„Portal Samorządowy” poinformował w środę (14 września) o tym, że w ” Dzienniku Ustaw” zostało opublikowane rozporządzenie o uzyskiwanie stopni awansu zawodowego. Poniżej zamieszczamy jego obszerne fragmenty:

 

Oto zasady uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

Minister Edukacji określił nowym rozporządzeniem sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, tryb działania komisji kwalifikacyjnych nadających stopień nauczyciela mianowanego i wzory dokumentów związanych z nominacjami. […]

 

Rozporządzenie określa między innymi sposób odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, tryb działania komisji kwalifikacyjnych, wzór opinii o przeprowadzonych zajęciach, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego oraz tryb działania komisji egzaminacyjnych i komisji kwalifikacyjnych.

Dokument zawiera także wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

 

Jak czytamy w rozporządzeniu – dyrektor szkoły zapewnia wsparcie nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela i dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w realizacji jego obowiązków oraz doskonaleniu wiedzy i umiejętności, w szczególności zapewniają nauczycielowi warunki do udziału w formach doskonalenia zawodowego oraz korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej placówki działającej w systemie oświaty.

 

Dokument określa także zakres wymagań, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, chodzi o:

 

-znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela;

 

-umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;

 

-umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów i indywidualizowania nauczania;

 

-umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;

 

-znajomość środowiska uczniów oraz umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego i współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

 

-umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

 

 

 

Źródło:  www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

 

Rozporządzenie MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  –  TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź