresu, konsekwencje zdrowotne stosowania używek i substancji psychoaktywnych, przyczyny i skutki otyłości, nieuzasadnionego odchudzania się, stosowania sterydów.

 

>Treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych – mają istotnie pogłębiony i poszerzony wymiar. Uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum na lekcjach biologii m.in. poznają: związek budowy narządów z pełnioną przez nie funkcją, sposoby nabywania odporności swoistej (czynny i bierny), narządy i komórki układu odpornościowego, zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego (nadmierna i osłabiona odpowiedź immunologiczna), sytuacje wymagające immunosupresji (przeszczepy, alergie, choroby autoimmunologiczne), wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie układu oddechowego (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, smog), wybrane choroby układu nerwowego (depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki dla ograniczenia społecznych skutków tych chorób, istotę rozmnażania płciowego, zasady racjonalnego żywienia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) i ich skutki zdrowotne, przyczyny otyłości oraz sposoby jej profilaktyki, znaczenie badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, USG) w profilaktyce chorób układu pokarmowego, w tym raka żołądka, raka jelita grubego.[…]

 

W odpowiedzi ministerstwo wskazuje też, że uczniowie są nadmiernie przeciążeni zajęciami, nie planuje więc zwiększenia liczby godzin zajęć. Pojawią się natomiast rozwiązania prawne, zobowiązujące szkoły podstawowe do realizacji zajęć z zakresu nauki pierwszej pomocy przedmedycznej – w ramach zajęć z wychowawcą – od 1 września 2024 r. Należy podkreślić, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych już obecnie uczą się odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, w tym np. udzielania pierwszej pomocy (m.in. na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa). W przyszłym roku szkolnym dodatkowo szkolenia z tego zakresu będą realizowane w ramach zajęć z wychowawcą – we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Aktualnie, Ministerstwo Edukacji Narodowej analizuje również tematykę dotyczącą ewentualnych zmian w podstawie programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – w zakresie edukacji zdrowotnej. […]

 

 

 

Cały tekst „Nie będzie dodatkowej godziny dla zdrowia”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

 

x           x           x

 

 

Poszukując tekstu na który powołała się redaktorka Sewastianowicz, natrafiliśmy na inny, opublikowany na „Portalu Samorządowym”  z 12 lutego 2024 roku, zatytułowany Godzina dla zdrowia. Jest propozycja na kolejną zmianę w szkołach”. Oto screeny fragmentów tego materiału:

 

 

[…]

[…]

 

x           x          x

 

 

Niestety – nie udało się nam odnaleźć poszukiwanego tekstu, na który powołała się Monika Sewastianowicz – autorka tekstu na portalu Prawo.pl. Ale w trakcie poszukiwań znaleźliśmy interpelację poselską – zobaczcie z jakiego okresu pracy Sejmu:

 

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTreZostaw odpowiedź