Postanowiliśmy udostępnić naszym czytelnikom treść listuj jaki pod adresem minister Anny Zalewskiej przesłały liderki Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Poniżej zamieszczamy jego skrót, oraz link do poliku PDF z pełną jego treścią:

 

 

Warszawa,  2 lipca2017r.

 

Szanowna Pani Minister

Anna Zalewska

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Szanowna Pani Minister,

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, w imieniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), pragniemy zgłosić następujące uwagi.

 

Nasz głęboki niepokój wzbudził fakt, że z treści rozporządzenia usunięty został zapis o konieczności prowadzenia przez szkoły działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkolną. Zobowiązanie to obejmowało wszystkie przedszkola i szkoły oraz placówki edukacyjne (w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki doskonalenia nauczycieli) i związane było z konstytucyjnym prawem do życia w środowisku wolnym od dyskryminacji. […]

 

Rezygnacja z zapisów antydyskryminacyjnych (zarówno w projekcie konsultowanego rozporządzenia jak i w preambule do podstawy programowej kształcenia ogólnego) jest więc działaniem, które nie tylko usankcjonuje obecne trudności i wyzwania ale też zniweczy wysiłki podejmowane w szkołach na rzecz ochrony tych dzieci, które są najbardziej narażone na dyskryminację. Taki kierunek zmian stoi też w sprzeczności ze znajdującym się w innym miejscu uzasadnienia zapisami  mówiącym i o tym, że „Obowiązkiem szkoły jest kształcenie i  wychowywanie młodego pokolenia w poszanowaniu wartości, przygotowywanie do odpowiedzialności i uczenie umiejętności współpracy. […] Wymagane jest zatem aby szkoły i placówki dbały o właściwe postawy i respektowanie norm społecznych, zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. […]

 

Równie istotne staje się uczenie szacunku dla innych i kształtowanie postawy dialogu rozumianego nie tylko jako prezentowanie swoich argumentów, ale także umiejętność wysłuchania i rozumienie argumentów innych”. W tym kontekście przeciwdziałanie dyskryminacji staje się warunkiem koniecznym realizacji w/w postulatów. […]

 

W innym miejscu uzasadnienia czytamy, że „wymagania dotyczące prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych zostały opisane w taki sposób, aby szkoły i placówki mogły je realizować w zakresie rzeczywistych problemów występujących w danej szkole lub placówce, w oparciu o zdiagnozowane problemy uczniów i zagrożenia występujące w ich środowisku”.  Chcemy zatem przypomnieć, że zjawisko dyskryminacji w szkole jest rzetelnie udokumentowane. Badania przeprowadzone m.in. przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami  Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Edukacyjnych oraz liczne organizacje pozarządowe jednoznacznie wskazują, że w polskich szkołach dochodzi do nierównego traktowania ze względu  na wszystkie możliwe przesłanki (m.in. płeć, rasę, pochodzenie narodowe i etniczne, wyznanie i bezwyznaniowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, status społeczno-ekonomiczny).

 

Diagnozę tę potwierdzają doświadczenia organizacji, które regularnie pracują z nauczyciel(k)ami i całymi społecznościami szkolnymi. W przypadku konkretnych uczniów i uczennic mowa nienawiści, dyskryminacja oraz przemoc motywowana uprzedzeniami stanowią poważne zagrożenie dla ich podstawowego poziomu bezpieczeństwa i zdrowia.

 

Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji wprost odnosi się do zapisu w uzasadnieniu mówiącym o tym, że „jednym z podstawowych warunków prawidłowego procesu uczenia się jest poczucie  bezpieczeństwa i akceptacja tego, co dzieje się wokół nas”.

 

Jako ogólnopolskie stowarzyszenie, którego misją jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji  antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy, podtrzymujemy gotowość współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i jego  partnerami, w celu wspierania równościowych zmian w szkołach w Polsce.

 

Wnosimy zatem o to, aby zapisy dotyczące działań antydyskryminacyjnych  zostały utrzymane w  projekcie rozporządzenia i liczymy, że doczekają się rzetelnej realizacji.

 

Z poważaniem,

 

Elżbieta Kielak             Marta Gontarska

Członkinie zarządu Towarzystwa  Edukacji  Antydyskryminacyjne

 

 

Cały list do minister Anny Zalewskiej   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.tea.org.pl

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

dr Barbara Rudzińska-Mękal, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

 Zostaw odpowiedź