Kolejny ruch minister Zalewskiej w związku z protestami w sprawie edukacji uczniów niepełnosprawnych. Oto fragmenty informacji, jaką zamieszczono dziś na stronie MEN o spotkaniu, zwołanym właśnie dzisiaj (najprawdopodobniej w trybie nagłym) w Centrum Dialogu Społecznego:

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Minister Anna Zalewska spotkała się dziś, 15 maja br. z rodzicami oraz przedstawicielami organizacji reprezentujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci przewlekle chore. Poniedziałkowe rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dotyczyły rozwiązań z zakresu wsparcia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.[…]

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy minister edukacji związane było ze skierowaniem w kwietniu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektów rozporządzeń: w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.[…]

 

Minister Anna Zalewska poinformowała również, że wspólnie z rodzicami i organizacjami będzie przygotowywany projekt ustawy o wsparciu dzieci i uczniów w systemie oświaty. Zaznaczyła, że chciałaby, aby ta ustawa weszła w życie w 2019 r.

 

Wiceminister edukacji Marzena Machałek poinformowała z kolei, że ministerstwo przygotowało propozycje czterech możliwych rozwiązań skierowanych do dzieci, doświadczających trudności w szkole w związku z niepełnosprawnością lub chorobą. Pierwszy obszar rozwiązań – jak wskazała wiceminister – dotyczy dzieci niepełnosprawnych, które mogą uczęszczać do szkoły, drugi – dzieci chorych, które mogą chodzić do szkoły, trzeci — dzieci chorych, które mogą chodzić do szkoły okresowo, gdy stan zdrowia im na to pozwala, również dzieci niepełnosprawnych, zaś czwarty – dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły, także dzieci niepełnosprawnych.[…]

 

Dla dzieci niepełnosprawnych ma być organizowane kształcenie specjalne w szkole, a nie nauczanie indywidualne. Podkreślamy, że kształcenie specjalne nie oznacza kształcenia w szkole specjalnej. Organizuje się je w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych.

 

Wsłuchujemy się z uwagą we wszystkie propozycje dotyczące organizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym indywidualnego nauczania.

 

Zachęcamy do zgłoszenia swoich opinii do projektu rozporządzenia do 19 maja br. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297457.

 

 

Pełny tekst informacji „Wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rozmowy w Centrum Dialogu Społecznego”   –   TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

Na trzy szczegóły pragniemy zwrócić uwagę naszych Czytelników:

Pierwszy: Na oficjalnej stronie Centrum Dialogu Społecznego nie odnotowano pod dzisiejszą datą takiego spotkania

Drugi: Wnioskując z udostępnionego zdjęcia – w spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób – rodziców oraz przedstawicieli organizacji (brak nazw tych organizacji), reprezentujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci przewlekle chore.Ciekawe jaki „klucz” obowiązywał przy wysyłaniu (chyba drogą e-poczty) zaproszeń na to spotkanie!

Trzeci: Wspaniałomyślne ministerstwo zachęca dziś – 15 maja – do zgłoszenia swoich opinii do projektu rozporządzenia do 19 maja. Aż 4 dni mają zainteresowani uczestniczeniem w tej liturgii demokracji „menowskiej” na przebrnięcie przez kolejne procedury dotarcia do treści projektu, a następnie „przetrawienie” 6 stron jego tekstu. Później… a później na odbicie się od bariery niemożności przesłania tamtą drogą swoich uwag i wniosków. Pozostanie droga e-mailowa lub pocztowa na adresy MEN… [WK]Zostaw odpowiedź