Foto: www.google.pl

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła dziś wstępne wyniki  tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Oto początkowe fragmenty (bez tabel) głównego komunikatu Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. Zestawienie ogólnopolskie”:

 

 

 

[…] Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji źródła kartograficznego (por. tutaj). Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i interpretowania informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji , a z biologii − umiejętnością posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki.

 

Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Dla zdających język włoski najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, a dla uczniów przystępujących do egzaminu z języka niemieckiego – zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Na poziomie rozszerzonym uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. W przypadku języka francuskiego zdający uzyskali najwyższe wyniki za zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

 

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej), a z historii zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie na dowodzenie, które wymagało znajomości pojęcia mediany, a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej, natomiast z geografii – zadanie dotyczące związku głównych cech klimatu Polski z czynnikami je kształtującymi

 

 

W trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym uczniom przystępującym do egzaminu z języka angielskiego, rosyjskiego oraz włoskiego największą trudność sprawiły zadania sprawdzające znajomość środków językowych . W przypadku egzaminu z języka francuskiego i hiszpańskiego na poziomie podstawowym najtrudniejsze dla gimnazjalistów okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Uczniom zdającym język niemiecki najwięcej trudności przysporzyły zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Na poziomie rozszerzonym prawie we wszystkich językach obcych nowożytnych największą trudność sprawiło gimnazjalistom rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych . Wyjątkiem był język rosyjski, w którym najtrudniejsze okazało się zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 27 sierpnia br.  […]

 

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zostanie podany wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił.

 

> Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego zakresu/poziomu.

> Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

 

Przykład: Uczeń, który z historii i wiedzy o społeczeństwie uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 84% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 16% zdających. Wynik centylowy umożliwia każdemu zdającemu porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju. […]

 

Pełny komunikat, zatytułowany „Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. Zestawienie ogólnopolskie” (plik pdf)   –   TUTAJ

 

> Egzamin gimnazjalny 2018. Rozkłady i parametry

> Egzamin gimnazjalny 2018. Wyniki według lokalizacji szkoły

> Egzamin gimnazjalny 2018. Skale centylowe (wyniki uczniów)

 

Powyższe pliki dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   –   TUTAJ

 

 

Informację  i wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku „Gimnazjaliści lepsi z polskiego niż z matematyki” zamieszczono także na portalu firmy Wolters Kluwer    –    TUTAJ

 Zostaw odpowiedź