14650339_923975307736350_960890760047601446_n

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiła już jakiś czas temu kolejną edycję programu „Szkoła Demokracji”.  Informujemy o tym, gdyż jutro upływa termin zgłoszenia szkoły do tego programu. To przysłowiowy „ostatni dzwonek” na przystąpienie! Jego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Oto kilka podstawowych informacji o programie:

 

Szkoły, które spełnią kryteria Szkoły Demokracji otrzymają prestiżowy certyfikat potwierdzający  wysoki standard szkolnej demokracji.

 

Kryteria certyfikatu zawierają się w 7 obszarach, które powstały bazując na 9 latach pracy z liderami i liderkami oraz opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich. Oto te obszary:

 

Wybory reprezentacji

W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechnych, równych, bezpośrednich, z tajnym głosowaniem), wszyscy uczniowie mają czynne i bierne prawa wyborcze. Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów i ich programy.

 

Komunikacja i media

Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować.

 

Działania uczniów

Władze SU są niezależne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

 

Podejmowanie decyzji

Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami uczniów i uczennic. Przedstawiciele i przedstawicielki młodzieży, kadry nauczycielskiej i rodziców spotykają się regularnie.

 

Uczenie się i nauczanie

Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

 

Zasoby i kwestie formalne

Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów Regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

 

Otwarta szkoła

Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony łamanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.

 

 

Do programu może zgłosić się każda szkoła, jednak materiały merytoryczne zostały przygotowane z myślą o szkołach ponadpodstawowych. Do udziału w programie konieczna jest zgoda dyrekcji szkoły, która powinna zostać skonsultowana z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, ponieważ działania będą dotyczyć całej społeczności szkolnej.

 

Do programu szkołę zgłasza nauczyciel/nauczycielka poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl . Nauczyciel/nauczycielka zgłasza swój udział w programie oraz  2-8 uczniów/uczennic.

 

Udział w programie jest płatny w wysokości 125 zł, opłata jest jednorazowa. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na adres mailowy nauczyciela/nauczycielki oraz szkoły zostanie wysłana faktura.

 

Terminarz programu:

 

    do 18 października 2016 r. –  rejestracja na platformie internetowej www.szkolademokracji.ceo.org.pl

    Do 30 października 2016 – termin umieszczenia relacji z diagnozy szkoły na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl

    Do  20 listopada 2016 r. – termin umieszczenia na platformie relacji z min. jednego obszaru certyfikatu

    Do 15 stycznia 2017 r. – termin umieszczenia relacji z min. trzech obszarów certyfikatu

    Do 5 marca 2017 r. – ostateczny termin umieszczenia kompletu relacji z wszystkich obszarów na platformie

    Do 2 kwietnia 2017 r. – ostateczny termin na wprowadzanie zmian i uzupełnianie relacji na platformie

    12 kwietnia 2017 r. – ostateczne informacje zwrotne do zespołów szkolnych o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu „Szkoła Demokracji” w edycji 2016/2017

 

 

Więcej informacji, w tym film informacyjny, regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie CEO: www.samorzad.ceo.org.pl

 

 Zostaw odpowiedź