Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych zorganizowało w dniach 10 i 11 grudnia 2020 roku (w formule on-line) konferencję naukowo-metodyczną pt. „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”. Informację o jej przebiegu zamieszono na stronie ORE w dniu 21 grudnia. Oto jej fragmenty:

 

 

 

Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” – to temat konferencji zorganizowanej w dniach 10–11 grudnia 2020 roku przez Ministra Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE), w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele zespołu projektowego. [Program – TUTAJ]

 

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń różnych interesariuszy zainteresowanych zagadnieniem przygotowania kadr do edukacji włączającej, między innymi pracowników uczelni wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów, nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, pracowników administracji centralnej i samorządowej. […]

 

Uczestniczący w konferencji przedstawiciele Zespołu projektu przedstawili aktualnie wypracowane założenia, zweryfikowane zapisy Modelu SCWEW oraz wypracowane optymalne rozwiązania funkcjonowania Centrów, programów szkoleń, czy materiałów szkoleniowych.

 

10 grudnia odbyła się I część spotkania, podczas którego swoje wystąpienia prezentowali przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Reform Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, krajowych wyższych uczelni, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Instytutu Badań Edukacyjnych.[…]

 

Działania wspierające nauczycieli w ww. obszarach będą realizowane między innymi przez Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW), których pilotażowe wdrożenie do praktyki edukacyjnej zaplanowano na rok 2021.

 

W każdym wystąpieniu podczas konferencji akcentowano również konieczność współpracy zarówno między nauczycielami w szkołach, jak i szeroko pojętej – międzyresortowej i wspólne podejmowanie działań wspierających.[…]

 

 

II część konferencji – warsztatowa odbyła się 11–go grudnia 2020 r. Poświęcona była pogłębieniu, doprecyzowaniu i poszerzeniu omawianych w pierwszym dniu zagadnień. Uczestnicy warsztatów dyskutowali o profilu kompetencyjnym nauczyciela edukacji włączającej, czynnikach decydujących o efektywności wspierania uczniów w modelu edukacji włączającej. […]

 

Jak budować szkołę dla wszystkich uczniów wobec wyzwań, możliwości i barier?

 

Odpowiedzią na to pytanie była sesja warsztatowa Nowa rola placówek specjalistycznych we wspieraniu edukacji włączającej: Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej i Krajowe Centrum Koordynacyjne – możliwości i wyzwania, którą poprowadziły dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak, dr Marta Bielawska z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Informacje o projekcie pilotażowym SCWEW spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, podkreślano potrzebę powstania i działań wspierających nie tylko nauczycieli, ale i rodziców przez takie podmioty w środowisku oświatowym. Uniwersalne projektowanie dla edukacji w codziennej pracy nauczyciela to sesja warsztatowa, podczas której dr hab. prof. APS Agnieszka Olechowska przybliżyła praktyczne metody pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami.

 

 

 

Cała informacja „O SCWEW-ach na konferencji IBETUTAJ

 

 

 

Źródło: www.ore.edu.pl

 

 

X           X           X

 

 

Idea nie jest nowa. Już 21 września 2019 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne Rola i zadania Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)”.

 

Już 30 września tego roku na stronie ORE zamieszczono obszerną informację, zatytułowaną „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Można się z niej dowiedzieć, że:

 

SCWEW to nowo tworzona instytucja, powstająca na bazie szkół i placówek specjalnych, której celem jest wspieranie pracy szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze SPE i podnoszeniu jakości edukacji włączającej. Docelowo planuje się stworzenie sieci Centrów Wsparcia w całej Polsce na podstawie opracowanych wytycznych i rekomendacji ilościowych i jakościowych.”

 

W dalszej części zaprezentowano trzy etapy działań, które doprowadzą do realizacji projektu

 

Efekty projektu

 

>Opracowany i wdrożony w ramach ogólnopolskiego pilotażu Model SCWEW

>Przygotowana kadra specjalistów, w zakresie wsparcia nauczycieli szkół ogólnokształcących pracujących z grupami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami

>Opracowane pakiety szkoleniowe dla nauczycieli szkół ogólnokształcących pracujących z grupami uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami

>Wypracowane rekomendacje w zakresie przepisów prawnych nt. funkcjonowania i finansowania działalności SCWEW

 

Okres realizacji projektu: 1 września 2019 – 28 lutego 2023

 

Dofinansowanie projektu:

 

Wartość projektu: 5 052 488,66 zł

 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 393 468,40 zł (czyli ok. 87% kosztów całego projektu – OE)

 

 

Źródło: www.ore.edu.pl

 

 

 

Jednak to nie koniec tej „cennej” idei. 14 stycznia 2020 roku na stronie ORE zamieszczono kolejną informację: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – o projekcie”. Oto jej fragmenty:

 

O projekcie

 

Przedmiotem projektu jest wypracowanie rozwiązań, służących wspieraniu pracy szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Działania wspierające pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy  z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami są początkiem uruchomienia odpowiedniego wsparcia w jednostce systemu oświaty.

