Wczoraj, w auli Pałacu Młodzieży im.  J. Tuwima w Łodzi rozpoczął  realizację swego, rozpisanego na dwa dni programu,  IV Kongres Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zaskoczeniem, nie tylko dla organizatorów i zaproszonych gości oraz prelegentów, była  niewielka liczba jego uczestników – w tym zwłaszcza łódzkich nauczycieli. Przyczyny tego stanu zasługują na odrębną, pogłębioną analizę.

 

 

Kongres otworzyła, witając uczestników i przypominając jego program, pani dr Beata Owczarska – przewodnicząca Zarządu ŁTP, a następnie poprosiła o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego prof. Bogusława Śliwerskiego – Honorowego Przewodniczącego ŁTP

 

 

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski w trakcie wygłaszania wykładu pt. Światopogląd „w edukacji”

 

Jako, że tytuł wystąpienia, które choć było klasycznym, żeby nie powiedzieć konserwatywnym w formie (nie wspartym modną prezentacją  w Power Point) wykładem akademickim, miało raczej publicystyczny tytuł, należy się naszym czytelnikom choć krótka informacja o jego treści.

 

Otóż dotyczył on zagadnień  z pogranicza teorii wychowania i politologii, czyli wpływu, jaki na przestrzeni dziejów – zwłaszcza  w XX wieku, ale i współcześnie – władza autorytarna, niezależnie od  ideologii, jaką głosiła (nacjonalizm, faszyzm, komunizm) usiłowała wywierać na systemy edukacji, a zwłaszcza na procesy wychowania. Swój wywód profesor poprowadził wychodząc od cytatów z prac założyciela Katedry Teorii Pedagogiki na UŁ – profesora Sergiusza Hessena, w tym –  z jego  prawie nieznanej, bo wydanej w języku czeskim, pracy „Światopogląd a pedagogika”.

 

 

 

Po zakończonym wykładzie profesor Bogusław Śliwerski otrzymał z rąk  dr Małgorzaty Rosin – wiceprzewodniczącej Zarządu ŁTP – dyplom z podziękowaniem za aktywny udział w Kongresie. Dyplomy takie otrzymywali wszyscy pozostali mówcy, prezentujący swe wykłady i komunikaty.

 

 

 

 

Kolejny wykład – dr hab. Jacka Pyżalskiego – uczestnicy Kongresu  wysłuchali  z nagrania wideo.  „Konstruowanie wychowawczych i profilaktycznych programów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”  – to problematyka, w które wykładowca od lat specjalizuje się, w której prowadził liczne badania terenowe i jest wybitnym ekspertem.

 

 

 

Jako trzecia głos zabrała dr hab. Anna Wróbel , prof. UŁ– kierownik Zakładu Pedagogiki Filozoficznej w Katedrze Teorii Wychowania UŁ, której  tytuł wystąpienia zapowiadał treści bliskie idei ŁTP: „Między teorią a praktyką, czyli o znaczeniu wiedzy pedagogicznej w działaniu.”

 

 

 

Następną wykładowczynią była także przedstawicielka świata nauk , tym razem socjologii – dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ – z Katedry Socjologii Kultury, która w swym wystąpieniu, zatytułowanym: „Szkoła wobec uczniów ze środowisk defaworyzowanych – perspektywa socjologiczna”  zaprezentowała słuchaczom wyniki swoich badań, prowadzonych  na terenie miasta Łodzi..

 

]

 

 

Ostatnim nauczycielem akademickim, który zabrał głos w pierwszej – „teoretycznej” części tego dnia Kongresu był  dr Piotr Plichta –zapowiedziany w programie jako pracownik Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, ale pracujący także w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością  Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaprezentował on komunikat z badań, zatytułowany „Znaczenie wychowania pozaszkolnego na podstawie badań funkcjonowania Placówek  Wsparcia Dziennego e województwie Łódzkim”.

 

 

Uzyskaliśmy wiadomość, że organizatorzy Kongresu przewidują możliwość zamieszczenia na stronie Towarzystwa materiałów: prezentacji, plików wideo i tp. – jeśli autorzy wykładów  wyrażą na to zgodę i je udostępnią.

 

 

 

Po przerwie – z wyjątkiem pierwszego wystąpienia, które także miało charakter komunikatu z badań – głos zabierali praktycy.

