Dzisiaj „Obserwatorium Edukacji” podglądało obrady VIII sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Jaki można przeczytać na internetowej stronie UMŁ MRM jest reprezentacją uczniów łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Rada może opiniować projektów uchwał Rady Miejskiej. Może także inicjować działania, które dotyczą  ważnych dla  młodzieży spraw, takich jak imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne i charytatywne, a także szkolenia i konferencje.

 

 Widok ogólny od przodu

 

  W przeciwieństwie do „dorosłych” radnych, pierwsze ławy nie cieszyły się popularnością

 

 

 Prezydium i mównica

 

Realizacją porządku obrad sprawnie kierowało prezydium, a nad techniczną stroną prac czuwali sekretarze.

 

 

Warto zwrócić uwagę, że przedmiotem dzisiejszych obrad było nie tylko opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, ale podejmowanie uchwał, które dotyczyły stanowiska MRM w takich sprawach, jak:

  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na Teofilowie
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska w sprawie utworzenia przystanków tramwajowych w ciągu ulicy Aleksandrowskiej
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego działań mających na celu poprawę komfortu pasażerów komunikacji zbiorowej

 

Wokół tego ostatniego projektu wywiązała się burzliwa dyskusja. Spotkały się w niej dwa stanowiska: idealistyczno-roszczeniowe, prezentowane przez wnioskodawców, według którego władze miasta powinny dokonać licznych korekt częstotliwości kursowania pojazdów MPK, a nawet zmienić trasy niektórych linii autobusowych – bo tak będzie wygodniej dla mieszkańców, z realistycznym podejściem , które uwzględniało ekonomiczne konsekwencje tych zmian, a także skutki dla mieszkańców (dotyczyło to propozycji kursowania autobusu po wewnątrzosiedlowej, wąskiej uliczce). Testem na dojrzałość młodych radnych było głosowanie, w wyniku którego projekt upadł.

 

 Radni głosują

 

 Radni MRM głosują

 

Godne odnotowania jest także przegłosowanie uchwały, dotyczącej skierowania do Wydziału Edukacji UMŁ zapytania w sprawie braku wyposażenia komputerowego w salach lekcyjnych Gimnazjum nr 12 w Łodzi.

 

Jednak „Obserwatorium Edukacji” najbardziej oczekiwało na sprawozdanie z organizacji I Łódzkiego Kongresu Samorządów Uczniowskich. Przedstawił je przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z Samorządami Uczniowskimi radny Wojciech Mazerant.

 

 Radny Mazerant

 

 

Poinformował on radnych o kolejnych fazach okresu przygotowawczego, w tym o trudnościach w ustaleniu terminu Kongresu tak, aby nie kolidował on z pracą organów Rady Miejskiej Łodzi, a także pozyskaniem fachowców, którzy podjęliby się w już ustalonym terminie poprowadzenia zajęć warsztatowych – bez wynagrodzenia. Wspomniał także o trudnościach w dotarciu z informacją o Kongresie do dyrekcji szkół i przeciągającej się w czasie akcji przyjmowania zgłoszeń o uczestnictwie w nim, zarówno uczniów jak i nauczycieli opiekunów samorządów uczniowskich. Ostatecznie 12 grudnia ub. r. w I Łódzkim Kongresie Samorządów Uczniowskich uczestniczyło 76 uczniów i 52 nauczycieli z 51 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Podsumowując, radny Mazerant ocenił, że Kongres wypadł bardzo dobrze. Stwierdził, że na podstawie posłyszanych przez niego opinii uczestników, zajęcia warsztatowe zostały przez nich ocenione bardzo pozytywnie.

 

W zakończeniu swego wystąpienia Wojciech Mazerant wręczył dyplomy z podziękowaniem za wkład pracy w organizację Kongresu członkom Komisji ds. Kontaktów z Samorządami Uczniowskimi oraz przewodniczącemu i pozostałym członkom władz MRM.

 

Swoimi uwagami o przebiegu Kongresy podzielił się też przewodniczący MRM Mikołaj Jasiński. Stwierdził, że wszyscy radni powinni brać przykład z aktywności i zaangażowania organizatorów Kongresu, bo wtedy Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi byłaby najlepszą w Polsce, a może i w Europie… Stwierdził, że jego zdaniem podczas przygotowań do II Łódzkiego Kongresu Samorządów Uczniowskich należy rozważyć zorganizowanie także dla uczniów-samorządowców sesje dyskusyjne, a nie tylko zajęcia warsztatowe.

 

Z przykrością trzeba powiedzieć, że w gronie mediów, którym Przewodniczący Jasiński dziękował za zamieszczenie relacji z Kongresu zabrakło „Obserwatorium Edukacji”.

 

Po tym punkcie porządku obrad piszący te słowa zakończył swoją obecność na  VIII sesji MRM w Łodzi i opuścił Dużą Salę Obrad UMŁ.

 

Porządek Obrad VIII Sesji MRM  13.01.2014

STATUT_MRM_

 

P.s.

Już po zamieszczeniu powyższej relacji, do redakcji  OE  dotarł e-mail, z informacją, że radni MRM podjęli na tej sesji uchwałę, której wnioskodawcą był przewodniczący MRM Mikołaj Jasiński, w sprawie poparcia inicjatywy przekazania budynku po CKU przy ul. L. Różyckiego, w drodze sprzedaży z bonifikatą,  na rzecz Politechniki Łódzkiej, w celu utworzenia tam siedziby Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej.

 

Mikołaj Jasiński jest uczniem Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej.

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 

 Komentarze niedostępne