Dziś wystartował tegoroczny maraton egzaminów maturalnych. Jak można przeczytać na stronie MEN w tym roku sesja główna tego egzaminu będzie przeprowadzana od 4 do 29 maja, w tym:

> część pisemna – od 4 do 22 maja
> część ustna – od 4 do 29 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 11 do 23 maja.

 

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w „Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku”. – TUTAJ

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 
Więcej na stronie MEN – TUTAJ

 

 
Ciekawą informację o, dokonanych przez deklarujących chęć przystąpienia do sesji, wyborach przedmiotów egzaminacyjnych, zatytułowaną „Matura 2015: W liceach najpopularniejsze przedmioty: angielski i matematyka” zamieszczono na portalu oswiata.abc.com Oto jej fragmenty:

 

Tegoroczni abiturienci z liceów są pierwszym rocznikiem, który zdawać będzie maturę według nowych zasad. Oznacza to, że każdy abiturient będzie miał obowiązek przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.

 

Najczęściej wybieranym przez licealistów przedmiotem na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski – zdawać chce go 48 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się matematyka; chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 26,5 proc. maturzystów. Na trzecim miejscu znalazła się geografia, którą zdawać ma 26,4 proc. zdających, a na czwartym biologia – 23,4 proc. maturzystów.

 

Na kolejnych miejscach są: język polski – 20,7 proc., wiedza o społeczeństwie – 16,3 proc., chemia – 14,6 proc., historia – 9,9 proc., fizyka – 9,2 proc., język niemiecki – 3,26 proc., informatyka – 1,6 proc. […]

 

Tegoroczni abiturienci z techników są z kolei ostatnim rocznikiem, który zdawać będzie maturę według starych zasad. Oznacza to, że mogą, ale nie muszą przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych. Jeśli już się na to zdecydują, to mogą wybrać maksymalnie do sześciu przedmiotów, mogą je też zdawać na wybranym przez siebie poziomie: podstawowym lub rozszerzonym.

 

Jak podaje CKE, 61,4 proc. z nich zdecydowało, że nie przystąpi do żadnego przedmiotu dodatkowego. Jeden chce zdawać 23,2 proc., dwa – 10,8 proc., trzy – 3,6 proc., cztery lub więcej – 1 proc.

 

Wśród przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym wśród abiturientów z techników najczęściej wybierana jest geografia – chce ją zdawać 10,9 proc. maturzystów. Na kolejnych miejscach są: wiedza o społeczeństwie – wybrało ją 6 proc., biologia – 5,3 proc., fizyka i astronomia – 4,4 proc.

 

Wśród przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym najwięcej abiturientów z techników wybrało język angielski – chce go zdawać 10,7 proc. maturzystów. Na drugim miejscu jest matematyka – chęć zdawania zadeklarowało 6,5 proc. Na trzecim miejscu jest geografia – zdawać ją będzie 1,9 proc., na czwartym język polski – 1,7 proc. Pozostałe przedmioty chce zdawać mniej niż jeden procent abiturientów.

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.plZostaw odpowiedź