Foto: www.google.pl

 

Minister Zalewska podpisała w piątek, 17 marca, rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Oto fragmenty komunikatu, informującego o tej kolejnej aktywności legislacyjnej pani minister, zamieszczonego na stronie MEN:

 

 

[…] Rozporządzenie zawiera regulacje związane z elementami tworzącymi nazwę szkoły i przedszkola oraz sposobem stosowania nazwy szkoły i przedszkola.

 

W rozporządzeniu zostały wskazane również rozwiązania dotyczące warunków i sposobu używania nazwy przedszkola i szkoły na pieczęciach, tablicach urzędowych oraz sztandarze, a w przypadku szkoły również na świadectwie i legitymacji szkolnej.[…]

Doprecyzowano również tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w sprawie nadania imienia powinien uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola. Ma on także określać plan działań szkoły lub przedszkola, związanych z nadaniem imienia i przewidywany termin uroczystości.[…]

W rozporządzeniu została wskazana także możliwość zlokalizowania, w uzasadnionych przypadkach, poszczególnych oddziałów przedszkolnych (nie więcej jednak niż 6) w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

 

Liczba uczniów w oddziale

Rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej (przewidziane w art. 61 ustawy o systemie oświaty), co oznacza, że liczba ta nie może być większa niż 25.[…]

Przewidziano regulacje wskazujące maksymalną liczbę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (nie więcej niż 5 dzieci), którzy mogą uczyć się w zorganizowanych dla nich łącznych oddziałach szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego oraz łącznych oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu ogólnodostępnym.[…]

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące form organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. […]

 

Pobyt uczniów w internatach

 

W związku z tym, że w obecnym systemie prawnym brakuje regulacji określających minimalny standard warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez publiczne szkoły, w rozporządzeniu określono normy dotyczące liczby uczniów w grupie wychowawczej. […] Dodatkowo w rozporządzeniu zostały określone zadania internatu oraz standardy dotyczące pobytu uczniów w internacie i sprawowania opieki nad nimi.

Nowym rozwiązaniem w zakresie funkcjonowania internatu jest rozgraniczenie tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w szkole podstawowej (co najmniej 70 godzin) i ponadpodstawowej (co najmniej 49 godzin). Dodatkowo wprowadzono możliwość działania w internacie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji uczniów.[…]

 

Inne regulacje

W rozporządzeniu doprecyzowano rozwiązania dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w klasach łączonych szkoły podstawowej. Znalazły się też regulacje dotyczące czasu trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych.

Rozporządzenie reguluje także:

-liczbę uczniów, jaka może pozostawać pod opieką jednego nauczyciela na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej (nie więcej niż 25 dzieci);

-zasady tworzenia i funkcjonowania w szkołach podstawowych oddziałów przysposabiających do pracy.

 

Podpisane rozporządzenie określa terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola z uwzględnieniem przepisów art. 110 ustawy – Prawo oświatowe. Ponadto, rozszerzono wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola. […]

 

 

Cały komunikat „Organizacja szkół i przedszkoli – rozporządzenie podpisane”  –  TUTAJ

 

 

Pełna treść rozporządzenia

 

Uzasadnienie

 

 

 Zostaw odpowiedź