Zanim nieuchronną decyzją rządu PiS zlikwidowane zostaną w Polsce gimnazja, warto zapoznać się z artykułami  na ich temat, które stanowią główną część zawartości opublikowanego właśnie, najnowszego, numeru kwartalnika EDUKACJA.

 

Kwartalnik naukowy EDUKACJA (ISSN: 0239-6858) ukazuje się nieprzerwanie od 1983 r. Na łamach pisma omawiane są zagadnienia szeroko rozumianej edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki, w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa. Ważne miejsce zajmują problemy dydaktyki przedmiotów szkolnych.

 

W 2007 r. kwartalnik został wpisany na listę czasopism European Reference Index for the Humanities (ERIH). Redakcja stawia sobie za cel ożywienie dyskusji na temat stanu edukacji w Polsce. Chce nawiązać dialog ze środowiskami naukowymi, ośrodkami badawczymi i instytucjami oświatowymi, publikując artykuły i doniesienia teoretyków oraz praktyków z Polski i zagranicy.

 

Temat najnowszego numeru kwartalnika „EDUKACJA” to : „Gimnazja – bilans piętnastolecia

 

Oto, dla zainteresowania Czytelników – aby sięgnęli także po pozostałe teksty – streszczenie pierwszego artykułu, autorstwa Jana Herczyńskiego i Anety Sobotki, zatytułowanego „Ustrojowe modele gimnazjum”:

 

W 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty wprowadzono w Polsce nowy typ szkoły powszechnej – gimnazjum. Głównym celem wprowadzenia gimnazjów było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, podniesienie poziomu kształcenia oraz przedłużenie o rok powszechnego nauczania. Gimnazja w zamyśle reformatorów miały być samodzielnymi szkołami w nowych, dobrze wyposażonych budynkach lub szkołami funkcjonującymi przy istniejących liceach ogólnokształcących. Po 16 latach funkcjonowania nowego typu szkoły wykształciły się cztery typy ustrojowe gimnazjum: gimnazjum samodzielne, gimnazjum zbiorcze w zespole ze szkołą podstawową, gimnazjum w zespole ze wspólno obwodową szkołą podstawową i gimnazjum ze szkołą ponadgimnazjalną. W artykule analizujemy różnice między sposobami organizacji poszczególnych modeli gimnazjum, wyniki edukacyjne uczniów do nich uczęszczających oraz zróżnicowanie przestrzenne występowania modeli. Wyniki pokazują, że chociaż gimnazja funkcjonujące przy szkołach ponadgimnazjalnych mają średnio najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego, najwyższą efektywność nauczania osiągają gimnazja w zespołach ze wspólno obwodowymi szkołami podstawowymi.

 

 

Cały artykuł – TUTAJ

 

 

A oto autorzy i tytuły pozostałych publikacji zamieszczonych w tym numerze „EDUKACJI”

> Przemysław Sadura, Przemiany stylu edukacyjnego klasy ludowej w Polsce*

> Zbigniew Sawiński, Gimnazja wobec nierówności społecznych*

> Jarosław Domalewski, Zróżnicowanie środowiskowe a wyniki edukacyjne gimnazjów wiejskich: studia przypadków w ujęciu dynamicznym*

> Grzegorz Szumski, Maciej Karwowski, Rodzicielskie zaangażowanie w naukę gimnazjalistów sprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*

> Zofia Zasacka, Krzysztof Bulkowski, Zaangażowanie w czytanie a osiągnięcia szkolne gimnazjalistów*

” Marcelina Smużewska, Krzysztof Wasielewski, Dominik Antonowicz, Niepowodzenia w studiowaniu z perspektywy uczelni i studentów

> Jacek Liwiński,Efektywność zatrudnieniowa szkolenia osób bezrobotnych w Polsce

 

 

Źródło: www.edukacja.ibe.edu.pl

 

 

UWAGA: Aktywne linki tylko do tekstów, podejmujących problematykę gimnazjówZostaw odpowiedź