Z myślą o mającym  jutro odbyć się konkursie na stanowisko dyrektora ŁCDNiKP, postanowiliśmy zamieścić fragment tekstu, jaki znaleźliśmy na portalu „Prawo.pl”:

 

 

Braki w ofercie eliminują z konkursu na dyrektora szkoły

 

Konkurs na dyrektora szkoły jest wysoce sformalizowany. Każdy brak, w szczególności w zakresie wymaganych dokumentów, eliminuje kandydata. Komisja konkursowa nie może przy tym wzywać do usunięcia dostrzeżonych braków, a kandydat po terminie uzupełniać swojej oferty. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

 

W czerwcu 2022 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Po zbadaniu złożonych ofert, kandydatura Haliny S., z uwagi na braki formalne została odrzucona. Kandydatka nie przedłożyła dokumentu potwierdzającego fakt posiadania przygotowania pedagogicznego. W skardze do sądu administracyjnego Halina S. zaskarżyła przebieg konkursu, wnosząc o jego unieważnienie. Wyjaśniła, że pracuje w zawodzie nauczyciela od 35 lat, a od 20 lat pełni funkcję dyrektora tej szkoły. Ponadto, przeszła wszystkie szczeble awansu zawodowego nauczyciela, co potwierdził dołączony do oferty akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Podstawowym warunkiem uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela jest posiadanie pełnych kwalifikacji, w tym przygotowania pedagogicznego. Skoro zatem jest nauczycielem dyplomowanym, to tym samym posiada przygotowanie pedagogiczne. Żądany przez komisję konkursową dokument, był zatem zbędny. Zdaniem burmistrza miasta, jako organu prowadzącego szkołę, żądane przez komisję dokumenty zostały określone w przepisach prawa, a ich brak nie pozwalał na uznanie, że kandydat spełnia wymagane od osoby na takim stanowisku kwalifikacje. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego. W grę nie wchodziła też możliwość wzywania kandydata do uzupełnienia dostrzeżonego braku.

 

Sąd wyjaśnił, że procedura wyłaniania najlepszego kandydata do objęcia stanowiska dyrektora ma charakter sformalizowany i nie przewiduje możliwości uzupełniania złożonych ofert, które powinny być kompletne i poddawać się ocenie. Przepisy rozporządzenia w sprawie regulaminu na dyrektora szkoły (Dz.U. 2013 r. poz. 832) konkursu przewidują, że wstępne badanie ofert odbywa się bez udziału kandydatów i na tym etapie przeprowadzana jest weryfikacja złożonych ofert pod względem ich formalnej poprawności i kompletności.

 

Od kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, oprócz spełnienia warunków merytorycznych, wymagana jest również znajomość przepisów oraz szczegółowe zapoznanie się z ogłoszeniem, które w sposób precyzyjny określa warunki udziału w konkursie i sposób przygotowania oferty. Co ważne, do postępowania konkursowego nie mają zastosowania przepisy k.p.a., w tym dotyczące możliwości wezwania do uzupełnienia braków formalnych (art. 64 par. 2 k.p.a.). Z powyższego jednoznacznie wynika, że komisja w niniejszej sprawie mogła jedynie dokonać oceny kompletności przedłożonych przez skarżącą dokumentów, nie mogła jednak – wobec braku jednego z nich – wezwać jej do uzupełnienia braków formalnych złożonej oferty. […]

 

 

 Cały tekst „WSA: Braki w ofercie eliminują z konkursu na dyrektora szkoły”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

 

 

Plik PDF z jednolitym tekstem rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu

na stanowisko dyrektora..  –  TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź