Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w Łodzi realizowali w mijającym roku szkolnym szereg projektów, wzbogacających ofertę edukacyjną tej unikalnej w naszym mieście placówki. Były to: „Festiwal czterech kultur:, „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”, „Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich”, oraz program międzynarodowej wymiany Comenius „Forever Europe”. Oto więcej informacji o tych przedsięwzięciach:

 

Comenius

 

SZKOLNY FESTIWAL CZTERECH KULTUR

 

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. J. Korczaka w Łodzi  jest pomysłodawcą i realizatorem czteroletniego projektu zatytułowanego SZKOLNY FESTIWAL CZTERECH KULTUR. W 2012 roku festiwal poświęcony został kulturze żydowskiej, w 2013 – rosyjskiej,  a w 2014 – niemieckiej. Na rok 2015 przewidujemy uroczystość podsumowującą projekt i poświęconą kulturze polskiej.

 1

 

Festiwal jest cyklicznym przedsięwzięciem. Jego nadrzędny cel to wzbogacenie wiedzy uczniów na temat wielokulturowości Łodzi i regionu. Ponadto dążymy, poprzez zapoznawanie  z odmiennością innych kultur, do rozwijania w uczniach poczucia przynależności kulturowej  i lokalnego patriotyzmu. W realizację projektu jest zaangażowana cała społeczność szkolna,  a działania uczniów ukierunkowane są na poznanie wybranych elementów danej kultury (sztuka, obyczaje, kuchnia, religia, historia, wielkie dokonania).

 

 2a

 

Obok wzbogacania wiedzy uczniów, projekt zakłada również jej sprawdzenie. Jednym  ze stałych elementów dorocznego festiwalu jest ogólnołódzki konkurs wiedzy i umiejętności poświęcony konkretnej kulturze. Jego rozstrzygnięcie zwyczajowo ma miejsce w czasie podsumowującej uroczystości.

 

W ramach festiwalu podjęliśmy współpracę z wieloma instytucjami: Uniwersytetem Łódzkim, Oddziałem Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi, Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych, Polskim Stowarzyszeniem Korczakowskim Kręgu Ziemi Łódzkiej, Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi, Państwową Szkołą Muzyczną I-ego stopnia im. Aleksandra Tansmana oraz z licznymi placówkami edukacyjnymi, które zaangażowały się w kolejne edycje festiwalu.

 

 

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA. SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. J. Korczaka i Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. J. Korczaka w Łodzi biorą udział w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwia sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Naszym celem jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

 

Projekt obejmuje całoroczne działania realizowane na wielu polach – lekcje informatyki poświęcone zagrożeniom, na jakie narażeni są uczniowie, zajęcia poświęcone ochronie danych osobowych w ramach godzin wychowawczych, organizację konkursów: literackiego i plastycznego.

 

3

 

12 lutego 2014 roku odbyła się uroczystość w ramach obchodów DNIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Pierwsza część dnia została poświęcona najmłodszym odbiorcom, czyli maluchom z klas I – III. Uczniowie klas 4 – 6 Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. J. Korczaka w Łodzi zaprezentowali „Za każdą cenę” – przedstawienie ukazujące problem ochrony danych. Następnie przyszedł czas na naukę przez zabawę. Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w przygotowanym przez gimnazjalistów konkursie, który sprawdzał wiedzę dzieci na temat ochrony danych.

 

 

INKUBATOR MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW OBYWATELSKICH

 

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. J. Korczaka w Łodzi realizuje projekt pt. INKUBATOR MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW OBYWATELSKICH, który obejmuje 18 gimnazjów z województwa łódzkiego – 540 uczniów oraz 54 nauczycieli.

 

Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej uczniów oraz kształtowanie umiejętności zarządzania samodzielnymi przedsięwzięciami o charakterze społecznym. Młodzież ma za zadanie świadomie budować własne środowisko lokalne, a zarazem czuć za nie odpowiedzialność. Głównym motywem przewodnim projektu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego, które jest aktywne publicznie, świadome swoich celów, zdolne do samoorganizowania się w celu realizacji działań o charakterze ekonomicznym czy społecznym, otwarte na współpracę z innymi i gotowe do dialogu

.

 4A

 

4 B

 

Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich to szansa na pokazanie, jak wiele cennych pomysłów rodzi się w głowach młodych ludzi. Na terenie naszej szkoły grupy uczniów zrealizowały trzy projekty – każdy poświęcony innemu zagadnieniu z zakresu działań społecznych i obywatelskich. Uczestnicy projektu wyjechali wraz z opiekunem  na trzydniowe warsztaty do Tworzyjanek. Zajęcia odbywały się w Starym Folwarku. Po nauce tworzenia projektów był też czas na dobrą zabawę.

 

 

Projekt COMENIUS – Forever Europe

 

Na przestrzeni minionych 10 lat Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi wziął udział w 7 międzynarodowych projektach organizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

 

W tym roku również udało nam się przejść trudny etap rekrutacji i nasza aplikacja do kolejnego projektu „Forever Europe” na lata 2013-2015 została zaakceptowana. Rozpoczynający się projekt przez dwa lata będzie jednoczył działania sześciu europejskich szkół wokół zagadnień związanych z ekologią, edukacją prozdrowotną i uczeniem się metodą eksperymentu. Partnerami naszej szkoły są placówki z Portugalii, Anglii, Włoch, Hiszpanii, Finlandii i Turcji.

 

Na uroczyste rozpoczęcie projektu, które odbyło się w auli Pałacu Młodzieży 22 listopada 2013 roku, zostali zaproszeni inspektorzy Wydziału Edukacji UMŁ oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Łodzi.[…]

 

Podczas uroczystości obejrzeliśmy wspólnie prezentację podsumowującą zrealizowane dotychczas w naszej szkole projekty. Mogliśmy też dowiedzieć się z prezentacji multimedialnych wiele o państwach partnerskich, a także obejrzeć film dotyczący założeń bieżącego projektu. Jednym z najważniejszych celów będzie jednoczenie i upowszechnianie na arenie międzynarodowej działań ekologicznych i obywatelskich, których przecież w naszej szkole nie brakuje. Cała uroczystość była okraszona recytacją trzech fragmentów „Pana Tadeusza”, opisujących piękno przyrody. […]

 

Cała informacja  Forever Europe

 

Materiały i zdjęcia nadesłanych z ZSI Nr 1 w Łodzi

zredagował Włodzisław KuzitowiczKomentarze niedostępne