25 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”.

 

Sprawozdanie zawiera rekomendacje do dalszych działań w skali kraju, mających na celu wsparcie organów prowadzących szkoły w doposażeniu podległych placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne i ich zastosowanie w procesie nauczania-uczenia się.

 

 

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

„Cyfrowa szkoła”

[FRAGMENTY]

 

 

I.8. Główne rezultaty

Główne rezultaty programu:

− uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie uczenia się i pracy zespołowej,

− nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania TIK w procesie kształcenia,

− zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania,

− wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie,

− nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy,

− osiągnięte zostały wszystkie zakładane w programie wartości mierników.

 

 

I.9. Główne bariery

W trakcie realizacji programu zidentyfikowano występowanie barier o charakterze organizacyjnym, ludzkim, programowym, technicznym i finansowym. Najistotniejszymi z nich były:

− napięty harmonogram realizacji działań w programie – zbyt krótkie przedziały czasowe na realizację poszczególnych działań,

− problemy części beneficjentów ze sprawnym przeprowadzeniem procedury przetargowej na dostawę pomocy dydaktycznych,

− zbyt duże koszty uzyskania w niektórych szkołach wymaganej przez program przepustowości łącza internetowego,

− nieefektywna wewnątrzszkolna sieć bezprzewodowej propagacji sygnału internetowego, w niektórych salach lekcyjnych zmienna siła sygnału internetowego.

 

I.10. Główne wnioski

Na podstawie doświadczeń z realizacji programu sformułowano następujące wnioski:

− został osiągnięty główny cel pilotażu, który zakładał rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystania dostępnych źródeł wiedzy,

− nauczyciele, dzięki szkoleniom, podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania TIK w procesie kształcenia, co w znacznym stopniu przyczyniło się do sukcesu programu, szkoły osiągnęły zakładane w programie funkcjonalności i wykonały nałożone programem zadania edukacyjne,

− przyjęte w pilotażu rozwiązanie wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnej do szkół, polegające na powierzeniu tego procesu szkołom i organom prowadzącym z jednoczesnym zapewnieniem zewnętrznego rządowego wsparcia finansowego oraz holistyczna koncepcja programu, uwzględniająca wsparcie nauczycieli i rozbudowę elektronicznych zasobów edukacyjnych, okazały się trafne.

− nakłady finansowe poniesione na realizację programu przyniosły oczekiwane efekty, które przełożyły się na zmianę modelu pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach będących beneficjentami programu.[…]

 

XII. OCENA PROGRAMU

Główny cel pilotażu, który zakładał rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności współpracy oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystania dostępnych źródeł wiedzy, został zrealizowany. Założone wartości wszystkich 14 wskaźników zostały osiągnięte. Szkoły osiągnęły zakładane w programie funkcjonalności i wykonały nałożone programem zadania edukacyjne.

 

Celem programu było również zweryfikowanie przyjętego modelu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK, polegającego na udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (obszar „e-szkoła”), modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli opartego na międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli (obszar „e-nauczyciel”), modelu przygotowywania publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych  zasoby edukacyjne”, w tym „e-podręcznik”) oraz modelu korzystania przez uczniów z nowoczesnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się (obszar „e-uczeń”).

 

W trakcie trwania programu, w okresie od dnia zainstalowania, uruchomienia i zintegrowania zakupionego w ramach programu sprzętu i urządzeń oraz przeprowadzenia technicznego szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu do dnia 31 maja 2013 r., szkoły były zobowiązane do wykorzystywania TIK na określonej programem liczbie lekcji, w zależności od wielkości szkoły oraz wybranego wariantu wykorzystania przenośnego sprzętu komputerowego. Zadanie to zrealizowały wszystkie szkoły uczestniczące w programie. Ponadto, w szkołach realizowane były projekty edukacyjne rozwijające kompetencje społeczne i twórcze uczniów. Zrealizowane projekty rozwijały talenty uczniów oraz uczyły współpracy i skupiały ich wokół wyznaczonego celu. Projekty te w ilości wymaganej programem zrealizowano we wszystkich szkołach uczestniczących w programie. Z punktu widzenia dyrektorów szkół i organów prowadzących, pilotażowy program rządowy „Cyfrowa szkoła” był sposobem na pozyskanie nowoczesnego sprzętu – narzędzi pracy, który bez zewnętrznego wsparcia nie byłby dostępny ze względu na brak środków finansowych. Zarówno dyrektorzy szkół, jak i nauczyciele określili program jako „sprzymierzeńca nauczyciela”. Zakupiony sprzęt służył do nowoczesnej organizacji lekcji, zwiększył aktywność uczniów i zmienił sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli.

 

Udział w programie wpłynął na rozwój twórczych i społecznych kompetencji uczniów. Ponadto realizacja programu umożliwiła międzyszkolne kontakty nauczycieli w ramach sieci współpracy, wymianę doświadczeń oraz wzbogaciła warsztat pracy. Nauczyciele i uczniowie z dużym zaangażowaniem wykorzystywali dostępne zasoby sprzętowe zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, jak i w czasie wolnym od zajęć. Realizacja programu sprawiła, że w środowisku lokalnym szkoły z programu „Cyfrowa szkoła” mają wizerunek nowoczesnych i przyjaznych uczniom.

 

Program pilotażowy pozwolił na sprawdzenie i weryfikację przyjętej koncepcji wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnej do szkół, polegającej na powierzeniu tego procesu szkołom i organom prowadzącym z jednoczesnym zapewnieniem zewnętrznego rządowego wsparcia finansowego oraz przyjęciu holistycznej koncepcji programu, uwzględniającej wsparcie nauczycieli i rozbudowę elektronicznych zasobów edukacyjnych.

 

Wiedza uzyskana w trakcie realizacji programu pozwala na sformułowanie szczegółowych rekomendacji do dalszych działań w zakresie cyfryzacji szkół.

 

Podsumowując, należy uznać, że nakłady finansowe poniesione na realizację programu przyniosły oczekiwane efekty, które przełożyły się na zmianę modelu pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach będących beneficjentami programu.

 

 

Całe sprawozdanie TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 Komentarze niedostępne