Już pierwszego dnia po podpisaniu przez Prezydenta Dudę ustaw oświatowych Komisja Edukacji Rady Miejskiej Łodzi obradowała dziś na swym pierwszym w tym roku, a 48. w tej kadencji, planowym posiedzeniu.

 

1

 

Prace, którymi kierował jej przewodniczący – radny Sylwester Pawłowski i w którym uczestniczyło sześcioro jej członków oraz stale z Komisją współdziałająca wiceprzewodnicząca RMŁ – radna Małgorzata Niewiadomska-Cudak, pomijając procedurę przyjęcia dwu protokółów z minionych posiedzeń, w pierwszej części posiedzenia skupiły się wokół punktów porządku obrad, dotyczących rozpatrzenia dwu projektów uchwał RM („W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem na bezpłatne nauczanie dzieci do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez miasto” i ”W sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  rok  2017  oraz  Miejskiego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”).

 

Jednak powodem relacjonowania tego wydarzenia przez „Obserwatorium Edukacji” był kolejny punkt porządku posiedzenia: „Informacja   Wydziału   Edukacji nt. wariantów dostosowania  sieci  łódzkich szkół do nowego systemu szkolnego”.

 

2

Temat ten zaprezentowała p.o. Kierownika Wydziału Edukacji UMŁ pani Berenika Bardzka. (w środku – z dokumentami w rękach)

 

 

Niestety – informacja dyr. Bardzkiej nie wykroczyła poza ogólnie już znane i dostępne w Internecie prezentacje*. Radni zadawali przedstawicielkom WE UMŁ pytania szczegółowe – głownie jako sugestie dla urzędników Wydziału, aby przygotowano na nie odpowiedzi na kolejne posiedzenie Komisji.

 

 

Jedyny warty odnotowania wątek wymiany poglądów dotyczył rozważań wokół problemu: Jeśli władze miasta prześlą Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania projekt sieci  łódzkich szkół dostosowany do nowego systemu szkolnego, a ten dołączy do niego  szereg poprawek, to czy Rada Miasta musi się do nich zastosować czy nie, a jeżeli nie – co dalej…

 

 

Przewodniczący podsumował ten fragment dyskusji stwierdzeniem, że jest to temat dla prawników UMŁ. Uczestnicząca w posiedzeniu przedstawicielka ZNP odesłała zainteresowanych tym tematem do treści Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – artykuły od 209 do 2016.

 

 

Pozostaje nam czekać na kolejne posiedzenie Komisji Edukacji  RMŁ, które odbędzie się najprawdopodobniej we wtorek 24 stycznia – już po podsumowaniu pełnego cyklu konsultacji społecznych, jakie aktualnie toczą się wokół projektu sieci szkół, wymuszonego przez reformę.

 

 

*Prezentacja „Plan dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Miasto Łódź do projektu nowego ustroju szkolnego” (do slajdu 18.)  –  TUTAJ

 

Następne slajdy informują o planach wobec szkół na terenie zawężonym do jednej z pięciu byłych dzielnic (w tym przypadku  Górnej).

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź