Foto: www.polsatnews.pl

 

Prezydent Andrzej Duda podczas podpisywania ustaw w dniu 1 kwietnia 2021 roku.

 

 

Portal <Prawo.pl> zamieścił wczoraj materiał Moniki Sewastianowicz, zatytułowany „Ustawa podpisana – będzie monitoring losów absolwentów szkół ponadpodstawowych”. Oto jego fragmenty i link do pełnej wersji:

 

 

Prezydent podpisał w czwartek nowelizację Prawa oświatowego, która przewiduje monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych.[…]

 

Za przyjęciem nowelizacji w Sejmie 25 lutego głosowało 446 posłów, pięciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Senatorowie opowiedzieli się za nowelizacją Prawa oświatowego.

 

To, by takie informacje, zbierane były w jednym miejscu, zaleca Unia Europejska. Rozwiązania te są wzorowane na przepisach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.. W oparciu o które funkcjonuje ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych karier absolwentów szkół wyższych – system ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów). […]

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu, według analiz Instytutu Badań Edukacyjnych, choć 85% dyrektorów szkół branżowych bada i analizuje kariery absolwentów swoich szkół, to blisko 80% z nich wykorzystuje w tym celu głównie nieformalne rozmowy z rodzinami lub znajomymi pracodawcami. Natomiast dane gromadzone w ramach statystyki publicznej, np. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, obejmują zbyt małą liczbę absolwentów szkół, aby można było wyciągać na ich podstawie szczegółowe wnioski. […]

 

Monitoring prowadzić będzie resort edukacji – zbierane będą dane o karierach osób, które ukończyły zarówno szkołę publiczną, jak i niepubliczną. Prowadzony będzie na podstawie:

 

1.danych z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

 

2.danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

3.danych gromadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

 

4.danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach płatników składek.

 


Do określenia grupy absolwentów objętych w danym roku monitoringiem karier absolwentów są wykorzystywane dane według stanu na dzień 15 marca każdego roku szkolnego. System monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, uzupełniany na etapie końcowym o raporty analityczne przez IBE, będzie w sposób efektywny kosztowo w stosunku do innych metod badawczych, takich jak np. ankiety (których koszt realizacji oraz efektywność są znacznie niższe niż systemu wykorzystującego dane administracyjne) dostarczał rzetelnych, użytecznych i porównywalnych w czasie informacji opisujących sytuację absolwentów w różnych zawodach i typach szkół.

 

 


Cały tekst „Ustawa podpisana – będzie monitoring losów absolwentów szkół ponadpodstawowych”  –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

 

Do chwili zamieszczania tego materiału podpisana przez Prezydenta w dniu 1 kwietnia Ustawa z dn. 25 lutego 2021 roku nie została opublikowana w „Dzienniku Ustaw”. Ostatnia pozycja nr. 617.Zostaw odpowiedź