Po wczorajszej informacji o uruchomieniu przez MEN portalu wymiany opinii „Nasza Edukacja” pora na przekazanie Naszym Czytelnikom informacji sprzed kilku dni, a konkretnie z soboty 20 czerwca. Otóż to wtedy, podczas Konwencji Platformy Obywatelskiej, premier Rządu i szefowa tej partii – Ewa Kopacz w swym przemówieniu powiedziała m.in.:

 

Przedstawiam wam dzisiaj bardzo krótko zespół programowy. Przygotuje on nowy program. Program, który będzie szeroko konsultowany z Polakami, także za pośrednictwem Internetu. Zaproponuję teraz dziesięć najbardziej priorytetowych obszarów.

 

[…] Polska szkoła – polska szkoła jest znacznie lepsza niż jeszcze 8 lat temu. Musimy jednak skończyć z tym, że ważne umiejętności zdobywa się na zajęciach dodatkowych i płatnych. Zapewnimy uczniom darmowe podręczniki. Ale nie wierzę w edukację bez kultury. Nie ma postępu społecznego bez udziału kultury. Temu zespołowi będzie liderowała pani Zofia Ławrynowicz.

 

Źródło: www.platforma.org/aktualnosc/

 

Miejmy nadzieję że te dwa wydarzenia pozostają ze sobą w związku przyczynowo-skutkowym i że pani poseł Ławrynowicz będzie korzystała z opinii zgłaszanych na portal „Nasza Edukacja”. Bo gdyby tak się nie stało i miałaby ona przygotować swojej partii (i jej wyborcom, a w przypadku wygranej – nam wszystkim) ów program wyłącznie w oparciu o swe osobiste kompetencje, to czas się bać…

 

Oto kilka informacji o pani poseł Zofii Ławrynowicz:

 

Zofia Ławrynowicz (ur. 26 kwietnia 1964 w Stargardzie Szczecińskim) – polska nauczycielka, samorządowiec, działaczka kulturalna, posłanka na Sejm VII kadencji. Ukończyła w 2000 pedagogikę w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Umiejętności Społecznych jako menadżer kultury w 2002, jak również w zakresie higieny głosu na Uniwersytecie Wrocławskim w 2005 oraz logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Szczecińskim w 2011.

 

Zawodowo od 1983 do 1992 pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. W 1995 została zatrudniona w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim, gdzie obejmowała różne stanowiska (m.in. kierownika i wicedyrektora). Jest założycielką i opiekunem lokalnego Zespołu Piosenki Literackiej, a także członkinią Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. Była też prezenterką Stargardzkiej Telewizji Kablowej. Od 2009 do 2010 kierowała jednym z działów na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.[…]

 

W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskała (po raz pierwszy) mandat poselski jako kandydatka z listy PO, otrzymując 5057 głosów w okręgu szczecińskim.

 

Źródło: www.pl.wikipedia.org

 

 

Nie jest więc doświadczoną posłanką, ale za to jedną z najbardziej zdyscyplinowanych. Przed rokiem „Super Express” zamieścił taką notatkę:

 

Perfekcyjna pani z Sejmu

Zofia Ławrynowicz wzięła udział we wszystkich 3370 głosowaniach jako jedyna spośród posłów. Tylko podziwiać. Posłanka mieszka bowiem w Stargardzie Szczecińskim i mogłaby się wymówić czasem trudnością z dojazdem, grypą. Jednak to nie w jej stylu. Perfekcyjna pani z Wiejskiej nigdy sobie na to nie pozwoli.

 

Źródło: www.se.pl

 

 

Jednak merytoryczny poziom jej aktywności najlepiej oddają takie formy poselskiej aktywności, jak składanie zapytań i interpelacji. Według oficjalnych danych dostępnych na stronie Sejmu tych pierwszych było 13, a interpelacji którym nadano bieg zarejestrowano tam 73. Jednak tylko kilka z nich dotyczyło obszaru edukacji. Zainteresowani mogą się o tym przekonać TUTAJ.

 

 

Warto jednak przytoczyć fragmenty treści jednej z nich:

 

 

Interpelacja nr 18817 do ministra edukacji narodowej w sprawie dokonania zmian w funkcjonowaniu polskiej oświaty

(z dn. 11 lipca 2014 r.)

