Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zaprezentowała dziś dane przekazane przez dyrektorów szkół do Systemu Informacji Oświatowej.

 

 

 

Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy edukacji – dane z Systemu Informacji Oświatowej

 

Rok szkolny 2018/2019 to większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków – tak wynika z danych przekazanych przez dyrektorów do Systemu Informacji Oświatowej. Oznacza to, że sprawdziły się pozytywne prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie wpływu reformy edukacji na stan zatrudnienia nauczycieli.

 

Nauczyciele

 

O 10 207 w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2017/2018 było 691 366 etatów, zaś w bieżącym roku szkolnym jest ich 701 573. To o 10 207 etatów więcej. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 702 293, czyli o 7 326 więcej niż rok wcześniej.[…]

 

Z danych SIO wynika również, że o 9 615 wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Ogółem jest ich 605 171,8 co oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018.[…]

 

Z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,54 proc. nauczycieli (9 114) zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym różnica ta wynosi 0,44 p. proc. W roku szkolnym 2017/2018 na emeryturę odeszło 1,10 proc. nauczycieli (6 566). Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,54 proc. (3 194) nauczycieli. […]

 

 

Przedszkola

 

W roku szkolnym 2018/2019 jest 1 392 481 dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, to o 31 298 więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wzrosła również liczba przedszkoli do 12 519. Mamy ich więcej o 373 niż w roku szkolnym 2017/2018. Ogółem wszystkich placówek (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego) jest w tym roku szkolnym 22 132.[…]

 

 

6-latki w I klasach szkół podstawowych

 

Rodzice 95,9 proc. 6-latków zdecydowali, że ich dzieci pozostaną w wychowaniu przedszkolnym. Tylko 3,3 proc. dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej. Populacja dzieci 6-letnich według danych GUS wynosi 389 532, z czego w I klasie szkoły podstawowej uczy się jedynie 12 890 uczniów.

 

 

Gimnazja

 

W ubiegłym roku szkolnym w systemie oświaty funkcjonowało 1 941 gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 jest 1 678 gimnazjów, z czego 785 samodzielnych, a 893 w zespołach. Ponadto mamy 5 781 szkół, w których działają oddziały gimnazjalne – klasa III, tj. szkół, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone.[…]

 

W roku szkolnym 2016/2017 było 7 630 gimnazjów w systemie oświaty, co oznacza, że 97,8% budynków gimnazjów zostało wykorzystanych i nie zostały one zlikwidowane.

 

 

Szkoły ogółem

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Polsce do 26 304 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszcza 4 903 114 uczniów i słuchaczy.

 

do 14 431 szkół podstawowych chodzi 3 043 197 uczniów (w tym 376 606 uczniów VIII klasy):

do 1 678 gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych – 354 701 uczniów (klasa III),

do 3 488 liceów ogólnokształcących – 601 539 uczniów,

do zasadniczej szkoły zawodowej – 46 510 uczniów (klasa III),

do 1 575 branżowych szkół I stopnia – 99 602 uczniów. w 1 877 technikach uczy się 505 443 uczniów.

 

 

Dodatkowo mamy 1 925 szkół policealnych, do których uczęszcza 215 105 słuchaczy. Natomiast do 522 szkół specjalnych przysposabiających do pracy chodzi 10 541 słuchaczy.[…]

 

 

Więcej informacji o SIO na www.sio.men.gov.pl.

 

 

Cały komunikat „Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy edukacji – dane z Systemu Informacji Oświatowej”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Prezentacja – Drugi rok wdrażanej reformy edukacji – dane z Systemu Informacji Oświatowej    –   TUTAJ

 

 

UWAGA: pogrubienie fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OE

 

 

 

KOMENTARZ REDAKCJI

Teraz czekamy na głosy rzeczywistego suwerena polskiego systemy edukacjiZostaw odpowiedź