Dzisiaj, 9 września, w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Miasta Łodzi odbyła się konferencja upowszechniająca efekty projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”. Projekt ten realizowany był przez Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, we współpracy z 5 Technikami, wchodzącymi w skład: ZSP Nr. 5, ZSP Nr. 10, ZSP Nr. 15, ZSP Nr. 19 i Zespołu Szkół Mody.

 

Celem projektu było  wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki edukacyjnej nowego rozwiązania w postaci Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego służącego modernizacji oferty szkół kształcenia zawodowego.

 

 

1a 

(Kliknij zdjęcia i powiększaj je)

 

W konferencji, obok realizatorów projektu oraz władz miasta i województwa, uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele  szkół zawodowych, przedstawiciele uczelni wyższych, urzędów pracy, rzemiosła i przedsiębiorców.

 

2

W imieniu organizatorów konferencji powitał gości i jej uczestników Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP. Po obszernym wprowadzeniu w jej problematykę oddał głos gościom honorowym.

 

3

 Jako pierwszy głos zabrał Marcin Bugajski – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. W swym wystąpieniu powiedział min., iż uważa, że system doradztwa zawodowego w szkołach powinien być znacznie rozszerzony, gdyż obecnie jest nadal niewystarczający. Jego zdaniem należy wzmocnić wsparcie, jakie otrzymują gimnazjaliści w wyborze dalszej drogi życiowej, aby decyzje o dalszej ścieżce kształcenia były adekwatne do predyspozycji i możliwości ucznia.

 4

 

 Następnym mówcą był Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi. Powiedział min., że rozwój szkolnictwa zawodowego jest priorytetem dla władz miasta Łodzi. Dowodem realizacji tego celu jest także ten projekt, którego dorobek podsumowuje ta konferencja. Na dowód tego odczytał list, jaki do władz miasta wpłynął z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym zawarte było uznania dla osiągnięć w tej dziedzinie.

 

5

 W części roboczej jako pierwszy głos zabrał Dariusz Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Krajowej Sieci Tematycznej, który przedstawił referat pt. „Innowacje – projekty innowacyjne”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się z niego nie tylko podstawowych informacji o Krajowej Instytucji Wspomagającej, ale także jaka jest skala innowacyjnych projektów w edukacji i szkolnictwie wyższym, wspieranych przez KIW. Oto kategorie tych projektów:

– Kształcenie zawodowe i ustawiczne w powiązaniu z rynkiem pracy – 21 projektów,

– Uczniowie o indywidualnych potrzebach edukacyjnych – 12 projektów,

– Kształtowanie przedsiębiorczości wśród uczniów – 3 projekty,

– Systemy motywowania nauczycieli do innowacyjności – 4 projekty.

 6

 

Następnym mówcą był Zbigniew Gwadera – Przewodniczący Regionalnej Sieci Tematycznej. On także przedstawił statystykę działań innowacyjnych w placówkach edukacyjnych regionu łódzkiego. Oto liczba szkół, w których wdrażano innowacje:

– szkoły podstawowe – 243 (w tym 152 w Łodzi)

– gimnazja – 158 (w tym 56 w Łodzi)

– szkoły ponadgimnazjalne 63 (w tym 21 w Łodzi)

– przedszkola 48 (w tym 32 w Łodzi)

 

7

 Trzecim w kolejności był komunikat Małgorzaty Bartosik – eksperta merytorycznego w tym projekcie innowacyjnym, która przedstawiła „Informacje o produkcie i projekcie”. Zgodnie z jego tytułem zaprezentowała obszerną informację o strukturze, celach, metodologii i kolejnych etapach realizacji projektu „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”.

 

 

Po tym wystąpieniu odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań ekspertom i realizatorom projektu.

 

8

W pierwszej grupie pamiątkowe dyplomy odebrali eksperci i kierownictwo projektu.

9a

 Podziękowano także dyrektorom i nauczycielom szkół uczestniczących w projekcie.


9b

Kierownictwo projektu podziękowało za wspieranie swoich działań dyrektorowi Januszowi Moosowi.

