Wczoraj, 5 września, odbyła się konferencja, inaugurująca projekty pilotażowe realizowane przez powiaty na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół.Oto fragmenty informacji, jaka ukazała sie na internetowej stronie MEN:

System doskonalenia musi być obecny zarówno w pracy szkół jak i nauczycieli. Musi pomagać im w sprostaniu wyzwaniom, jakie stoją przed nowoczesną edukacją – powiedziała Joanna Berdzik…[…]  Zgodnie z nowym systemem doskonalenia nauczycieli, szkoły i przedszkola mają otrzymać kompleksową pomoc, odpowiednią do ich potrzeb. Aby przygotować szkoły i placówki do korzystania z nowych form wspomagania, w ubiegłym roku ogłoszono konkurs adresowany do samorządów powiatowych na projekty pilotażowe, przygotowany w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Dzisiejsza konferencja była uroczystą ich inauguracją oraz prezentacją dobrych praktyk, wypracowanych w wybranych projektach powiatowych, wdrażanych od stycznia 2013 roku.[…]

 

 Zakres wspomagania będzie wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby, a punktem wyjścia wszelkich działań będzie rzetelna diagnoza potrzeb. Wiceminister Joanna Berdzik zwróciła uwagę, że docelowo we wspomaganiu szkół uczestniczyć będą również biblioteki pedagogiczne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Podkreśliła też, że wspomaganie jest adresowane nie do poszczególnych osób lub grup, lecz do szkoły lub placówki, choć nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań.

 

Adresowany do samorządów powiatowych konkurs na projekty pilotażowe jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotychczas wybrano 135 projektów o wartości 180 mln zł, ale nabór wniosków trwa, ponieważ suma przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 212 mln zł.

 

Pierwszych 7 powiatów rozpoczęło testowanie nowego systemu doskonalenia w roku szkolnym 2012/2013 – przeprowadzono je w 272 szkołach i 38 przedszkolach, a wsparciem objęto 4.442 nauczycieli. Kolejne projekty wdrożeniowe w 119 powiatach rozpoczną się we wrześniu 2013 r. – wsparciem zostanie objętych 72.044 nauczycieli w 3.888 szkołach i 609 przedszkolach. Pozostałe 9 powiatów rozpocznie działania na przełomie listopada i grudnia 2013 r. – wsparcie zostanie skierowane do kolejnych 8.155 nauczycieli z 442 szkół i 60 przedszkoli.[…]

 

 

W […] konferencji uczestniczyli zaangażowani w realizację projektów powiatowych przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty oraz organizacji wspierających pracę szkół, wśród nich m.in. szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE), którzy będą współpracować ze szkołami i przedszkolami, wspierać dyrektora i radę pedagogiczną w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania.

Jednym z powiatów, w który uczestniczył w pilotażu tego projektu była Łódź – miasto na prawach powiatu.

 

Cała relacja z konferencji: Pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli – konferencja z udziałem wiceminister Joanny BerdzikKomentarze niedostępne