Oto przykład rzekomej informacji, która tak naprawdę o niczym konkretnym nie informuje:Poniżej zamieszczamy tekst, który pojawił się dzisiaj na oficjalnej stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty:

 

 

Konferencja na temat edukacji włączającej

 

W minionym tygodniu w trybie online odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat „Wspierania podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”*. W łódzkiej edycji konferencji wzięli udział wizytatorzy, eksperci, dyrektorzy placówek, przedstawiciele organów prowadzących, fundacji, kościołów i nauczyciele z terenu województwa*. Spotkanie zorganizowane było  w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

 

Uczestnicy konsultacji podczas prac w grupach dzielili się swoimi  przemyśleniami i refleksjami dotyczącymi  zarówno obecnego stanu edukacji włączającej w szkołach województwa jak i proponowanych ośmiu założeń koncepcyjnego Modelu Edukacja. Wszyscy akcentowali słuszność, co do zasad, kierunku zmian. Wskazywali jednocześnie na konieczność właściwego, merytorycznego przygotowania nauczycieli do edukacji włączającej,  niewystarczające umiejętności nabywane podczas studiów uzupełniających niezbędne do wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami, oraz konieczność prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli przez specjalistów praktyków.

 

Podczas konsultacji na przykładzie LO w Łodzi pokazano realizację edukacji włączającej w oddziałach szkół z oddziałami integracyjnymi oraz zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wspierania szkół w edukacji włączającej. Pojawiły się także postulaty rodziców, którzy chcą uczestniczyć w kształceniu swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konsultacje z ramienia kuratorium oświaty przygotowała Teresa Lasota, starszy wizytator, autorka prezentacji na temat wyzwań i dobrych praktyk w edukacji włączającej w województwie łódzkim, a wszystkich uczestników powitał kurator Waldemar Flajszer.

 

 

Źródło:www.kuratorium.lodz.pl

 

 

*Pogrubienia i podkreślenia fragmentów przytoczonego tekstu – redakcja OE.

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Po lekturze powyższego tekstu mamy kilka pytań do osób redagujących tę „aktualność” oraz do OSOBY, która „to” dopuściła do publikacji:

 

1.Czy wydarzeniem, które jest przedmiotem tej notatki była „konferencja”, jak to napisano w tytule, czy „spotkanie konsultacyjne” – jak zostało to określone w pierwszym zdaniu tego tekstu?

 

2.Czy brak szczegółowej informacji o liczbie osób uczestniczących w tym zdalnym spotkaniu jest objęta tajemnicą? Jaką? Służbową? Bo chyba nie stoją na przeszkodzie jej upublicznienia przepisy RODO? A może po prostu liczba osób, które się zalogowały jest żenująco niska?

 

3.Co to za „osiem założeń koncepcyjnego Modelu Edukacja”? Próbowaliśmy na wszystkie sposoby, ale Googl nic o tym nie wie. Jedyne co można było po wpisaniu tych słów zobaczyć, to materiał z 9 listopada 2020 roku „O edukacji włączającej z perspektywy MEN, ORE i środowiska akademickiego”. Ale tam także nic o „ośmiu założeniach”…

 

4.Powalają na kolana „odkrywcze” postulaty, zgłaszane przez wszystkich” ‚ którzy „akcentowali słuszność, co do zasad, kierunku zmian”.

 

5.Które to LO w Łodzipokazało realizację edukacji włączającej w oddziałach szkół z oddziałami integracyjnymi”? Czy miało ono podstawy do wypowiadania się „w liczbie mnogiej”? W imieniu innych szkół? Których?

 

6.Zastanowiły nas postulaty rodziców, którzy chcą uczestniczyć w kształceniu swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Czy to głosy tak liczne (?) i reprezentatywne, że ŁKO przekaże ów postulat do MEiN z wnioskiem o dokonanie niezbędnych zmian w przepisach prawa oświatowego?

 

X           X           X

 

Dla porównania – informacja na ten sam temat ze strony Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

 

Wsparcie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Końcowe rekomendacje dotyczące działań, które będą służyć podnoszeniu jakości edukacji włączającej w Polsce, wypracowane przez Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

 

Edukacja włączająca to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ostatnich latach podejmowane są różnorodne działania mające na celu poprawę jakości edukacji włączającej w polskich szkołach i placówkach oświatowych. Przygotowano szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki.

 

Na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej realizowany jest projekt „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. Jego celem jest wykorzystanie doświadczeń i rozwiązań innych krajów w tym zakresie, a także wiedzy ekspertów Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, w przygotowaniu rekomendacji dotyczących zarówno zmian legislacyjnych, jak również działań sprzyjających wdrożeniu edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół. […]

 

Poniżej prezentujemy Państwu 16 wypracowanych przez Agencję końcowych rekomendacji dotyczących działań, które będą służyć podnoszeniu jakości edukacji włączającej w Polsce. […]

 

[ Patrz załączony plik pdf – TUTAJ ]

 

Zakończył prace powołany przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską Zespół do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do opracowania propozycji nowych rozwiązań systemowych lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w oparciu o diagnozę funkcjonalną (z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF), a także propozycji rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz działań wdrażających zmiany systemowe.

 

W lutym br. w ramach projektu Program Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, zostały zorganizowane pierwsze spotkania informacyjno-konsultacyjne „WSPIERANIE PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W POLSCE”. Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, oraz m.in. zaproszeni przedstawiciele środowisk lokalnych – dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, przedstawiciele uczelni wyższych, samorządu terytorialnego, rodzice, studenci. Podczas spotkań Przedstawiciele Europejskiej Agencji zaprezentowali wstępny projekt założeń zmian legislacyjnych, który został poddany konsultacjom. Uczestnicy odnieśli się m.in. do kwestii: czy i w jakim stopniu przedstawione założenia zmian legislacyjnych odpowiadają na wyzwania w zakresie edukacji włączającej oraz wskazali inne obszary, które powinny być uwzględnione w projekcie założeń.

 

Zachęcamy do systematycznego śledzenia na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zakładki „Edukacja włączająca”, gdzie znajdziecie Państwo bieżące informacje na temat podejmowanych przez Ministerstwo działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Źródło: www.kuratorium.bialystok.pl

 Zostaw odpowiedź