Foto: www.pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/job-interview

 

 

Dzisiaj na „Portalu Samorządowym – Portal dla Edukacji” zamieszczono dzisiaj (12 lipca 2023 r.) informację o przygotowywanych przez MEiN zmianach w przepisach o kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli oraz o zmianach dotyczących nowych zasad kształcenia tej grupy zawodowej. Oto obszerne fragmenty tego tekstu i link do jego pełnej wersji:

 

 

Kształcenie nauczycieli po nowemu. Taki plan na nich ma MEiN

 

[…]

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 2 czerwca opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na zmiany w sposobie kształcenia nauczycieli, które zostały wprowadzone: ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia, odrębnie uregulowało kwestie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu:

 

-nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia i nauczyciela psychologa – załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia,

 

-nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) – załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia,

 

-nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia.

 

 

Istotne zmiany, które wprowadzono wskazanymi wyżej przepisami polegają na tym, że:

 

-kształcić przyszłych nauczycieli na studiach mogą wyłącznie te uczelnie, które spełniają warunki określone w art. 53 ust. 5-5d prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

-studia podyplomowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich mogą być prowadzone przez uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk – przy zapewnieniu kadry kształcącej przyszłych nauczycieli na studiach pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na kierunku odpowiadającym zakresowi kształcenia na studiach podyplomowych,

 

-kształcenie przyszłych nauczycieli na studiach obejmuje 5-letni cykl (jako jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane w tym samym zakresie co studia magisterskie). […]

 

Ponadto kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie przygotowania:

 

-psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć,

 

-psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,

 

-merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć,

 

-pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa, psychologiczno-pedagogicznego,

 

-dydaktycznego do nauczania języka obcego.

 

 

Kształcenie przyszłych nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych jest prowadzone na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich; nie ma możliwości kształcenia nauczycieli tej specjalności w trakcie studiów podyplomowychinformuje MEiN w projekcie rozporządzenia.

 

Zasady kształcenia przyszłych nauczycieli – pedagogów specjalnych i logopedów

 

Kształcenie przyszłych nauczycieli – pedagogów specjalnych, logopedów i prowadzących zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest prowadzone:

 

-na jednolitych studiach magisterskich na kierunku:

– pedagogika specjalna, zakresie: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki), edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki), edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacji włączającej, pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i logopedii, lub

 

– na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie: pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i logopedii,

 

– logopedia, na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku innym niż pedagogika specjalna w zakresie: pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i logopedii,

 

>na studiach podyplomowych dla osób posiadających:

 

– kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych, które nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej,

– kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych, które nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej,

 

– przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, które chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowy zakresie pedagogiki specjalnej.

 

>Kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka obcego

 

Zgodnie w projektowanym rozporządzeniem zmiany umożliwią kształcenie przyszłych nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu i nauczycieli języka regionalnego na studiach pierwszego stopnia lub studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich; […]

 

 

 

 

Pełna treść projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

–  TUTAJ

 

 

 

 

Cały tekst „Kształcenie nauczycieli po nowemu. Taki plan na nich ma MEiN” –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 Zostaw odpowiedź