 

11 Cichowska

 Drugą część konferencji wypełniły wystąpienia, prezentujące procedury testowania i ewaluacji projektu. Jako pierwsza wystąpiła w tym bloku tematycznym Paulina Cichomska-Szpakowska – koordynator projektu. Przedstawiła ona komunikat pt. „Testowanie innowacyjnego produktu – ewaluacja”. Uczestnicy dowiedzieli się, że projekt testowano na działaniach 10 nauczycieli i 120 uczniów, którzy uczestniczyli  w trwających 25 godzin warsztatach i 2 godzinach konsultacji indywidualnych. Ewaluacja miała charakter wewnętrzny i zewnętrzny. W zakończeniu swego wystąpienia referentka przedstawiła wnioski:

– Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego nie wymaga zmian ani poprawek.

– Wprowadzono zmiany i uzupełnienia do treści „Poradnika dla nauczyciela” i „Przewodnika dla uczącego się”.

11 Jędrzejczak

 Następnie głos zabrała Justyna Jędrzejczak – nauczyciel-doradca zawodowy w ZSP Nr. 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi, która przedstawiła informację na temat „Doświadczenia w testowaniu Innowacyjnego Produktu”. Przedstawiła swoje refleksje i doświadczenia nauczyciela doradcy zawodowego, realizatora projektu w konkretnej szkole. Jej zdaniem dzięki uczestniczeniu w projekcie nauczyciele mieli szansę na stałe kształcenie się w tematyce doradztwa zawodowego, na wymianę uwag i doświadczeń, a ponadto pozwoliło im odczuwać satysfakcję z przeprowadzonych zajęć i dostarczyło motywacji do dalszej pracy i rozwoju.

UWAGA: Prezentacje, którymi wspierali się przywołani powyżej prelegenci są dostępne na internetowej stronie Projektu.

 

12

 

Podsumowaniem tej części, lecz w pewnym sensie całej konferencji, a nawet całego projektu, było wystąpienie prof. Bogusława Śliwerskiego – ewaluatora zewnętrznego projektu, zatytułowane „Wyniki ewaluacji zewnętrznej”.Oto syntetyczny wniosek tego podsumowania, wyprowadzony z wyników diagnozy stanu przed i po działaniach innowacyjnych:

W obszarze samooceny ogólnej, w sferze fizycznej – (stwierdzono) spadek niskiego poziomu oraz wzrost poziomu przeciętnego samooceny. Założeniem innowacji było wzmocnienie samooceny i samoświadomości młodzieży. Program spełnił swoje zadanie.”

 

Po tym wystąpieniu odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy konferencji rozwinęli i pogłębili  kilka wątków, podejmowanych przez prelegentów.

 

 13

 

Konferencję zakończyła dr hab. Beata Jachimczak – dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ, która dziękując wszystkim za udział w projekcie i w konferencji wyraziła przekonanie, ze temat ten będzie miał swój dalszy ciąg. Zapowiedziała kontynuację działań, których pilotażem był projekt i jego rozszerzenie na inne grupy docelowe.

 

 

 

W materiałach konferencyjnych znalazły się dwie publikacje:

 

 

 20 Poradnik

 

 

 21 Innowacyjny program

 

 

 

Podczas konferencji odczytano tekst rekomendacji, a następnie uczestnicy podpisywali się pod jej treścią:

 

 

 

Rekomendacje do wdrożenia programu szkolnego doradztwa

 

Niniejszym pragniemy zarekomendować do wdrożenia w technikach Innowacyjnego Programu

Szkolnego Doradztwa Zawodowego w wymiarze 25 godzin zajęć warsztatowych i 2 godzin konsultacji indywidualnych, wzmacniającego kompetencje społeczne uczniów szkół zawodowych w kontekście wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

 

Jak wynika z przeprowadzonych w trakcie jego wdrażania diagnoz, uczęszczająca do szkół zawodowych młodzież ma nadmiernie zaniżoną samoocenę, niskie poczucie własnej wartości i pracy zawodowej, a tym samym utrwala w sobie – bez odpowiedniego wsparcia – poczucie niskiego sprawstwa, sensu inwestowania we własny rozwój i przeświadczenia o godności własnej profesji….

 

 

Pełny tekst rekomendacji

 

 

 

Tekst zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczKomentarze niedostępne