W przedświąteczny czwartek (22 grudnia 2022 r.), późnym wieczorem, Jarosław Pytlak zamieścił na swoim blogu drugą część  rozważań o kondycji polskich nauczycieli. Nie publikowaliśmy fragmentów tego tekstu wcześniej, bo uznaliśmy, że nie pasował on do atmosfery, kiedy „wszyscy wszystkim ślą życzenia”. Jednak już dzisiaj, kiedy „Święta, Święta – i już po…”, zamieszczamy wybrane (subiektywnie) fragmenty tego obszernego tekstu i – tradycyjnie – link do jego pełnej wersji:

 

 

Czas dziadów. Mapa myśli o nauczycielach (cz. 2)

 

Krytycy polskiej szkoły często ostatnio wskazują, że w swojej organizacji i relacjach międzyludzkich należy ona do świata dawno już minionego. Stąd epitet pruska, który ma piętnować dyscyplinę i kształtowanie uczniów według jednego wzoru, kojarzone z państwem Fryderyków Wilhelmów. Warto zauważyć, że określenie tradycyjna albo herbartowska, choć oznaczałoby mniej więcej to samo, nie pasuje do obecnego stylu komunikacji, w którym odmienne stanowiska muszą być wyryte emocjami na spiżowych tablicach. Mamy więc w Polsce powszechną szkołę „pruską”, a w opozycji do niej kilka wdrażanych w praktyce, acz niszowych koncepcji, oraz moc marzeń, wyobrażeń i postulatów odnośnie przyszłości tej instytucji.

 

Szkopuł w tym, że szkoła jest właśnie tylko instytucją. Wytworem społeczeństwa, a nawet wręcz jego obrazem, z czego akurat trudno się u nas cieszyć. Mówiąc o szkole, w istocie odnosimy się do ludzi, którzy ją tworzą. To oni są adresatami społecznych potrzeb i potencjalną siłą sprawczą ewentualnych zmian. A ponieważ o obliczu placówek oświatowych decydują w dużej mierze nauczyciele, ważną częścią dyskursu o przyszłości polskiego szkolnictwa musi być refleksja nad ich kondycją zawodową.

   

Zagubieni i niepewni na rozdrożu

 

Świadomość kryzysu jest wśród kadry pedagogicznej powszechna. O tym, że źle się dzieje w państwie duńskim, upewnia bezkresne morze żalów, postulatów, oczekiwań i porad, wylewające się z internetu, oraz codzienność w placówkach oświatowych, w których coraz mniej jest radości, za to więcej kłopotów i wyzwań, z którymi trzeba sobie jakoś radzić. Przeciętny polski nauczyciel zbliża się do pięćdziesiątych urodzin, więc dobrze na ogół pamięta przełom tysiącleci, kiedy wszystko wydawało się prostsze, a przyszłość w zawodzie pełna perspektyw. Kontrast odczuwa wyraźnie, choć – wyjąwszy kwestię niskich zarobków – miałby prawdopodobnie kłopot z precyzyjnym wskazaniem, co poszło źle, i jak można wybrnąć z obecnej sytuacji. Jeśli więc mowa o aktualnej kondycji intelektualnej nauczycieli, najbardziej adekwatne wydają się słowa: zagubienie i niepewność.

 

Polska szkoła znajduje się na rozdrożu. Może czekać ją utrwalenie modelu wprowadzonego przez Annę Zalewską i jej następców, sięgającego zamierzchłej tradycji, co najmniej z czasów PRL-u. Alternatywą jest poszukiwanie nowych rozwiązań, w kręgu wartości obywatelskich i zapewne, w jakimś stopniu, liberalnych. Ale ten wybór dokona się na poziomie politycznym. Nauczyciele – choć, jako się rzekło, oni tworzą szkołę – będą mieli wpływ na rozstrzygnięcie jedynie jako obywatele, wyborcy. Z ich punktu widzenia alternatywa jest zresztą diabelska. Kontynuacja oznacza zamknięcie w skansenie, bez możliwości wyjścia naprzeciw problemom epoki internetu, o jakich nie śniło się żadnemu Fryderykowi Wilhelmowi, ani władzom oświatowym sprzed lat trzydziestu, ani inicjatorom reformy Zalewskiej. Z kolei poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań wymagać będzie podjęcia trudnych i często nieoczywistych decyzji, oraz przeprowadzenia dużej operacji na żywym organizmie społeczeństwa. A że nauczyciele doświadczają na co dzień, jak wiele jest w edukacji sprzecznych oczekiwań i opinii, oraz sporów i emocji, tym bardziej można zrozumieć ich zagubienie i niepewność.

