Informowaliśmy już, że wczoraj Sejm wybrał na urząd RPD Mikołaja Pawlaka – aktualnie dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W imieniu tegoż ministra (Zbigniewa Ziobry), od czerwca 2026 roku sprawował nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich.

 

Foto: Leszek Szymański /PAP [https://fakty.interia.pl/]

 

Marek Michalak na pożegnalnym spotkaniu u Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara (19 września 2018 r.)

 

 

Uznaliśmy, że w tym kontekście należy zapoznać Czytelników z działaniami dotychczasowego RPD – Marka Michalaka, który – choć formalnie jego mandat wygasł 31 sierpnia – w oczekiwaniu na wybór swego następcy – pełniąc ten urząd nadal „nie zasypiał gruszek w popiele”.

 

Aby łatwiej można było porównać sposób pełnienia obowiązków przez nowego Rzecznika Praw Dziecka, prezentujemy wykaz wystąpień generalnych Marka Michalaka – od 1 września do dzisiaj: A jest ich 30! [Zobacz ich wykaz, informację czego dutyczyły i linki do tych wystąpień   –   TUTAJ]

 

 

Najczęściej nie były to (jak mogłoby się to nam, nauczycielom wydawać) wystąpienia do Ministra Edukacji, a do Ministra Zdrowia (6), do Ministra Sprawiedliwości (4} i „tylko” po trzy do MEN i do Ministra Rodziny, Pracy i Spaw Socjalnych. Dwukrotnie RPD skierował wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego. Także po dwa wystąpienia skierował do Sejmu, do Senatu i do Rady Ministrów. Po jednym wystąpieniu skierował do Ministra Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także do Narodowego Funduszu Zdrowia,oraz rodzaj „listu otwartego” do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych i przedszkoli (w sprawie nauczani indywidualnego)

 

Postanowiliśmy zacytować – dla ilustracji, jakie problemy uznał Marek Michalak za wymagające jego interwencji w ostatnich dniach – trzy takie wystąpienia generalne:

 

 

23 listopada – RPD: Izolacja 10-latków to zły kierunek

 

– W pierwszej kolejności istnieje konieczność wdrożenia rozwiązań umożliwiających szersze oddziaływanie na rodzinę, która przeżywając trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczych, ma kluczowy wpływ na postawy i zachowania dziecka. Propozycje resortu, zmierzające do swoistego przeniesienia ciężaru odpowiedzialności na dziecko, zwłaszcza poniżej dotychczas określonego w ustawie wieku, nie są zgodne z dobrem dziecka – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, odnosząc się do informacji o podjęciu przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac nad projektem zmian w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zmiany te miałyby dotyczyć bardzo istotnych kwestii, m.in. obniżenia z 13. do 10. roku życia granicy odpowiedzialności dzieci za dopuszczenie się przez nie czynów karalnych.

 

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wyraża swój protest i dezaprobatę wobec propozycji ewolucji przepisów ustawy w takim kierunku.[ Więcej – TUTAJ]

 

 

23 listopada – Ponownie o pomoc cudzoziemcom-rodzicom małoletnich obywateli polskich

 

– Nie ulega wątpliwości, że niepewność prawna i wynikający z niej brak stabilizacji, utrudniony dostęp do świadczeń pomocowych na dzieci oraz stałe poczucie zagrożenia wydaleniem (czytelne także dla małoletnich), dotyczą nie tylko samego rodzica-cudzoziemca, ale także negatywnie oddziałują na jego dzieci – obywateli polskich – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. [ Więcej – TUTAJ]

 

 

22 listopada – Ponownie w sprawie ośrodków kuratorskich

 

W listopadzie 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości szereg propozycji zmian przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Propozycje miały na celu m.in. urealnienie stosowania środka wychowawczego w postaci zobowiązania nieletniego do wykonywania określonych prac na rzecz społeczności lokalnej, wprowadzenie w miejsce nadzoru zakładu pracy nowego środka wychowawczego w postaci nadzoru szkoły, szersze wykorzystanie mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich, wprowadzenie możliwości oddziaływania na rodzinę, która przeżywa trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z dzieckiem i rodzicami prowadzoną w ośrodku kuratorskim oraz umocowanie instytucji izb policyjnych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. [Więcej – TUTAJ]

 

 

Informację zredagował
Włodzisław Kuzitowicz

 

 

Zobacz także:

 

Marek Michalak w Radiu ZET: Ja dzieci nie zostawię, pracowałem dla nich przez 10 lat   –   TUTAJ

 

 

Profil Marka Michalaka na Fecebooku   –   TUTAJ

 Zostaw odpowiedź