Foto:Sylwia Penc, Agencja Wyborcza.pl[www.wyborcza.pl]

 

 

„Portal Samorządowy – Portal dla Edukacji” zamieścił dzisiaj 14 czerwca 2023 r.) tekst, informujący o problemach uczniów z Ukrainy w polskim systemie szkoolnym. Oto obszerne fragmenty tego tekstu:

 

 

Ukraińskie dzieci w polskim systemie oświaty. MEiN zapowiada kontrole w szkołach

 

 

[…]

 

 

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie minął ponad rok. W tym czasie tysiące dzieci z Ukrainy zostało przyjętych do polskich przedszkoli i szkół. Rzecznik praw obywatelskich (RPO) zwraca uwagę, że wiele ich problemów może być w dalszym ciągu nierozwiązanych. […]

 

Rzecznik zauważa, że duża część ukraińskiej młodzieży nie uczy się w żadnym systemie, co może świadczyć o braku strategii włączania dzieci z doświadczeniem uchodźczym do polskiego systemu oświaty. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę ma wprawdzie obowiązek złożyć oświadczenie o kontynuacji nauki w ukraińskim systemie oświaty, lecz nie zawsze jest on spełniany. A wśród dzieci, które nie realizują obowiązku nauki, mogą być osoby z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które wymagają szczególnego wsparcia.

 

Zdaniem RPO brak reakcji polskich władz, gdy prawo dziecka do edukacji nie jest realizowane, może stanowić naruszenie zobowiązań wynikających m.in. z Konwencji o prawach dziecka. Władze państwa powinny zatem dążyć do ułatwienia integracji dzieci oraz ich opiekunów, co często jest łatwiejsze i bardziej skuteczne w warunkach lokalnej szkoły. […]

 

Rzecznik przytacza dane. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba oddziałów przygotowawczych spadła z 2414 do 956, w których uczy się jedynie 14 414 dzieci z Ukrainy (8 proc. wszystkich uczniów uchodźczych). Większość uczniów, mimo nieznajomości języka polskiego, uczęszcza do oddziałów mieszanych, co może być niekorzystne szczególnie dla starszej młodzieży.

 

Wiele szkół ponadpodstawowych odczuwa negatywne skutki przyjęcia większej liczby kandydatów, co wynika również z kumulacji roczników, co może dodatkowo pogorszyć warunki nauki oraz szanse uczniów z Ukrainy na przyjęcie do szkół odpowiadających ich ambicjom i oczekiwaniom.

 

Najbardziej dotkliwe kwestie to stres i wyobcowanie doświadczane przez dzieci i młodzież. Problemem jest brak wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, nierealizowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych, brak odpowiednich podręczników, niewystarczająca liczba asystentów międzykulturowych lub pomocy nauczyciela.

 

Zdarza się, że szkoły nie reagują skutecznie na przypadki dyskryminacji i wrogości doświadczanej przez uczniów z innych państw. Integrację utrudniają też m.in. zbyt duża liczba uczniów uchodźczych w jednej klasie, preferencyjne traktowanie nowo przybyłych, brak wspomagania procesu integracji przez nauczycieli i wychowawców czy brak kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Z badania zleconego przez RPO – przeprowadzonego wśród organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół, nauczycieli, asystentów kulturowych, rodziców uczniów polskich i ukraińskich – wynika, że najważniejszymi wyzwaniami są: bariera językowa, praca z uczniami z traumą wojenną, zbyt liczne klasy oraz zbyt mało nauczycieli i pomocy nauczyciela.

 

Kontrowersje budzi też system oceniania, promowania i egzaminowania, w odniesieniu do zasady równego traktowania i równego dostępu do edukacji. Uczniom z Ukrainy jest często trudno poradzić sobie z treściami z polskich podstaw programowych. […]

 

 

 

Cały tekstUkraińskie dzieci w polskim systemie oświaty. MEiN zapowiada kontrole w szkołach”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja

 Zostaw odpowiedź