Dzisiaj na portalu Prawo.pl zamieszczono tekst Moniki Sewastianowicz, zatytułowany „Dyrektor sprawdzi, czy nauczyciel  daje dobry przykład – nowe kryteria oceniania nauczycieli”.  Autorka informuje w nim o przygotowanym w MEiN projekcie rozporządzenia o nowych zasadach dokonywania oceny pracy nauczyciela. Oto  obszerny fragment tego teksty:

 

[…]

 

Powrót do przeszłości

 

Kryteria dokonywania oceny ma zawierać rozporządzenie, którego projekt już przekazano do konsultacji społecznych. Nie jest to nowy pomysł, bo podobną reformę przeprowadziła parę lat temu Anna Zalewska, tyle że ze zmian – z powodu krytyki – wycofano się po blisko roku obowiązywania. W pierwotnej wersji przepisów z 2018 r. w przypadku nauczyciela na najwyższym stopniu awansu zawodowego oceniane miało być spełnienie ponad dwudziestu kryteriów.

 

W dodatku kryteria odnosiły się do regulaminów oceniania tworzonych w każdej szkole – procedurę określano jako biurokratyczny koszmar. W dodatku nie brała ona pod uwagę specyfiki pracy niektórych nauczycieli – np. od tych pracujących w bibliotece wymagano dobrego kontaktu z rodzicami ucznia. Trzeba przyznać, że chociaż w tej ostatniej kwestii resort poszedł po rozum do głowy, bo projekt tę kwestię dostrzega. Mniejsza jest też liczba samych kryteriów.

 

 

Obowiązkowe kryteria oceny pracy obejmują:

 

>poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 

>dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

 

>znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526 oraz z 2000 r. poz. 12), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;

 

>wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;

 

>kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;

 

>współpracę z innymi nauczycielami;

 

>przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;

 

>poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;

 

>współpracę z rodzicami.

 

 

Dwa kryteria do wyboru

 

Oprócz tego rozporządzenie będzie zawierać kryteria dodatkowe – przy ocenie pracy nauczyciela pod uwagę brane będą kryteria dodatkowe; jedno wybierze dyrektor, drugie sam nauczyciel.

 

 

Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

 

>planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;

 

>diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;
analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;

 

>wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;
realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w art. 42 ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela, i prowadzenie konsultacji, o których mowa w art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela;

 

>podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

>pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;

 

>prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;
realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;

 

>umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;

 

>umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;

 

>opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;

 

>przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły;

 

>współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne;

 

>inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

 

Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach – w przypadku gdy dyrektor szkoły ustali, że suma punktów wynosi:

 

>90 proc. maksymalnej liczby punktów i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;

>75 proc. maksymalnej liczby punktów i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;

>55 proc. maksymalnej liczby punktów i powyżej – nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;

>poniżej 55 proc. maksymalnej liczby punktów – nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

 

Biurokracja i arbitralność

 

Będziemy podnosić, że resort edukacji nie ma delegacji ustawowej do wydania takiego rozporządzeniamówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Przesłaliśmy tekst do okręgów, konsultacje potrwają do 5 sierpnia. Już na tym etapie można jednak powiedzieć, że te zmiany tylko zwiększą biurokracje w szkołach, bo kryteriów jest dużo, a każdy nauczyciel – skoro od ich spełnienia zależeć będzie jego kariera – będzie mnożył dokumenty, które umożliwią udowodnienie spełnienia kryteriów. W dodatku mam wątpliwości, co do treści niektórych z nich – pozwalają na arbitralność – tłumaczy.

 

Wskazuje na kwestię kryteriów dodatkowych,  a konkretnie na fakt, że nie wszystkie wymagają takiego samego wkładu pracy, a to dyrektor będzie dokonywał wyboru jednego z nich. – Mam też wątpliwość, co do kryterium dotyczącego dawania przykładu przez nauczyciela – może mieć ono zupełnie neutralny charakter, a może być wykorzystywane politycznie, zależy od oceniającego – podkreśla wiceprezes ZNP. Dodaje, że to powrót do rozwiązań, z których wycofano się w wyniku strajku nauczycieli w 2019 r.

 

Spore wątpliwości ma także Marek Pleśniar, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.* – Uważam, że w dużym stopniu to powrót do poprzednich rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia biurokracji w szkołach – wskazuje.

 

 

 

Cały tekst „Dyrektor sprawdzi, czy nauczyciel daje dobry przykład – nowe kryteria oceniania nauczycieliTUTAJ

 

 

 

Źródło: www.prawo.pl

 

 

 

*W tej informacji popełniono błąd. Marek Pleśniar jest członkiem Zarządu i dyrektorem biura OSKKO

[Źródło: www.oskko.edu.pl]Zostaw odpowiedź