 

Jednym z elementów budowanego systemu wsparcia  będą Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) – nowo tworzone instytucje, powstające na bazie szkół i placówek specjalnych, których celem stanie się wspieranie szkół ogólnodostępnych i podnoszenie jakości edukacji włączającej. W ramach realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” powstaną założenia oraz zasady funkcjonowania tych placówek. Eksperci wypracują także koncepcję pilotażu wraz z materiałami szkoleniowymi dla 14 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, wyłonionych w ramach procedury przyznawania grantów. […]

Efekt projektu

 

Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez utworzenie 14 SCWEW.

 

Okres realizacji projektu – 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

 

Wartość projektu: 31 088 194,30 zł

 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 27 979 374,87 zł (czyli ok. 90% kosztów całego projektu! – OE)

 

 

Źródło:www.ore.edu.pl

 

 

X           X           X

 

 

Poszukując konkretnych informacji na temat SCWEW trafiliśmy na interpelację poselską w tej sprawie [druk nr 11 558]. Poseł Marcin Kulasek (doktor nauk rolniczych, sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej) napisał w tym piśmie adresowanym do Ministra Edukacji i Nauki:

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje obecnie projekt: Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Projekt rozpoczął się w 2019 roku i ma trwać do 2023 roku.

 

Idea edukacji włączającej jest szczytna i zasługuje na twórcze rozwijanie. Realizacja projektu budzi jednak duże zaniepokojenie nauczycieli szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. To placówki o kilkudziesięcioletnim dorobku, zatrudniające najwybitniejszych specjalistów w kraju.

 

W opisie przytoczonego projektu czytamy: „SCWEW to nowo tworzona instytucja, powstająca na bazie szkół i placówek specjalnych, której celem jest wspieranie pracy szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze SPE i podnoszeniu jakości edukacji włączającej. Docelowo planuje się stworzenie sieci Centrów Wsparcia w całej Polsce na podstawie opracowanych wytycznych i rekomendacji ilościowych i jakościowych”.

 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

 

 

Dalej można przeczytać 6 szczegółowych pytań, ale żadne nie dotyczy istoty modelu SCWEW.

 

Odpowiedzi, w imieniu ministra, udzieliła w dniu 16 października 2020 r. sekretarz stanu w MEiN Marzena Machałek Można w tym piśmie przeczytać, że:

 

[…] Pilotaż SCWEW ma na celu sprawdzenie rozwiązań, w ramach których placówki specjalne wspierają szkoły ogólnodostępne w pracy z oddziałami, w których występuje zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych (w tym wynikających z niepełnosprawności). Powyższe rozwiązanie zakłada korzystanie z całości posiadanego przez szkolnictwo specjalne potencjału by wspierać placówki ogólnodostępne w pracy w środowisku, w którym zróżnicowanie potrzeb jest naturalnością i codziennością i świadczenie tego wsparcia jak najbliżej miejsca zamieszkania osób uczących się. W opinii MEN bez udziału kadry placówek specjalnych nie będzie możliwe realizacji założeń edukacji włączającej. […]

 


Cały tekst odpowiedzi na interpelację  –  TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

 

Niestety – nigdzie nie udało się znaleźć konkretnej informacji o tym jak twórcy tej koncepcji wyobrażają sobie model takowego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Nadal nie wiadomo, czy byłby to zupełnie nowy typ placówki systemu edukacji, kto mialby być tam zatrudniony, komu podlegałoby owo centrum w strukturach systemu, kto (po zakończeniu projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) finansowałby działalność takiego centrum (konkretnie: państwo czy samorządy?)

 

Czy może żywot owych centrów zakończy się 31 grudnia 2022 r. – z chwilą zakończenia projektu…

 

O co w tym wszystkim chodzi? Może ktoś z Szanownych Czytelniczek i Czytelników wyłowił z tych tekstów odpowiedź na takie pytanie?

 

Bo naszym zdaniem, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze CHODZI O PIENIĄDZE.

 

W tym przypadku wcale niemałe pieniądze. Do wzięcia jest 27 979 374,87 zł !

 

Trzeba tylko umiejętnie skonstruować „pompki ssąco-tłoczące”…

 Zostaw odpowiedź