Foto:www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

Posiedzenie Zespołu ekspertów do spraw podręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie dla klasy I i II szkoły ponadpodstawowej liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

 

 

Wczoraj na stronie MEiN zamieszczono komunikat: „Zakończenie prac Zespołu ekspertów do spraw podręczników”. Oto jego fragmenty:

 

Zakończyły się prace Zespołu ekspertów do spraw podręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie dla klasy I i II szkoły ponadpodstawowej liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Efektem tych prac jest raport ze szczegółowymi opiniami na temat podręczników. Wnioski z raportu zostały przekazane wydawcom.

 

W raporcie podkreślono, że pomimo zgodności podręczników z podstawą programową, niektóre z nich zawierają nieścisłości, a nawet błędy merytoryczne. Według opinii zespołu ekspertów w podręcznikach prezentowane jest utylitarne podejście do literatury i sztuki, co powoduje, że uczniowie nie są w wystarczającym stopniu wprowadzani w podstawy kultury europejskiej. Takie podejście utrudnia zrozumienie tego, czym jest humanistyka. W raporcie wskazano także wiele elementów utrudniających osiąganie celów kształcenia ogólnego zawartych w podstawie programowej.

 

Autorzy raportu podkreślają, że kształcenie powinno przede wszystkim wprowadzać ucznia w określony kanon kulturowy i przybliżać mu główne wartości, na których ten kanon jest oparty: prawda, dobro i piękno.

 

Wnioski te wskazują również na potrzebę pewnych korekt w samych podstawach programowych oraz zmian w wykazie lektur szkolnych.

 

 

W dalszej części znalazły się akapity, w których przedstawiono lapidarne informacje dotyczące podręczników do trzech wybranych przedmiotów:

 

Wybrane uwagi z opinii na temat podręczników do języka polskiego. […]

 

Fragmenty opinii dotyczących podręczników do historii. […]

 

Fragmenty opinii o podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie. […]

 

Informację kończy ten akapit:

 

Zespół ekspertów do spraw podręczników

 

Zespół ekspertów do spraw podręczników został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki, a jego pierwsze spotkanie odbyło się 17 lutego br. Członkowie zespołu podkreślili wówczas, że istotną kwestią jest zwrócenie uwagi na to, czy treści zawarte w podręcznikach obejmują nie tylko wymagania szczegółowe określone w podstawie programowej, ale również sformułowane tam wymagania ogólne.

 

 

Cały komunikat „Zakończenie prac Zespołu ekspertów do spraw podręczników –TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 

 

Raport Zespołu ekspertów do spraw podręczników – plik pdf –   TUTAJ

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

 

 

1.Zalecamy uważną lekturę raportu, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków.

 

2.Nas szczególnie zainteresował skład personalny owych zespołów, które w miesiąc od pierwszego spotkania przygotowały tak kategoryczne wnioski. Jako że nam najbliżej do języka polskiego – ze szczególną wnikliwością poszukiwaliśmy kim są owi eksperci. W przypadku pozostałych zespołów – wszyscy zainteresowani mogą postąpić tak samo: Googl jest obiektywny w  informacjach.

 

Oto imienny wykaz osób, opiniujących podręczniki do trzech przedmiotów:

 

Skład zespołów

 

Zespół opiniujący podręczniki do przedmiotu: język polski

 

Koordynator zespołu: dr Michał Gołębiowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

1)prof. dr hab. Bogusław Dopart – kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

 

2)dr Paweł Milcarek – doktor filozofii, magister historii, były wykładowca na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, redaktor kwartalnika „Christianitas”

 

 

Zespół opiniujący podręczniki do przedmiotu: historia

 

Koordynator zespołu: dr Robert Derewenda Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Skład zespołów Jana Pawła II, Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii, nauczyciel w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie

 

1)mgr Magdalena Kryk – nauczyciel w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym „Strumienie” w Józefowie

 

2)prof. dr hab. Dariusz Kupisz – Instytut Historii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej

 

3)mgr Arkadiusz Maślach – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie *

 

4)dr hab. Piotr Plisiecki – Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

5)dr Andrzej Smoliński – nauczyciel dyplomowany w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Miguela de Cervantesa w Warszawie

 

6)dr Grzegorz Wierzchowski dr nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel dyplomowany, Łódzki Kurator Oświaty w latach 2016-2020

 

 

Zespół opiniujący podręczniki do przedmiotu: wiedza o społeczeństwie

 

Koordynator zespołu: dr Robert Derewenda – Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii, nauczyciel w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie

 

1)dr Agnieszka Gątarczyk – nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

 

2)dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

3)dr Andrzej Szabaciuk –  Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

4)mgr Arkadiusz Maślach – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie *

 

5)dr hab. Mirosław Szumiło, prof. UMCS – Katedra Historii Społecznej i Edukacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

 

Źródło: Raport Zespołu ekspertów do spraw podręczników oraz Googl

 

 

*Jakże wybitnym ekspertem, posiadającym wszechstronną wiedzę, musi być ów nauczyciel z LO im. Kazimierza Wielkiego z Lublina, że dostąpił zaszczytu opiniowania podręczników aż do dwu przedmiotów!Zostaw odpowiedź