Portal Prawo.pl zamieścił w środę (9 grudnia 2921 r.) taką informację:

 

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe *, zmierzającej do wzmocnienia roli kuratorów oświaty, odbędzie się we wtorek na posiedzeniu połączonych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej. Informacja o terminie przeprowadzenia pierwszego czytania projektu pojawiła się na stronie internetowej Sejmu w wykazie prac komisji.


Resort zdecydował się jednak na wycofanie z niektórych zmian.


Wycofujemy się z przepisu zwiększającego liczbę członków komisji konkursowej, wybierającej dyrektora szkoły, jeśli chodzi o stronę kuratoryjną. Zostajemy przy tym, co było – powiedział w środę szef MEiN, odnosząc się do projektu nowelizacji Prawa oświatowego, która trafiła już do Sejmu. Podkreślił, że tę kwestię skonsultowano już z przewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. […]

 

Jak wyjaśniał resort, konieczne jest to ponieważ: „w celu zapewnienia wszystkim uczniom jak najlepszych warunków kształcenia, wychowania oraz opieki, niezmiernie ważne jest, aby stanowisko dyrektora szkoły lub placówki zajmowała osoba, która gwarantuje należyte wykonanie powierzanych jej zadań, ale również która swoją wiedzą, doświadczeniem i postawą umożliwi najlepsze funkcjonowanie i organizację pracy kierowanej przez nią szkoły lub placówki”.

 

Zawieszenie nawet bez postępowania

 

Łatwiej będzie także dyrektora zawiesić, będzie to możliwe nawet bez postępowania dyscyplinarnego *- jak wynika z założeń, organ nadzoru będzie mógł w tej sprawie wystąpić do organu prowadzącego w „w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę„. W niektórych przypadkach dyrektorowi może nawet grozić odpowiedzialność karna – bo i w tym zakresie resort planuje zmiany. Jak tłumaczy, zmiana ma „na celu wypełnienie luki prawnej polegającej na braku podstawy prawnej do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za pracę jednostek organizacyjnych sprawujących pieczę nad małoletnimi – za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi„. Organizacje społeczne będą musiały uzyskać pozytywną opinię kuratora, by poprowadzić lekcje w szkole.

 

Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała, że jeżeli ustawa wejdzie w życie, szkoła stanie się miejscem nudy, strachu i zniewolenia. Według niej zmiany doprowadzą do tego, że dyrektorzy będą pełnić funkcję strażników, a kuratorzy prokuratorów. Ustawę nazywano demontażem polskiej szkoły oraz zabieganiem o to, by młodzież była skrojona według jednego wzoru.


Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, podkreślał, że zmiany związkowcy oceniają jako szkodliwe i niekorzystne dla oświaty, nazwał je niweczeniem 30 lat dorobku środowiskowej szkoły. Podkreślił też, że zupełnie nie służą one oddaniu władzy rodzicom oraz są niekorzystne dla nauczycieli.

 

Jeżeli nauczyciele w czasie roku szkolnego mówią o odejściu z pracy, to mamy problem, apelujemy do posłów, żebyśmy położyli temu tamę ze względu na dobro dzieci – podkreślał. Profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz z Komisji polityki oświatowej PAN, podkreślała, że szkoła nie służy jedynie przygotowaniu do życia, ale tworzy warunki do rozwoju każdemu dziecku, a także rodzicom i nauczycielom. Nowa ustawa natomiast na to nie pozwoli, ponieważ poważnie ograniczy autonomię. […]

Dyrektorzy też krytykują zmiany

 

Stanowczo protestujemy przeciw zaburzeniu równowagi wpływów władzy samorządowej i władzy centralnej wobec kluczowego w szkole stanowiska dyrektora szkoły publicznej samorządowej wskazuje w opinii do ustawy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.Aktualnie prawo nakazuje osiągnięcie porozumienia kuratora organu sprawującego nadzór pedagogiczny z organem prowadzącym – tłumaczy OSKKO.[…]

 

Opinia związkowców miażdżąca


Negatywnie pomysł zaopiniował również Związek Nauczycielstwa Polskiego – na swojej stronie internetowej opublikowali treść listu otwartego, w którym wraz z innymi organizacjami apelują o rezygnację ze zmian.


W naszej ocenie, skutkiem zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian będzie spadek jakości kształcenia. Jako przedstawicielki i przedstawiciele wspólnot lokalnych, samorządów miejskich oraz wiejskich, oświatowych związków zawodowych, kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i nauczycielek, organizacji społecznych, a także społeczności szkół publicznych i niepublicznych oraz jako rodzice i uczniowie stanowczo sprzeciwiamy się tym zmianom i apelujemy o zaniechanie prac nad całym pakietem zmian w edukacji pod hasłem „lex Czarnek! – głosi treść listu. […]

 

 

Cały tekst „We wtorek pierwsze czytanie Lex Czarnek” TUTAJ

 

 

 

Źródło:www.prawo.pl/oswiata/

 

 

*Pogrubienia czcionek i podkreślenia w przytoczonym tekście – redakcja OEZostaw odpowiedź