   

Radź sobie, jeśli potrafisz! A jeśli nie…

 

Oba wspomniane uczucia powodują dyskomfort, z którym – jak zawsze w sytuacji trudnej – każdy próbuje sobie jakoś poradzić. Jedną z możliwych reakcji jest swoista samoizolacja, pod hasłem „Róbmy swoje!”. – Proszę dać mi spokój z tym narzekaniem, z problemami, z wydziwianiem, że praca domowa – nie, klasówka – nie, obowiązek chodzenia do szkoły – nie…! Moim zadaniem jest nauczanie i utrzymywanie porządku w klasie, i to właśnie będę robić! – tak zdaje się uważać całkiem niemała grupa nauczycieli. Osoby o takim podejściu łacno zyskują opinię pedagogicznego betonu, choć w istocie próbują jedynie ocalić w swoich oczach poczucie sensu wykonywanej pracy. Niestety, świat bardzo się zmienił, a wraz z nim społeczne oczekiwania. Stąd częste odruchy buntu w otoczeniu wobec takiej postawy, w połączeniu z mizerią finansową mogące skłaniać do rezygnacji z zawodu. Co rzeczywiście ma ostatnio miejsce, na skalę wcześniej niespotykaną.

 

Inna grupa nauczycieli stara się aktywnie wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom. To z niej rekrutują się uczestnicy licznych konferencji, które w wersji online trafiają dosłownie pod strzechy – wszędzie, gdzie jest zainteresowanie. Nigdy wcześniej nie było na wyciągnięcie ręki tylu źródeł inspiracji i tylu możliwości dokształcania się. Tacy nauczyciele upowszechniają, na przykład, ocenianie kształtujące, bardziej radykalne pomysły na naukę bez ocen, zastosowanie w nauczaniu nowinek technicznych, czy rezygnację z zadawania prac domowych. Innowacyjność jest doskonałą metodą odnalezienia sensu swojej pracy, lecz niesie także pewne elementy ryzyka. Odejście od tradycyjnych praktyk szkolnych – wbrew temu, co twierdzą entuzjaści – może, ale niekoniecznie musi przynosić pożytek wszystkim uczniom. Napotyka też duży opór wśród rodziców, czujących obawę przed tym, czego nie znają z lat własnej nauki. Słowem, bycie nowatorem nie zawsze jest lekkie, łatwe i przyjemne, daje natomiast krzepiącą satysfakcję, która niektórym pomaga też łagodzić frustrację materialną.

 

Pośrodku znajduje się większość kadry pedagogicznej, która chciałaby – oprócz godnych zarobków – mieć poczucie sensu pracy, akceptację otoczenia oraz jasną perspektywę rozwoju zawodowego. Chwilowo otrzymuje jednak coś zupełnie innego: moc codziennych trosk, wyzwania, na które nie umawiała się przy zatrudnieniu, oraz kakofonię sprzecznych komunikatów o tym, co dobre, co złe, co należy, a czego nie wolno. W tej grupie nauczycieli najłatwiej o zagubienie i niepokój.[…]

 

Misja w kryzysie, czyli romantycznie już było

 

Wbrew potocznemu przekonaniu o negatywnej selekcji, zawsze niemała część nauczycieli wybierała tę pracę z rozmysłem. Nie tylko z uwagi na niskie pensum dydaktyczne i długi urlop, ale również z zamiłowania, mimo świadomości, że majątku z tego nie będzie. Wiele osobistych pamiętników w tym środowisku mogłoby zaczynać się od zdania: „Już jako dziecko chciałam zostać nauczycielką”. Chęć pracy z najmłodszymi popychała całe zastępy młodych, głównie kobiet, do studiów w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej. Inna grupa kandydatów na nauczycieli decydowała się kształcić w przedmiocie pedagogiki specjalnej, świadomie upatrując swoją przyszłość zawodową w pracy z dziećmi wymagających szczególnego wsparcia. Więcej przypadkowości było w dopływie specjalistów w zakresie dyscyplin akademickich (matematyka, biologia, geografia etc.) oraz przedmiotów zawodowych, ale również tutaj świadome wybory życiowe nie należały do rzadkości.

 

Problem w tym, że w ciągu niewielu lat potrzeby i oczekiwania związane z pracą nauczycieli uległy radykalnej odmianie. Jeżeli ktoś zaczynał wyobrażając sobie romantycznie, że będzie przekazywał wiedzę, budząc fascynację nauką u spragnionych tego młodych ludzi, ma prawo odczuwać rozczarowanie. Szczególnie wielkie, jeśli pracuje ze starszymi dziećmi lub młodzieżą, bo w tej grupie zmiany są szczególnie duże. […]

 

Warto zwrócić uwagę, że nauczyciele tradycyjnie zajmowali się przede wszystkim obsługą funkcji poznawczych ucznia. Stąd rozmaite dydaktyki przedmiotowe i różne metody pomiaru dydaktycznego, które wkładano do głowy nowym adeptom. Wiedzę wykraczającą poza ten standard można było zdobyć przede wszystkim podczas pięcioletnich studiów nauczycielskich, a gdzie indziej, jedynie na uboczu głównego kursu; zresztą przez długie lata była ona w ogóle traktowana marginalnie przez samych nauczycieli, rozliczanych głównie z efektów nauczania. Tymczasem okazało się nagle, że malejącemu zainteresowaniu uczniów nabywaniem wiedzy, towarzyszy gwałtowny wzrost ich potrzeb natury psychicznej.