 

 

Szanowna Pani Minister!
Od ponad 15 lat samorządy z powodzeniem realizują powierzone w 1996 r. zadanie organizacji i finansowania systemu oświaty. Ten okres to liczne inwestycje oświatowe, budowa i remonty szkół, przedszkoli, zaplecza sportowego. Od kilku lat następuje proces systematycznego niedoinwestowania systemu oświaty z budżetu państwa. Malejąca liczba uczniów, znaczący wzrost wynagrodzenia kadry nauczycielskiej, zwiększanie zadań oświatowych nakładanych na organy prowadzące szkoły doprowadziły do stanu, w którym w zdecydowanej większości jednostek samorządowych koszty bieżące funkcjonowania oświaty znacząco przewyższają kwoty subwencji oświatowej, jaką otrzymują na jej finansowanie. […] Brak zmian w polskiej oświacie skutkuje lawinowym zamykaniem szkół, przekazywaniem ich organizacjom społecznym, zwalnianiem nauczycieli, zahamowaniem inwestycji w oświacie. Dziś, w dobie ogromnych trudności finansowych samorządów, nie możemy jako społeczeństwo godzić się na pensum nauczycielskie na najniższym w Europie poziomie. Z drugiej strony praktycznie niemożliwe jest zwolnienie z pracy złego, nieefektywnego nauczyciela. System wynagradzania nie motywuje nauczycieli do dobrej i efektywnej pracy, co niewątpliwie skutkuje obniżaniem poziomu nauczania w polskich szkołach.

 

 

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Czy rozważane są zmiany reguł oceny nauczyciela i możliwości zwalniania nauczycieli nieefektywnych?
2. Jakie jest Pani stanowisko wobec ograniczenia ilości świadczeń socjalnych lub zasad ich wypłacania (dodatek mieszkaniowy, wiejski, działka rolna, mieszkanie itp.)?
3. Czy możliwe jest przywrócenie ustawowego ograniczenia dodatkowego zatrudnienia nauczycieli powyżej jednego etatu w innej szkole publicznej, bez zgody dyrektora szkoły lub organu prowadzącego?
4. Czy przewidywana jest zmiana art. 62 ust. 5b ustawy o systemie oświaty w zakresie wymogu uzyskiwania przez gminy pozytywnej opinii kuratora oświaty przy zamiarze połączenia w zespól szkoły podstawowej i gimnazjum, pozostawiająca jedynie wymóg uzyskiwania w takich sprawach samej opinii?
5. Czy rozważane są: zmiana zasad finansowania ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych z określeniem poziomu ich finansowania bez dowolności ustalenia kwot oraz doprecyzowanie kwalifikowanych kosztów, na które szkoła niepubliczna otrzymuje dofinansowanie?

 

Poseł Zofia Ławrynowicz

 

 

Źródło: www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/

 
Jeszcze bardziej warto przeczytać z jaką odpowiedzią, udzieloną w imieniu pani minister przez podsekretarz stanu Przemysława Krzyżanowskiego, spotkała się ta interpelacja [fragmenty]:

 

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 18817 w sprawie dokonania zmian w funkcjonowaniu polskiej oświaty

 

 

Szanowna Pani Marszałek!
W związku z interpelacją pani posłanki Zofii Ławrynowicz z dnia 20 czerwca 2013 r., nr SPS-023-18817/13, w sprawie dokonania zmian w funkcjonowaniu polskiej oświaty uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

 

Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki podejmuje dyrektor szkoły, który stosownie do zapisów art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Pracodawca wyposażony jest w odpowiednie narzędzia prawne, które zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz Kodeksu pracy, może w przypadku stwierdzenia obniżonej przydatności nauczyciela do dalszej pracy w zawodzie wypowiedzieć stosunek pracy.[…]

 

Zwolnienia w roku 2012 i w roku 2013 są efektem wieloletniego procesu zmniejszania liczby uczniów, któremu nie towarzyszył proporcjonalny spadek liczby nauczycieli. Spadek procentowy liczby uczniów jest większy niż nauczycieli. Przykładowo liczba uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 spadła o 20,7% w stosunku do roku szkolnego 2014/2005, zaś liczba nauczycieli o 9,1%. Jeszcze bardziej te różnice są widoczne w gimnazjach, gdzie liczba uczniów zmalała o 29,5%, a liczba nauczycieli o 10%. […]

 

W kwestii ograniczenia dodatkowego zatrudnienia nauczycieli powyżej jednego etatu w innej szkole uprzejmie wyjaśniam, że w świetle obowiązujących przepisów każdy ma prawo do wolności pracy, swobody wyboru pracy oraz swobody nawiązania stosunku pracy, z wyjątkami określonymi ustawowo. […]] W związku z zamieszczeniem praw, obowiązków i wolności w ustawie konstytucyjnej nie mogą być one zmienione ani uchylone zwykłym ustawodawstwem, stanowią wytyczną polityki gospodarczej i społecznej.

 

Odnosząc się do łączenia szkoły podstawowej z gimnazjum, uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący może połączyć w zespół szkoły i placówki różnego typu. W przypadku łączenia w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymagana jest pozytywna opinia kuratora (art. 62 ust. 5b). […]

 

 

Całą odpowiedź na interpelację można przeczytać TUTAJ

 

 

Źródło: www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/

 

 

 

Niech każdy Czytelnik sam wyrobi sobie opinię o kompetencjach pani poseł Ławrynowicz w dziedzinie tworzenia programu Platformy Obywatelskiej w obszarze edukacji. I może dzięki temu odnajdzie w sobie motywację do zaistnienia ze swymi poglądami na „naszą edukację” na portalu „Nasza Edukacja”. [wk]Zostaw odpowiedź