Foto:www.pl.depositphotos.com

 

Przeczytał nowe rozporządzenie o BHP w szkołach…

 

 

Na stronie Serwisu Samorządowego PAP zamieszczono informację, zatytułowaną „Dziewięć zmian. Od 28 listopada nowe przepisy ws. BHP w szkołach”. Oto jej fragmenty:

 

[…] W Dzienniku Ustaw ukazało się znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

Zgodnie z nim plan lekcji będzie musiał być tak konstruowany, by równomiernie obciążać uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; będzie musiał także uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Rozporządzenie wprowadza ponadto obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw. Chodzi o to, by np. umożliwić uczniom spożycie posiłków.

 

Ministerstwo wprowadziło również obowiązek dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

 

Ponadto rozporządzenie uwzględnienia możliwości przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki […].

 

Rozporządzenie rozszerza grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. […]

 

W rozporządzeniu określony został termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego. Protokół sporządzany będzie w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego, a doręczony powinien być niezwłocznie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie.

 

Nowe przepisy dotyczą również obowiązku rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami.[…]

 

Resort wskazał także warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach i placówkach. […]

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, tzn. 28 listopada 2018 r. Uwzględniono jednak przepis przejściowy, pozwalający szkołom i placówkom na dostosowanie się do wymagań w zakresie ustalenia długości przerw i przeszkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy, na mocy którego będzie to musiało zostać wykonane do 1 marca 2019 r.

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach [Dz.U. 2018, poz.2140]    –    TUTAJZostaw odpowiedź