Stowarzyszenie Umarłych Statutów” przeprowadziło na swoim fanpage konkurs na Statutowy Absurd Roku 2021. Oto informacja o jego wynikach:

 

Źródło:www.facebook.com/StowarzyszenieUmarlychStatutow

 

 

I miejsce w konkursie na Statutowy Absurd Roku 2021 zdobywa Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie!

 

(Nie)gratulujemy tego wyróżnienia, bo w praktyce oznacza ono porażkę – jest to przykład statutu umarłego, który nie spełnia wymagań prawa powszechnie obowiązującego i narusza prawa człowieka.

 

Wyróżniona regulacja statutowa:Ucznia obowiązuje w Szkole i poza nią bezwzględny zakaz: […] podejmowania aktywności seksualnej, polegającej na: odbyciu stosunku seksualnego, udziału w imprezach o charakterze erotycznym oraz pozowania do filmów i zdjęć pornograficznych, publicznym podejmowaniu zachowań o zabarwieniu seksualnym.

 

Trzeba mieć na względzie, że statut szkoły nie może nadmiernie i w sposób nieproporcjonalny ograniczać wolności uczniów. Obowiązki ucznia określone w statucie powinny przede wszystkim mieścić się w zakresie wskazanym poprzez katalog określony w art. 99 ustawy prawo oświatowe, a w zakresie, w jakim poza ten katalog wykraczają, winny być one ściśle funkcjonalnie związane z byciem uczniem – szkoła nie otrzymała bowiem uprawnienia do uregulowania w statucie szkoły „obowiązków obywatela”, który akurat korzysta z usług edukacyjnych danej szkoły, ale do określenia „obowiązków ucznia”, czyli tylko i wyłącznie takich obowiązków, które są związane z byciem uczniem. Ponadto zakaz podejmowania aktywności seksualnej (poza szkołą) narusza prawo do wolności (art. 31 ust. 1 Konstytucji RP) oraz prawo do ochrony prawnej życia prywatnego oraz do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 Konstytucji).

 

To nie jedyny problem statutu tej szkoły. Ze wszystkimi znalezionymi przez nas nieprawidłowościami możecie zapoznać się w piśmie interwencyjnym: – TUTAJ

 

Problem nie został rozwiązany. Nasze pismo wysłaliśmy 08.12.2020. Małopolski Kurator Oświaty (? – OE). 07.01.2021 poinformował, że nie podejmie działań nadzorczych w związku z brzmieniem kwestionowanego przepisu. Stowarzyszenie złożyło 21.01.2021 odwołanie do Ministra Edukacji i Nauki, który przez wiele miesięcy przedłużał termin na jego rozpatrzenie. 25.05.2021 złożone zostało ponaglenie, a 28.06.2021 skarga na przewlekłość do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Minister Edukacji i Nauki wydał 23.07.2021 postanowienie o niedopuszczalności odwołania. Stowarzyszenie złożyło 23.08.2021 skargę na postanowienie do WSA. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy przed WSA. […]

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/StowarzyszenieUmarlychStatutow/

 

 

 

Więcej o tym konkursie i jego wynikach na stronie „Gazety Wyborczej” w artykule „Zakaz seksu w szkole i poza nią. Krakowskie liceum wygrało w konkursie na Statutowy Absurd Roku” TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź