Screen z: www.bibliotekako.prawo.link

 

 

„Portal Samorządowy” zamieścił dziś (19 kwietnia 2022 r.) bardzo ważną dla przyszłości zawodu nauczyciel informację, której najważniejsze fragmenty publikujemy poniżej:

 

MEiN szykuje kolejne zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

 

To nie plotki! Mimo przerwania rozmów między resortem oświaty a samorządami i związkowcami na temat zmian w systemie wynagradzania nauczycieli oraz zmian w pragmatyce zawodowej, resort szykuje zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli. […]

 

Dwa stopnie awansu zawodowego – nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany z ewentualną specjalizacją I i II stopnia, poprzedzone 4-letnim okresem przygotowania do zawodu. Tak może wyglądać już niebawem system awansu zawodowego nauczycieli.

 

W Ministerstwie Edukacji i Nauki przygotowywany jest bowiem projekt kolejnej nowelizacji Karty Nauczyciela, który ma zmienić dotychczasowe rozwiązania.[…]

 

Jednak ani wtedy, ani 12 kwietnia podczas uzgodnienia publicznego treści projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia dla nauczycieli, nie ujawnił szczegółów. Dariusz Piontkowski dopytywany o to, jakie będą te zmiany, potwierdził jedynie, że niebawem ustawa o awansie będzie gotowa i że będzie ona zawierała rozwiązania, które zostały już przedstawione na zespole roboczym w sprawie awansu, który obradował w ramach zespołu trójstronnego ds. statusu zawodowego pracowników oświaty w czerwcu. Dodał, że w kwestii omawianych rozwiązań nie było kontrowersji ze strony zespołów. Skoro tak, to należy się spodziewać rozwiązań, które mocno zmienią system awansu zawodowego nauczycieli, znacząco utrudniając dostęp do zawodu, a jednocześnie wydłużając ścieżkę kariery. Jego główne założenia, to:

 

>zmniejszenie liczby stopni awansu do – jak już wspomniano – nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego. A więc likwidacji stopni stażysty i nauczyciela kontraktowego;  (- i +)

 

>wydłużenie ścieżki dochodzenia do kolejnych szczebli awansu. Po zakończeniu okresu wprowadzenia do zawodu, trwającego co najmniej 4 lata (-), i zdaniu egzaminu dana osoba uzyskałaby stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie możliwe po 6 latach. Na tym jednak nie koniec – po przepracowaniu 5. a następnie 10. lat nauczyciel dyplomowany mógłby zdobyć specjalizację odpowiednio I i II stopnia w jednym z czterech zakresów:

-dydaktyczno-metodycznym,
-opiekuńczo-wychowawczym,
–zarządzania i organizacji,
– nadzoru i efektów kształcenia.

 

>wprowadzenie dwóch stopni specjalizacji dla nauczycieli dyplomowanych, a przez to również rozwoju zawodowego i finansowego. Obecnie bowiem nauczyciele, którzy osiągnęli najwyższe kwalifikacje, nie mieli możliwości rozwijania się. Niezależnie od powyższych zmian, ma być utrzymany tytułu honorowego profesora oświaty, dostępny po 20 latach pracy, w tym 10 latach pracy jako nauczyciel dyplomowany; (+)

 

>wprowadzenie egzaminu zewnętrznego po okresie wprowadzenia do zawodu, obejmującego część praktyczną i teoretyczną. Egzaminy na poszczególne stopnie awansu będą przeprowadzane przez niezależne komisje egzaminacyjne, a od ich decyzji będzie przysługiwało odwołanie. Takiego trybu odwołania nie przewiduje się w przypadku stopni specjalizacji;  (?)

 

>odbiurokratyzowanie ścieżki awansu zawodowego – uzyskanie awansu będzie się wiązało nie tyle z przygotowywaniem planów rozwoju i pisaniem sprawozdań, co wykazaniem się praktycznymi umiejętnościami.   (+)

 

 

Cały tekst informacji „MEiN szykuje kolejne zmiany w awansie zawodowym nauczyciel”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 Zostaw odpowiedź