23 grudnia 2022 roku zamieściliśmy informację: „RPO ponownie wystąpił do  ministra Czarnka  w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach”. W miniony piątek –  13 stycznia 2023 roku – na stronie RPO zamieszczono informację o odpowiedzi, jaka na tamto wystąpienie wpłynęła z MWiN. Oto obszerne fragmenty omówienia tej odpowiedzi, link do pełnej wersji tego materiału oraz do tekstu odpowiedzi wiceministra Piontkowskiego na tamto wystąpienie:

 

[…]

 

Odpowiedź Dariusza Piontkowskiego, sekretarza stanu w MEiN

 

Dynamika ruchu kadrowego nauczycieli monitorowana jest na podstawie ogłoszeń o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli, które zgodnie z przepisami prawa dyrektorzy szkół obowiązkowo zamieszczają na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

 

W bieżącym roku szkolnym na zwiększoną liczbę ofert pracy ma wpływ wprowadzenie od 1 września 2022 r. standaryzacji zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. W całej Polsce od 1 września 2022 r. w szkołach powinno zostać obsadzonych kilkanaście tysięcy etatów psychologów i innych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dlatego też duża część ogłoszeń dotyczy właśnie tych specjalistów.

 

Na dzień 2 stycznia 2023 r. łącznie we wszystkich województwach wykazano łącznie ok. 4,3 tys. wolnych miejsc pracy dla nauczycieli, w tym 1,4 tys. ofert skierowanych było do nauczycieli specjalistów pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Liczba ofert pracy bez uwzględnienia nauczycieli specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicz– nej wynosi 2,9 tys. W analogicznym okresie w roku 2022 liczba ofert pracy dla nauczycieli we wszystkich województwach łącznie wynosiła ok. 2,1 tys.[…]

 

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela, m.in. poprzez zagwarantowanie płac odpowiadających szczególnej roli społecznej tego zawodu, jest jednym z priorytetów działań, które są podejmowane przez Rząd w zakresie polityki oświatowej. W 2017 r., po raz pierwszy od 2012 r., zagwarantowano waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35%, od 1 stycznia 2019 r. o 5%, od 1 września 2019 r. o 9,6%, a od 1 września 2020 r.  o 6%. Ponadto od dnia 1 września 2019 r. dodano w ustawie – Karta Nauczyciela nowy art. 34a gwarantujący nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, dodatek funkcyjny w wysokości co najmniej 300 zł. Równocześnie rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do dodatku funkcyjnego również o nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym. Wysokość tego dodatku określają organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego w drodze regulaminu wynagradzania.

 

Od połowy 2021 r. Minister Edukacji i Nauki prowadził rozmowy z nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego na temat koniecznych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, w związku z dynamicznie zmieniającymi się warunkami pracy szkoły, potrzebami uczniów i ich rodziców. Minister zaproponował istotną podwyżkę wynagrodzeń w powiązaniu ze zmianą organizacji czasu pracy w ramach 40 – godzinnego tygodnia pracy oraz zmianami w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Powyższe propozycje, które miały skutkować od 1 września 2022 r. znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli (średnio o ok. 30%, a o ok. 36% dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie), zostały odrzucone przez stronę związkową.

 

W związku z brakiem poparcia środowiska oświatowego dla planowanych zmian, w 2022 r. podjęto inne działania na rzecz zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli, niezależnie od zmian systemowych statusu tej grupy zawodowej. Od 1 maja 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zostało zwiększone o 4,4%. […]

 

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 r. ustawa budżetowa na 2023 r. przewiduje zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. – wyniesie ona 3 981,55 zł. W związku ze zmianą kwoty bazowej wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 7,8%. Środki na zwiększenie wynagrodzeń zostały uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2023 r. oraz w rezerwie celowej poz. 29 na 2023 r. „Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej”.

 

Biorąc pod uwagę zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia 2023 r., kwotowy wzrost wynagrodzenia średniego w stosunku do analogicznego okresu w roku bieżącym (1 stycznia 2022 r.) wyniesie w przypadku nauczyciela początkującego (dotychczasowego nauczyciela stażysty) 1 240 zł, natomiast nauczyciela dyplomowanego – 817 zł. Wzrost w ujęciu procentowym kształtuje się na poziomie  odpowiednio ok. 35% i 13%.

Szacowana subwencja oświatowa w 2023 r. wyniesie ok. 64,4 mld zł (z uwzględnieniem m.in. środków w zakresie planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2023 r. o 7,8%) i będzie wyższa od wykonania  kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 8,5 mld zł, tj. o 15,2 %. To o 11,1 mld zł więcej w stosunku do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022, czyli wzrost o 20,8%. […]

 

 

Podzielam opinię, że obecne rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli nadal nie są wystarczająco satysfakcjonujące. W celu zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela niezbędne jest w szczególności dokonanie kompleksowych zmian w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z szerszymi zmianami w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Dlatego też kontynuowany jest dialog z partnerami społecznymi.

 

Wobec postulatów strony społecznej o wznowienie rozmów na temat aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły, Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o powołaniu grupy roboczej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Do prac w tym gremium zaproszone zostały reprezentatywne związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: Forum Związków Zawodowych, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 listopada 2022 r. Tematem rozmów były kwestie związane z nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi oraz odbiurokratyzowaniem pracy nauczycieli. Kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu br.

 

Przygotowanie projektu odpowiednich zmian legislacyjnych będzie możliwe po zakończeniu prac tej grupy.

 

 

 

Cały tekst „Odpowiedź Dariusza Piontkowskiego, sekretarza stanu w MEiN” – TUTAJ

 

 

 

Tekst  odpowiedzi wiceministra Dariusza Piontkowskiego  z dn. 5 stycznia 2023 r. – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.bip.brpo.gov.pl

 

 

 Zostaw odpowiedź