Niezawodny w dostarczaniu edukacyjnych news’ow portal oswiata.abc.com poinformował, że z 4 marca  weszło w życie Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Jest to bardzo krótki akt prawny (dwa paragrafy), lecz wystarczający w swej treści do tego, aby pozwalał kuratorom na bardzo dowolne kształtowanie struktury organizacyjnej i zakresów obowiązków zatrudnionych tam wizytatorów. Oto fragment tej informacji:

 

 

Zniknie wymóg, by osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych realizowały wyłącznie zadania i czynności z zakresu nadzoru. MEN chce, by pracownicy ci mogli podejmować także inne czynności – np. dokonywać oceny dyrektora szkoły.

 

Nowe przepisy wskazują, że w kuratorium tworzy się wydziały i stanowiska pracy w celu realizacji zadań merytorycznych oraz obsługi organizacyjnej, uwzględniając: charakter, zakres zadań i czynności; wymagania praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania kuratorium oraz potrzeby i warunki lokalne.[,,,]

 

 

Cały komunikat „Nowe zasady organizacji kuratoriów”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

A oto treści usunięte z  obowiązującego od 1 stycznia 1999 r. (z późniejszymi zmianami) rozporządzenia:

 

w § 2.2a. W celu zapewnienia właściwego wykonywania zadań i czynności wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego pracę kuratorium należy tak zorganizować, aby:

1) pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje nie wykonywali w tym samym roku szkolnym innych zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w tych szkołach i placówkach,

2) pracownicy przeprowadzający w szkołach lub placówkach ewaluacje lub kontrole byli wybierani w sposób losowy.

3) w kuratorium tworzy się stanowiska pracy:

1) głównego księgowego,

2) radcy prawnego,

3) do spraw obronnych

– bezpośrednio podporządkowane kuratorowi.

4.Wieloosobowe stanowiska pracy mogą nosić nazwę zespołów.

§ 3. W kuratorium mogą być tworzone stanowiska kierownicze:

1) dyrektorów wydziałów;

2) dyrektorów delegatur;

3) zastępców dyrektorów wydziałów;

4) zastępców dyrektorów delegatur;

5) kierowników oddziałów.

 

§ 6.2. Osoby, które realizują zadania i czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 [zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, określone w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty], zatrudnione na stanowiskach urzędniczych wymagających kwalifikacji pedagogicznych, nie realizują innych zadań kuratora. [Źródło: www.infor.pl]

 

 Zostaw odpowiedź