Foto: Dariusz Bloch[wwwpomorska.pl]

 

Nie 100 dni przed maturą, a ponad 180 dni wcześniej poloneza zatańczyła młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu. Sześć klas się bawiło.

 

Dzisiaj (21 grudnia 2921 r.) na stronie MEiN zamieszczono komunikat:

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki)


Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych. Dotyczą one wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Wskazują na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane m.in. do organizatorów oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

 

 

Bezpieczeństwo podczas uroczystości studniówkowych

 

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników uroczystości studniówkowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, osób towarzyszących). Wskazują one na konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zaleceń i wytycznych wynikających ze stanu epidemii.

 

Wspólny materiał MEiN, MZ i GIS zawiera zalecenia zarówno w przypadku, gdy uroczystość odbywa się w budynku szkoły, jak i poza nią. Wytyczne informują, że podmioty świadczące usługi gastronomiczne oraz organizatorzy stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez.* Ponadto uczestnik studniówki, który nie przekazał organizatorowi zaświadczenia o zaszczepieniu lub wyzdrowieniu, jest traktowany jako osoba niezaszczepiona, na którą nałożono limity.

 

W wytycznych znalazła się także informacja, że uroczystości studniówkowe w budynku szkoły nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki) – TUTAJ

 

Oto początkowy akapit tego materiału:

                           Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki)

 

Po latach wspólnej nauki i przed egzaminem maturalnym studniówka ma charakter ważnego wydarzenia dla całej społeczności szkolnej, szczególnie dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych

 

Uwzględniając pozytywny wpływ uroczystości szkolnych na jakość relacji rówieśniczych oraz wartość wynikającą z kontynuowania zwyczajów szkolnych, potrzeba jej organizacji jest w pełni uzasadniona.

 

Warto jednak pamiętać, aby organizować studniówki w sposób bezpieczny i z zachowaniem reguł sanitarno-higienicznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

Studniówka to przedsięwzięcie dobrowolne dla wszystkich uczestników. Jeżeli jest to wydarzenie szkolne, to za jego bezpieczeństwo odpowiada organizator, czyli dyrektor szkoły i nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice.

 

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, daje możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i radości z zabawy.

 

Należy podkreślić, że Wytyczne w czasie pandemii COVID-19 wynikają z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a więc dotyczą zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych dzieci, uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

 

UWAGA! Wytyczne dotyczą studniówek organizowanych przez SZKOŁĘ, w tym radę rodziców.

[…]

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

*Limity określa rozporządzenie covidowe

 

Obecnie do dnia 31 stycznia 2022 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:


>spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

 

>imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących;

 

>imprez i spotkań do 100 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej.



Zostaw odpowiedź