   

Dzieci są jakieś inne

 

W krótkim czasie w młodym pokoleniu zaszła ogromna zmiana. Władza zrzuciła winę za to na gimnazja. Bez żadnych badań naukowych, po prostu znaleziono pretekst, by uzasadnić przywrócenie rozwiązań ze „starych, dobrych czasów”. Tymczasem młódź zmieniła się nie na skutek błędów pedagogicznych, ale w następstwie ewolucji całego społeczeństwa. Oczka w głowie, ważne projekty życiowe zyskujących na zamożności rodziców, zamieszkały w złotych klatkach, w świecie dążącym do doskonałości: idealnej opieki, pełnego bezpieczeństwa, w pełni efektywnej nauki. I szczęścia, jako koniecznego ukoronowania dzieciństwa. Ten efekt uboczny wielu zmian cywilizacyjnych pociągnął za sobą cały szereg następstw: „przezaopiekowanie” dzieci przez dorosłych, prowadzące do braku samodzielności, odebranie jednym i drugim prawa do błędów, staranne projektowanie przez rodziców wszelkich aktywności młodych ludzi, a przez to pozbawienie ich wolnego czasu i okazji do… gospodarowania nim, co jest zabójcze dla motywacji do działania i poczucia mocy sprawczej. Skali zmian dopełniła pandemia, której skutków dla stylu życia młodych pokolenia i jego kondycji psychicznej jeszcze w pełni nie ogarniamy. […]

   

Pożegnanie z misją i inne obrazki z mapy pobojowiska

 

Wracając do wątku poświęconego kryzysowi misji nauczyciela musimy w tym miejscu postawić kropkę na „i”. Otóż jego praca przestała już mieć charakter „misyjny”, traktowana jest jako usługa. Wielu ludziom to się nawet podoba. Niestety, zakres owej usługi jest w dużej części narzucany przez państwo, jak wskazałem powyżej, nie zawsze zgodnie z kwalifikacjami i możliwościami usługodawcy. Poza tym jest jeszcze problem klientów, którzy mają rozmaite potrzeby i życzenia, często sprzeczne lub wykraczające poza możliwości zakładu usługowego, przy czym każdy oczekuje indywidualnego traktowania. Znalezienie się w tej sytuacji oznacza konieczność lawirowania pomiędzy tym, co nakazują przepisy, tym, czego potrzebują uczniowie i tym, czego żądają ich rodzice. To dzisiaj znacznie większe obciążenie czasowe i psychiczne niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Czasem zresztą w konkretnych przypadkach sytuacja potrafi się tak zapętlić, że zagubienie i niepokój, to tylko eufemizmy na określenie stanu psychicznego nauczyciela. […]

 

Nauczycielom nikt dzisiaj nie ufa. Nie tylko w relacji z rodzicami, ale również z nadzorem pedagogicznym. Oczywiście trudno o takie zaufanie w społeczeństwie, które kapitał zaufania społecznego ma jeden z najniższych w Europie, ale też władze w ciągu dziesiątków lat uczyniły wszystko, by miejsce zaufania zajęła drobiazgowa kontrola. Miałem okazję kilkakrotnie usłyszeć wypowiedzi np. działaczy oświatowych czy pracowników kuratoriów, nacechowane pogardą lub politowaniem dla „beznadziejności” kadr pedagogicznych. Ten brak zaufania skutecznie osłabia wolę i inicjatywę w nauczycielskich szeregach. Jest taki rysunek Katarzyny Niewiadomskiej, który przedstawia dwie mamy z córkami. Jedna trzyma swoje dziecko za rękę, druga nie. Pierwsza mówi: – Ojejku, ale Pani córka jest samodzielna. Jak Pani to robi? – Pozwalam jej! – pada odpowiedź, którą explicite można zalecić pod rozwagę wszystkim marzącym, by nauczyciele kiedyś stali się bardziej twórczy i zaangażowani w dzieło udoskonalenia polskiej edukacji.

 

Tym pesymistycznym akcentem zakończę kreślenie mapy moich myśli o polskich nauczycielach. Na pewno pozostaje na niej wiele białych plam, a każdy Czytelnik będzie w stanie ją uzupełnić na podstawie jakichś własnych doświadczeń. Mam nadzieję jednak, że udało mi się przynajmniej zasygnalizować złożoność przyczyn złej sytuacji w tym zawodzie, które często sprowadza się li tylko do kwestii niskich wynagrodzeń. Praca w oświacie jest nie tylko kiepsko opłacana, jest także obarczona wieloma innymi problemami. Owszem, mają słuszność ci, którzy twierdzą, że po radykalnych podwyżkach chętni do pracy się pojawią, może nawet tłumnie. Jeśli jednak równocześnie nie dojdzie do innych zmian w sytuacji nauczycieli, to kryzys polskiej edukacji trwać będzie nadal w najlepsze.

 

 

 

Cały tekst „Czas dziadów. Mapa myśli o nauczycielach (cz. 2)”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.wokolszkoly.edu.pl/blog/

 

 

 Zostaw odpowiedź