Na stronie portalu prawo.pl/oświata zamieszczono dzisiaj warty zapoznania się z nim tekst, zatytułowany „Rozporządzenie o pensjach nauczycieli z błędem formalnym, jednak raczej bez szans na poprawkę”. Oto jego fragmenty:

 

[…] Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych wynagrodzeń nauczycieli – ma ono uwzględnić zwiększenie pensji nauczycieli, które resort zapowiadał w marcu i które zostało uchwalone przez Sejm. Zmiany – eufemistycznie mówiąc – nie spotkały się z entuzjazmem środowisk oświatowych. […]

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego opublikował komunikat, w którym zarzuca rządowi naruszenie procedury legislacyjnej. Podkreśla, że art. 4 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela przesądza, że rozporządzenia przewidziane ustawą podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

 

 

Pomiędzy opiniowaniem projektów aktów normatywnych na podstawie art. 19 u.z.z., a ich uzgadnianiem ze związkami zawodowymi na podstawie art. 4 ust. 2 KN, występuje nie tylko różnica semantyczna, ale także proceduralna. O ile opiniowanie projektu aktu normatywnego zazwyczaj sprowadza się do sporządzenia opinii i przedstawienia jej organowi władzy publicznej, tak uzgodnienie wymaga rozpoczęcia negocjacji przez stronę ministerialną i związkową – podkreślają związkowcy. Dodają, że podobna teza wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 17 marca 1998r., U 23/97 stwierdził, że termin „uzgodnienie”, zgodnie z jego sensem językowym, ma oznaczać czynność polegającą na „doprowadzeniu do braku rozbieżności”, „ujednoliceniu” czy też „harmonizowaniu” (w znaczeniu „wzajemnego dostosowania”).

 

– ZNP żąda wszczęcia negocjacji w celu uzgodnienia treści projektu rozporządzenia płacowego nauczycieli. Brak podjęcia przez resort edukacji działań na rzecz uzgodnienia treści rozporządzenia płacowego będzie potraktowany przez ZNP jako wada formalna rozporządzenia, naruszająca art. 4 KN, co na podstawie art. 188 pkt 3 Konstytucji RP wiązać się będzie z podniesieniem zarzutu niekonstytucyjności tegoż aktu wykonawczego, jako sprzecznego z ustawą – czytamy w komunikacie. […]

 

 

 

Cały tekst Rozporządzenie o pensjach nauczycieli z błędem formalnym, jednak raczej bez szans na poprawkęTUTAJ

 

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 Zostaw odpowiedź