Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała dzisiaj dwa rozporządzenia: w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 

Nowelizacja rozporządzenia przede wszystkim ma na celu:
1) umożliwienie prowadzenia w szkołach nauki języka migowego;
2) włączenie wymiaru godzin przeznaczonego na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do łącznego minimalnego wymiaru godzin przeznaczonego na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej;
3) odstąpienie od obowiązkowego wyboru przez ucznia liceum ogólnokształcącego lub technikum co najmniej jednego z przedmiotów, realizowanych w zakresie rozszerzonym, wymienionych w obowiązujących ramowych planach nauczania;
4) określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego;
5) wskazanie, że obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszczają;
6) umożliwienie uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 

Zmiany wymienione w pkt 2 i 3 zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP. Pozostałe zmiany wejdą w życie 1 września 2015 r.

 

Pełny tekst Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych – TUTAJ

 

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

W rozporządzeniu:
1) określone zostały nowe wzory:
a) zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015;
b) świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego dla osób, które ukończyły te typy szkół na podstawie egzaminów eksternistycznych, na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017;
c) świadectwa dojrzałości wydawanego absolwentom liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015 oraz absolwentom technikum po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2015/2016;
d) legitymacji szkolnych zawierających numer PESEL, w tym nowego wzoru legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych.
2) uchylono:
a) przepisy dotyczące egzaminów dojrzałości;
b) wzory świadectw i zaświadczeń już nieobowiązujących i tych, które przestaną obowiązywać w kolejnych latach szkolnych;

 

Ponadto, rozporządzenie zawiera przepisy umożliwiające wymianę lub uzyskanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły przez te osoby, które otrzymały świadectwa z adnotacją na drugiej stronie świadectwa: „Uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekając działający w …..” (wpisana nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działał zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

 

Przyjęte regulacje przewidują też, że na świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wydanego absolwentowi zasadniczej szkoły zawodowej (zsz), który został przyjęty do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, ze świadectwa zsz przepisuje się oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: podstaw przedsiębiorczości, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki i informatyki, pod warunkiem, że żaden z tych przedmiotów nie był przez słuchacza realizowany w zakresie rozszerzonym.

 

Wyżej wymienione zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

 

Pełny tekst Rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź