Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do pani premier o podjęcie działań wobec decyzji ministra pracy w sprawie stanowiska asystenta nauczyciela.

 

W kwietniu br. ZNP wystąpił do premiera z wnioskiem o umieszczenie w rozporządzeniu o pracownikach samorządowych asystenta nauczyciela. Wniosek wynikał z zapisów prawa tj. ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych. Ustawy te stanowią, iż osoby zatrudnione w jednostkach samorządowych (a taką jest szkoła) są pracownikami samorządowymi. Po 6 miesiącach oczekiwań ministerstwo pracy przesłało stanowisko, iż asystenci nie znajdą się w rozporządzeniu.

 

Związek sprawę skierował również do Rzecznika Praw Obywatelskich i Głównego Inspektora Pracy.

 

Oto początkowy fragment tego wystąpienia:

 

Warszawa, 20 października 2014 r.

Szanowna Pani Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

 

W dniu 29 kwietnia 2014 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o dokonanie przez Radę Ministrów zmiany w treści rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. Nr 1050 ze zm.). Pismo to – wobec braku reakcji adresata – zostało ponowione w dniu 19 sierpnia 2014 r.

 

Postulowana przez ZNP zmiana legislacyjna miała polegać na wprowadzeniu do treści ww. rozporządzenia wykazu stanowisk pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na podstawie art. 7 ust. 1a, 1d i 1e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) – dalej u.s.o., w szkołach samorządowych, jak również określenie dla tej kategorii pracowników warunków i sposobu wynagradzania, w tym minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie ze statusem prawnym właściwym dla pracownika samorządowego.

 

Pismo ZNP zawierało szczegółowe uzasadnienie prawne potwierdzające tezę, że pracownicy ci podlegają treści art. 5d u.s.o. Przepis ten stwierdza, że status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych.

 

Sprawa została przekazana do rozpatrzenia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, który swą opinię poprzedził konsultacjami międzyresortowymi z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. […]

 

Całe wystąpienie wiceprezesa ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego do Premier Ewy Kopacz – TUTAJ

 

Źródło: www.znp.edu.plZostaw odpowiedź