Wczoraj, w największej z sal jakimi dysponuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, zebrało się ponad 120 nauczycielek i nauczycieli, nie tylko z łódzkich szkół i przedszkoli, którzy pragnąc poszerzyć swą wiedzę w  dziedzinie wspierania przedszkolaków i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w konferencji o intrygującym tytule „Indywidualizacja – twój wróg czy przyjaciel? – jak odnieść sukces w pracy z dzieckiem”. Jej współorganizatorami, obok WODN w Łodzi były: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi i Poradnia Psycholo- giczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi. Patronat honorowy nad nią objęli: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Jan Kamiński – Łódzki Kuratora Oświaty oraz Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

 

0

 

Konferencja została przygotowana z udziałem partnerów, którymi byli: Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Wojewódzka Pedagogiczna Biblioteka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łodzi, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 w Łodzi, Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi oraz firma „Moje Bambino”, która przygotowała w kuluarach konferencji stoisko, prezentujące pomoce i zabawki edukacyjne.

 

 

1

 

Przybyłych na konferencje powitali dyrektorzy współorganizatorów (od prawej): Elżbieta Paciejewska-Stolarz – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Elżbieta Zawadzka – dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi i Dariusz Nowak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi.

 

 

Otwierając konferencje dyrektor Paciejewska-Stolarz powitała współorganizatorów, przedstawicieli patronów honorowych i partnerów oraz przedstawiciela „Obserwatorium Edukacji”, informując zebranych o relacji z tej konferencji, jaka wraz z prezentacjami wspierającymi wykłady zostanie tam zamieszczona. Po powitaniach skierowanych do wszystkich pozostałych uczestników przekazała głos przedstawicielom współorganizatorów.

 

Jako pierwsza wystąpiła dyrektor Zawadzka, która zwróciła uwagę uczestników na dwa, kluczowe słowa, określające warunki, decydujące o sukcesie w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: są nimi potrzeby tegoż ucznia oraz dostosowanie do nich procesu i wymagań edukacyjnych.

 

W imieniu trzeciego współorganizatora wystąpił dyrektor Nowak, który wyraził satysfakcję, że pomysł zorganizowania tej wspólnej konferencji na taki właśnie temat spotkał się, wbrew początkowym obawom, z tak szerokim zainteresowaniem i poinformował, że przekonani o słuszności takiej współpracy organizatorzy już planują kolejne podobne przedsięwzięcia. Inicjatywa ta wpisuje się w system wsparcia szkół i placówek edukacyjnych, jaki zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEN mają tworzyć poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

 

1a

Po tych wystąpieniach dalszym przebiegiem konferencji sprawnie pokierowała Anna Maciejewska – wicedyrektor WODN.

 

 

Na jej pierwszą, plenarna część, złożyły się trzy referaty i jeden komunikat. Były to – w kolejności ich realizacji:

 

 

2

 

„Indywidualizacja w przepisach prawa oświatowego”, wygłoszony przez Barbarę Łaską, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi. [Prezentacja-1]

 

 

 

3

 

„Rozwój społeczno- emocjonalny dziecka w wieku 3 – 9 lat”, którego treści zaprezentowała Magdalena Klimek vel Klimczak, psycholog ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. [Prezentacja 2]

 

 

 

4

 

„Jak wspomagać pasje poznawcze dzieci i nauczycieli – czyli neurodydaktyka w praktyce”, z pasją wygłoszony przez dr Renatę Jagodzińską – konsultanta w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. [Prezentacja]

 

 

 

5

 

„Informacja o zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, dotycząca bibliografii na temat indywidualizacji pracy z dzieckiem”, którą przedstawili pracownicy PBW w Łodzi (od prawej): Piotr Szeligowski i Tomasz Szymański.
Podczas przerwy uczestnicy nie tylko mogli napić się  kawy i herbaty, ale także zapoznać się z ofertą firmy „Moje Bambino”

 

 

6

 

 

Po zakończeniu przerwy uczestnicy konferencji udali się do pięciu sal, w których odbyły się warsztaty, zgodnie z poniższym wykazem:

 

> „Praca z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera” – prowadzące: Anna Zatorska, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzii, Joanna Miller Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.

> „Metody terapeutyczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i z nadpobudliwością” – prowadzące: Iwona Lanycia, Grażyna Kujawiak, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

> „Gry i zabawy pomocne w pokonywaniu trudności w nauce matematyki” – prowadząca: Joanna Wójcicka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łodzi.

> „Praca z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania” – prowadzące: Dorota Miązek, Joanna Michalska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 6 w Łodzi.

> „Jak wspierać dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy?” – prowadzące: Małgorzata Czyżewska-Pasierbiak, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi i Małgorzata Kurek, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi.

 

W ostatniej części tego spotkania osoby zainteresowane mogły odbyć konsultacje indywidualne z prowadzącymi warsztaty.

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczJedna odpowiedź to “Konferencja dla wspierających indywidualny rozwój uczniów w potrzebie”

  1. Felieton nr 78. Refleksje i reminiscencje z mojej „podróży w czasie” | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] Poradnia dla Młodzieży. Wszystkie te trzy instytucje były 12 maja organizatorami, zrelacjonowanej w OE konferencji , zatytułowanej „Indywidualizacja – twój wróg czy przyjaciel? – jak odnieść sukces w […]

Zostaw odpowiedź