Dnia 20 kwietnia 2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nauczyciel wczesnej edukacji w badaniach i praktyce edukacyjnej” na temat: „Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej dziecka”. Jej organizatorem była Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

11

 

Początkiem konferencji było wystąpienie prof. nadzw. dr hab. Wiesławy Leżańskiej, kierownika Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej WNoW UŁ, która powitała przybyłych na nią uczestników i Gości. W imieniu władz Uczelni głos zabrała prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak – Zając, dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.

 

 

 

14Poraj

 

Pierwszą sesję plenarną rozpoczął referat prof. nadzw. dr hab. Grażyny Poraj, zatytułowany „Podmiotowe determinanty funkcjonowania w roli zawodowej nauczycieli na różnych poziomach edukacji szkolnej”. Zaprezentowała wyniki swych badań, z których wnioski potwierdziły potoczną wiedzę o tym co warunkuje sukces w tym zawodzie: pozytywny dobór kandydatów do zawodu, właściwe do niego przygotowania oraz permanentne doskonalenie w trakcie pracy zawodowej.

 

 

 

14x Bałachowicz

 

Jako druga wystąpiła dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz, przewodnicząca Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, która wygłosiła referat na temat „ Nauczyciel wczesnej edukacji. Od pedagogii adaptacyjnej do pedagogii „zdechłej myszy”. Ta ostatnia metafora nawiązuje do sytuacji, w której zaciekawienie dziecka obiektem zdechłej myszy staje się wyjściową sytuacja edukacyjną. Sednem wywodu Pani Profesor było, ilustrowane licznymi przykładami, zaczerpniętymi z projektu realizowanego przy wsparciu tzw. „funduszu norweskiego” w obszarze kształcenia nauczycieli uczniów młodszych, wykazanie pilnej konieczność zmiany naszej edukacji, której metody zatrzymały się na stanie z lat osiemdziesiątych XX wieku, a w tym czasie świat, w którym żyjemy dziś, a także ten, w którym żyć będą dzisiejsi uczniowie, zmienił się i nadal zmienia radykalnie! Należy, zdaniem referentki, wyciągnąć z tego wnioski i podjąć, między innymi, następujące problemy:
 Jaki jest nasz świat?
 Jakie zadania stają przed dzieckiem, które wchodzi do „społeczności umysłów”?
 Jaka jest rola rozwijającego się podmiotu w paradygmacie społeczno-kulturowym?
 Jakie są, a jakie powinny być funkcje edukacji dziecka?

 

 

 

15 Chęcińska

 

Dr hab. prof. Uniwersytety Śląskiego Urszula Chęcińska wystąpiła jako kolejna referentka z wykładem o przykuwających uwagę słuchaczy treściach, inkrustowanych cytatami z poezji Wisławy Szymborskiej, zatytułowanym „Idea universitas magistrorum et scholarum we wczesnej edukacji. Refleksja ‘ogarniająca’ według K. Jaspersa”.

 

 

 

16 Andrzejewska

 

Ostatni przed przerwą na brunch wykład, zatytułowany „Zadanie nauczyciela – zdziwić i zaciekawić dziecko w procesie uczenia się” wygłosiła dr hab. Jolanta Andrzejewska – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

 

17 Kruk

 

Drugą sesję plenarna rozpoczęła dr hab. prof. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Jolanta Kruk, referatem pt. „Krytyczna filozofia techniczna jako paradygmat współczesnej metodyki nauczania”.

 

 

18 Wiśniewska Kin

 

Następnie głos zabrała prof. nadzw. dr hab. Monika Wiśniewska-Kin z Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej WNoW UŁ, której referat zatytułowany „Dziecko jako podmiot działań Edukacyjnych”

 

 

 

 

 

21 Karwowska &

 

Trzeci referat wygłosiły dwie referentki: dr hab. prof. UW Małgorzata Karwowska-Struczyk – Kierownik Katedry Edukacji Początkowej i asystentka w tej katedrze – mgr Olga Wysłowska – obie z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Referat ten, o nieco długim tytule „CLASS – narzędzie obserwacyjne jakości interakcji dorosły – dziecko w żłobku i przedszkolu – główne założenia teoretyczne, pozyskiwanie danych i ich interpretacja”, zawierał obszerną informacje o realizowanym przez nie projekcie.

 

 

 

22 Płóciennik

 

Jako ostatnia wystąpiła przed uczestnikami konferencji dr Elżbieta Płóciennik,  z Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej WNoW UŁ. Jej referat nosił tytuł „Współczesne wyzwania społeczne a warunki rozwijania mądrości na poziomie wczesnej edukacji”. Była to informacja, zawierająca wybrane wyniki badań, prowadzonych w ramach projektu „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”*

 

 

 

*Więcej na ten temat zobacz: Elżbieta Płóciennik, Edukacja dla mądrości we wczesnej edukacji – propozycje rozwiązań metodycznych, opublikowane w książce opracowanej w ramach projektu „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”

 

 

Po przerwie na kawę i herbatę uczestnicy konferencji uczestniczyli w pracach czterech sekcji tematycznych – patrz PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź