Dzisiaj, o godzinie 9:00, w Auli Czerwonej gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się, jak to określili organizatorzy „narada dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek z Łodzi oraz terenu powiatów: łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, brzezińskiego, kutnowskiego i łęczyckiego”.

 

1

 


Zgromadzonych w auli dyrektorów powitał Łódzki Kurator Oświaty dr Jan Kamiński, a następnie głos zabierały osoby z kierownictwa kuratorium.

 

DSC06496

 

Jako pierwsza w swym obszernym wystąpieniu problematykę z zakresu działania Wydziału Nadzoru Pedagogicznego przedstawiła jego dyrektorka Anna Garmulewicz-Polińska. Na wstępie nadmieniła tylko, że 13 lipca na stronie KO pojawiło się sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w ub. roku szkolnym i dlatego teraz będzie mówiła jedynie o zadaniach na nowy rok szkolny. W obszarze ewaluacji zewnętrznej poinformowała, że jedynie w 10% będą to ewaluacje całościowe, pozostałe to problemowe. W całym województwie ewaluatorzy odwiedzą ok. 400 szkół, w tym w Łodzi i powiatach ościennych ewaluacji poddane zostanie ok. 160 szkół i placówek, w tym wszystkie poradnie psychologiczno-pedagiczne i niektóre ośrodki doskonalenia nauczycieli.

 
Następnie przypomniała kryteria ewaluacji, w tym te, określane przez Kuratora Oświaty i omówiła najczęściej występujące błędy, popełniane przy formułowaniu wniosków z ewaluacji wewnętrznej. Poinformowała także o tematyce kontroli planowych w gimnazjach (zajęcia rewalidacyjne, działalność szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień, prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i zgodność prowadzonych zajęć z ramowymi planami nauczania) i szkołach ponadgimnazjalnych (tylko kontrola organizacji zajęć wf).Przypomniała zebranym o obowiązujących aktach prawa oświatowego, które regulują pracę szkoły w obszarach, które będą poddawane ewaluacji. W zakończeniu podjęła temat monitorowania podstawy programowej w zawodach, który jest realizowany przez KOWEZiU, zaś monitorowanie realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego realizuje ORE.

 
Kolejny blok tematyczny przedstawiły w dwugłosie panie: dyrektor Wydziału Strategii i Kadr Elżbieta Modrzejewska i jej zastępczyni Iwona Jachowicz. Przekazywały one , na zmianę, tak rozległe spektrum problemów, podejmowanych w trybie nadzoru przez ten wydział, że choćby ich wymienienie przekraczałoby formułę tej relacji. Z najważniejszych wspomnieć należy o pouczeniu zebranych o zasadach dopuszczania do użytku programów kształcenia, wyboru i zakupu podręczników, konkretyzowania przez dyrektorów szkół planów nauczania w arkuszach organizacyjnych. Była także mowa o obowiązujących procedurach odwoławczych od decyzji administracyjnych dyrektorów szkół i uchwał rad pedagogicznych, o funkcjonowaniu dualizmu systemów SIO, o obowiązku przedkładania zaświadczeń o niekaralności przy ubieganiu się o funkcję dyrektora a także podjęcia pracy na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, o poprawności dokumentowania awansu zawodowego nauczycieli itp.

 
Następnym z zaplanowanych było wystąpienie dyrektorki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danuty Zakrzewskiej, która zaprezentowała sprawozdanie z tegorocznych sesji egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, omówiła najczęściej pojawiające się nieprawidłowości oraz poinformowała o zmianach, jakie zajdą w egzaminach w nadchodzącym roku szkolnym.

 

Krótki komunikat, dotyczący konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów przekazała Zofia Dąbrowska – wicedyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Ostatnim mówcą był Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, który zaapelował do obecnych o dzielenie się z jego związkiem opiniami o planowanych przez resort edukacji zmianach w prawie oświatowym, w tym zwłaszcza dotyczących Karty Nauczyciela.

 
Po godzinie 11:30, z podobnym programem, odbyło się zebranie dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z tego samego jak poprzednio terenu..

 
I tylko u piszącego tę relację powstała taka refleksja: czemu owe odprawy, podczas których władza (kuratoryjna) mówiła a podwładni (dyrektorzy) mogli tylko słuchać nazwano „naradą”?

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź