Dziś (30 maja br.) minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół.

 

                            Rozporządzenie to wprowadza zmiany w:

 

– podstawie programowej wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia)

– podstawie programowej dla klas I – III  (załącznik nr 2 do rozporządzenia)

 

Głównym celem zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Będzie to możliwe dzięki dodaniu do podstawy programowej nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Treści nowego obszaru, jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola, będą mogły być realizowane już od 1 września 2014 r. Natomiast obowiązek w tym zakresie od 1 września 2015 r. zostanie wprowadzony  w stosunku do dzieci pięcioletnich, a od 1 września 2017 r. w stosunku do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

 

Ponadto, do podstawy programowej wychowania przedszkolnego – na wniosek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych – dodano obszar „Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”.

 

Jednocześnie przepisy nowego rozporządzenia stanowią, że od 1 września 2014 r. podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana będzie również w ośrodkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Doprecyzowano również, że wobec dzieci niepełnosprawnych wychowanie przedszkolne dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

 

Celem zmian w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej jest szersze niż dotychczas dostosowanie przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów. Aby zrealizować ten cel zaproponowano, między innymi, rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej. Funkcjonujące dotychczas, w tym zakresie, rozwiązanie często stanowiło utrudnienie dla nauczycieli w dostosowaniu procesu edukacyjnego do potrzeb i możliwości rozwijających się w różnym tempie dzieci. Wprowadzona zmiana spowoduje, że decyzję o tym, ile czasu uczniowie poświęcą na opanowanie wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej będzie podejmował wyłącznie nauczyciel. Wprowadzono również zmiany w zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej, dotyczące organizacji procesu edukacyjnego w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Zmiany mają na celu:

  • dostosowanie metod nauczania, środków dydaktycznych, tempa realizacji treści nauczania oraz czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych do możliwości dzieci,
  • odejście od przeprowadzania zajęć edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji (z zachowaniem ustalonego z dyrektorem szkoły tygodniowego i dziennego czasu pracy danego oddziału),
  • dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia – monitorowanie przez nauczyciela tego, ile czasu zajmuje uczniowi odrobienie tzw. prac domowych; współpraca z rodzicami w tym zakresie,
  • stworzenie dzieciom korzystającym z zajęć świetlicowych możliwości i warunków do odrabiania prac domowych.

 

Zgodnie z zmianami w rozporządzeniu podstawą nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej powinna być różnorodna działalność dziecka wynikającą z jego potrzeb i możliwości rozwojowych.

 

Zmiany w zakresie edukacji wczesnoszkolnej wejdą w życie od 1 września 2014 r.

 

 

Źródło:www.men.gov.pl

 

 

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia z OSR

Załącznik nr 1 do rozporządzenia

Załącznik nr 2 do rozporządzenia

 Komentarze niedostępne