Wczoraj, 17 czerwca, w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja „Łódzki model kształcenia zawodowego w kontekście sprzężeń zwrotnych na płaszczyźnie edukacja – rynek pracy”. Zorganizo- wali ja wspólnie: Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jej celem było ukazanie nowych perspektyw współpracy z pracodawcami w świetle zmian w szkolnictwie zawodowym. Choć w założeniu jej organizatorów konferencja była adresowana do dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych oraz przedsiębiorców, to na sali obecni byli głównie przedstawicieli pracodawców i służb zatrudnienia.

 

 0 Sala

 

 

W imieniu Wydziału Zarządzania UŁ gości powitał dr T. Bartosz Kalinowski – adiunkt w Katedrze Logistyki, który przekazał prowadzenie konferencji mgr inz. Januszowi Moosowi – dyrektorowi ŁCDNiKP.

 

 

 1 Moos

 Przemawia J. Moos. Siedzi dr T. B. Kalinowski

 

Dyrektor, witając w imieniu kierowanego przez siebie Centrum uczestników konferencji stwierdził, że są to osoby, które chcą dyskutować na temat łódzkiego modelu kształcenia zawodowego. Następnie przeszedł do zaprezentowania wprowadzenia do problematyki konferencji, wygłaszając dłuższy wykład pt. „Osiąganie kompetencji zawodowych. Wnioski.”  Jak powiedział prelegent „zostały (one) sformułowane w wyniku różnych dyskusji, różnych spotkań, konferencji ogólnopolskiej na ten temat, w wyniku dyskusji panelowych z udziałem pracodawców w ramach „Forum Pracodawców”, w ramach forów edukacyjnych.”

 

 

 

 

2 Ciepucha

 

Pierwszym z zaplanowanych w udostępnionym uczestnikom programie konferencji było wystąpienie dr Elżbiety Ciepłuchy – kierownika Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP na temat „Monitorowanie rynku pracy dla edukacji – potrzeby i możliwości współpracy”.

 

 

 

 3 Sienna

 

Jako druga głos zabrała Małgorzata Sienna – kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP, przedstawiając informację nt. „Doradztwo zawodowe w kreowaniu współpracy z pracodawcami”.

 

 

 

4 Michalak

 

Kursy zawodowe jako możliwość osiągania nowych kwalifikacji przez pracowników firm” – to temat kolejnego wystąpienia Marii Michalak – konsultanta w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP.

 

 

 

5 Szymański

 

Następnym prelegentem był pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Marek Szymański, który w swym wystąpieniu, zatytułowanym „Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowe możliwości dla pracowników firm” zapoznał zebranych z aktualnymi zasadami przeprowadzania tych egzaminów i ról, jakie mogą odgrywać w ich procedurach pracodawcy i ich przedstawiciele.

 

 

6 Koludo

 

Następnie głos zabrała Anna Koludo – kierownik Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych w ŁCDNiKP, przekazując zebranym informacje nt. „Oferta dla szkół i pracodawców w zakresie technologii informacyjnych”.

 

 

 

7 Wrąbel

 

„Wspólne projekty unijne” – to temat wystąpienia Barbary Kuźmickiej-Wrąbel – kierownika Ośrodka  Edukacji Europejskiej i Regionalnej ŁCDNiKP, w którym podkreśliła rolę współpracy różnych podmiotów w realizacji projektów ze środków UE, jakie będą realizowane w nowej perspektywie lat 2014 – 20120.

 

 

8 NBP

 

Pod nieobecność przedstawiciela NBP temat „Dobre praktyki na przykładzie współpracy z NBP z edukacja” przedstawiła Krystyna Kielan – koordynator branżowy ds. konkursów zawodowych i wynalazczych w  zespole  ds. Konkursów i Turniejów ŁCDNiKP.

 

 

9 Prezes Rylski i laureat z opiekunem

 

Swoistym „rodzynkiem” w przebiegu konferencji było uroczyste wręczenie Arturowi Grysiowi – uczniowi Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi oraz jego nauczycielowi – opiekunowi projektu, dyplomów i nagrody za zajęcia I miejsca w konkursie „Najlepsza tematyczna ankieta wynalazczości na złożenie tematu racjonalizatorskiego do rozwiązania”. Dyplomy wręczał dyr. J. Moos, zaś nagrodę dr Adam Rylski –  Prezes Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Łodzi

 

 

11 PUP Dąbrowski

 B. Dąbrowski

 

Drugi blok prezentacji otworzyli przedstawiciele łódzkich urzędów pracy w Łodzi. Jako piertwszy głos zabrał Bogusław Dąbrowski – główny specjalista PUP w Łodzi, który zapoznali zebranych z aktualną sytuacją prawną w zakresie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy, w tym absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiając informację, zatytułowaną „Zmiany ustawy o promocji zatrudnienia – nowe możliwości współpracy”.

 

12 PUP Kwiatkowski

M. Kwiatkowski

 

Informację na powyższy temat rozszerzył i uzupełnił Mirosław Kwiatkowski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

 

13 Kapruziak

 

Przedostatnim wystąpieniem był komunikat Barbary Kapruziak – kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP, zatytułowany „Tworzenie branżowych sieci współpracy”. W swym wystąpieniu powiedziała m.in.: „Chcielibyśmy stworzyć model kształcenia zawodowego taki, jaki nie istnieje nigdzie w Polsce.[…] Chcielibyśmy przejść do takiego modelu kształcenia zawodowego, który łączy wszystkie instytucje, którym zależy na tym, żeby absolwenci szkół zawodowych byli wykształceni jak najlepiej i najlepiej przygotowani do zaistnienia na rynku pracy.”

 

 

 

14 Kalinowski

 

Na zakończenie głos zabrał dr T. Bartosz Kalinowski z Wydziału Zarządania UŁ, który zaprezentował podstawowe informacje o projekcie EXPANDVET Projekt ten realizowany był we współpracy między różnymi podmiotami z Litwy, Polski, Grecji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jego celem było doskonalenie systemów zapewnienia jakości w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

 

 

 

Konferencja zakończyła się wypełnieniem przez jej uczestników ankiety ewaluacyjnej.

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 

 

 Komentarze niedostępne