 

 

 

Tym pierwszym był komunikat dr Teresy Wejner-Jaworskiej – przewodniczącej Zarządu  Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji, zatytułowany „Wychowanie do sukcesu jako wyzwanie dla szkoły, przeciwko marginalizacji uczniów”. Była to relacja o tym, jak w dwu szkołach: angielskiej – Szkole im. Św. Tomasza Apostoła w londyńskiej dzielnicy slamsów i łódzkiej Szkole Podstawowej nr 175 z ul. Pomorskiej, dzięki świadomie podejmowanym przez ich kierownictwo różnorodnym działaniom naprawczym udało się doprowadzić do tego, że ich uczniowie, kiedyś zajmujące najniższe pozycje w rankingach wyników w testach, zaczęli odnosić w nich sukcesy.

 

 

 

Pierwszym głosem praktyki edukacyjnej, i to od razu wspartym „świadectwem” uczestników tej edukacji, było wystąpienie  Anieli i Zuzanny – uczennic VII klasy Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, oraz pani dyrektor tej szkoły – Bożeny Będzińskiej-Wosik. Była to opowieść o tym, jak bez wielkich nakładów finansowych, w szkole publicznej, można z powodzeniem i przy pełnej aktywności zadowolonych tą zmiana uczniów, wdrażać najważniejszą reformę naszych czasów: transformację systemu edukacji „od nauczania do uczenia się”.

 

 

 

Kolejnym praktykiem był pan Władysław Woźniak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Łodzi, który przedstawił uczestnikom Kongresu wieloletnie doświadczenia kierowanej przez niego placówki, zgromadzone w obszarze działań, zawłaszczanych ostatnio przez formalizującą co się da pisowską władzę  Czego konkretnie dotyczyło to wystąpienie najlepiej określa jego tytuł: „Wolontariat na rzecz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w świetle doświadczeń  SOSW nr 3 w Łodzi ‘Jordanówka’”.

 

 

 

O swych doświadczeniach we współpracy przedszkola ze szkołą podstawową, w komunikacie zatytułowanym „Integracja działań przedszkola i szkoły w procesie dydaktyczno-wychowawczym – wymiana doświadczeń, budowanie strategii działań w środowisku edukacyjnym”  opowiadały  dyrektorki dwu przedszkoli miejskich: pani Magdalena Jędrzejczak – PP nr 22 i pani Zofia Szałapska – PP nr 44 (z mikrofonem).

 

 

 

Najbardziej nietypowym dla tego typu kongresów wydarzeniem było wystąpienie pani Magdaleny Majewskiej – dziennikarki i publicystki telewizyjnej, od 1987 roku związanej z TVP Łódź, która w wypowiedzi, zapowiedzianej w programie tytułem „O wychowaniu okiem kamery telewizyjnej”  opowiedziała o swych wieloletnich doświadczeniach w redagowaniu programów, podejmujących problematykę wychowania, takich jak n.p. „Mały duży człowiek”.

 

 

 

 

Ostatnim elementem pierwszego dnia IV Kongresu ŁTP była dyskusja panelowa, jak to napisano w programie „na temat pracy wychowawczej z młodzieżą”, ale jak to sprecyzowała zapowiadająca panel pani Beata Owczarska – „O wychowaniu, jako nieodzownym działaniu nauczyciela”.  Jej uczestniczkami były panie, które zasiadły w kolejności (od lewej):

 

Bożena Będzińsja-Wosik  – dyrektor SP nr 81 w Łodzi,

Katarzyna Paliwoda – dyrektor Zespołu Szkół Artystycznych w Łodzi,

Ewa Rutkowska – dyrektor MOS w Żychlinie,

Krystyna Barczak – nauczyciel  historii i WOS w łódzkim „Gastronomiku, kierownik Klubu Nauczyciel,a

Olga Wojciechowska-Kozłowska – pedagog szkolny w XXVI LO w Łodzi,

Hm. Zofia Przytyk – Komendant Hufca ZHP Łódź Bałuty,

Agnieszka Nowak – dyrektor Sp. Poradni Psych.-Ped. Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi.

 

 

 

W dniu dzisiejszym organizatorzy  przygotowali ofertę  wizyt w 9-u placówkach, które prezentowały dobre praktyki wychowawcze:

 

 

„Obserwatorium Edukacji” nie dysponuje informacjami o przebiegu tych wizyt, a szczególnie o stopniu zainteresowania tą formą spotkań kongresowych wśród jego uczestników.

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 Zostaw odpowiedź