Foto: www.men.gov.pl

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przemawia na konferencji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

 

 

Oto skrót informacji ze strony MEN o konferencji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami a zmiany w prawie oświatowym”, jaka odbyła się dzisiaj w ORE z udziałem minister Zalewskiej:

 

[…] Tematem wydarzenia była prezentacja nowych rozwiązań dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się w jaki sposób wprowadzać zmiany dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach. W trakcie konferencji, Minister Anna Zalewska powiedziała, że współczesna szkoła nieustanie się zmienia.

 

Polska szkoła musi być przygotowana na ciągłe zmiany. Zmieniają się uczniowie i mają oni nowe potrzeby. Musimy przygotować skuteczne narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wskazała szefowa MEN. – W szkole z roku na rok mamy co raz więcej dzieci z orzeczeniami. Musimy być dobrze przygotowani na pomoc takim uczniom – dodała.

 

Ponadto Minister Anna Zalewska poinformowała, że z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami przygotowano dostosowane do ich potrzeb podstawy programowe, podręczniki i materiały edukacyjne. Ponadto od 1 września można dodatkowo kształcić uczniów w 5 nowych zawodach pomocniczych. Dodatkowo powstał Zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Dzięki zmianom uczniowie z niepełnosprawnością będą mieli odpowiednie warunki kształcenia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Ministerstwo edukacji, po konsultacjach z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, a także organizacjami pozarządowymi, przygotowało elastyczne rozwiązania dotyczące indywidualizacji procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki nim każdy uczeń będzie miał zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

 

Co zmieniamy?

 

IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością od 1 września 2017 r. ma być organizowana wyłącznie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze wskazaniami zawartymi w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET). […]

 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Uczniowie, którym stan zdrowia umożliwia uczęszczanie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu w danej placówce, będą mogli być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i mieć organizowane zajęcia, co ważne – również indywidualnie.[…]

 

Finansowanie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

MEN zapewniło finansowanie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkole. Samorządy mają obowiązek w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeznaczać środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części na ten cel oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku kalendarzowym. […]

 

Podstawy programowe

MEN zadbało o dostosowanie podstawy programowej, a także przygotowanie dostosowanych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Od 1 września 2017 r. w szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz w szkołach przysposabiających do pracy realizowane są nowe podstawy programowe oraz ramowe plany nauczania. […]

 

Nowe zawody pomocnicze

Od 1 września 2017 r. w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego utworzono 5 tzw. zawodów pomocniczych skierowanych do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, aby włączyć ich społecznie, dając możliwość aktywności na rynku pracy. Są to: pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy krawca, a także asystent fryzjera. […]

 

Nowy model diagnozy ucznia

MEN pracuje nad nowym modelem diagnozowania ucznia opartym o wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Ma  on celu szybkie wychwycenie potrzeb dziecka i określenie kierunku niezbędnego wsparcia. Obecna diagnoza prowadzi do stygmatyzacji dziecka. Diagnozujący skupiają się bowiem na nazywaniu niepełnosprawności, a nie na wskazaniu konkretnego wsparcia. Ministerstwo edukacji współpracuje z Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, a przy prowadzonych pracach systemowych wykorzystuje jej rekomendacje, uwzględnia dobre praktyki i doświadczenia. […]

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje również nad określeniem standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych i przygotowaniem wykwalifikowanych kadr.

 

Przygotowany został projekt pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dotychczas w ramach projektu wypracowano standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz modelowy zestaw narzędzi do diagnozy obszaru emocjonalno- społecznego. W narzędzia te wyposażono wszystkie poradnie. […]

 

Dodatkowo Minister Edukacji Narodowej 13 października br. powołał zespół  ds. opracowania założeń do dalszej pracy i wdrażania diagnozy funkcjonalnej do systemu, który również wypracuje model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prace te zakończą się w 2019 roku, a rozwiązania systemowe zapisane będą w nowej ustawie o wsparciu dziecka i ucznia.

 

 

Wprowadzone rozwiązania są korzystne dla uczniów. Dzięki nim uczniowie będą mieli większe szansę na powodzenie w edukacji. MEN prowadzi prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które uwzględniają zgłaszane przede wszystkim przez rodziców propozycje. MEN będzie się przyglądał, jak wprowadzone już zmiany są w szkołach wdrażane, będzie to analizował. Jeśli będzie taka potrzeba  przepisy będą zmieniane. Zrobimy wszystko, by każdy uczeń miał w szkole zapewnione warunki do nauki zgodne z jego potrzebami.

 

Cały komunikat „Uczeń ze specjalnymi potrzebami a zmiany w prawie oświatowym – konferencja w ORE z udziałem szefowej MEN”   –   TUTAJ

 

 

Relacja wideo z konferencji (5:57:50)  – You Tube  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź