We wtorek (13 kwietnia 2021r.) portal EDUNEWS zamieścił tekst Katarzyny Szajewskiej, którego tytuł: „Usługi publiczne w kryzysie – edukacja do zmiany” jest jednocześnie tytułem raportu, który na zlecenie Fundacji „Przyjazny Kraj” przygotowała platforma „Polityka Insight”.

 

 

Oto fragmenty tego, informującego o zawartości owego raportu, tekstu:

 

[…] Raport analizuje dwanaście miesięcy epidemii w Polsce, podejmowane w tym czasie działania władz publicznych i innych uczestników systemu edukacji, wyzwania, które ujawniły się w trakcie pandemii, a także ich systemowe przyczyny. Autorki, Monika Helak i Hanna Cichy, stawiają diagnozę problemów i proponują możliwe rozwiązania w perspektywie krótko- i długoterminowej w pięciu aspektach polskiego systemu edukacji, które są obecnie kluczowymi obszarami wyzwań zarządczych: znaczenia procesu cyfryzacji szkół dla dostępności i jakości edukacji, zmiany podstawy programowej, aby odpowiadała na potrzeby współczesnych uczniów i społeczeństwa, podniesienia jakości przygotowania zawodowego kadry szkolnej i uzupełniania kwalifikacji, efektywnego zarządzania szkołami na różnych poziomach edukacji oraz niwelowania nierówności edukacyjnych.

 

Raport łączy wnioski płynące z obecnej sytuacji i działania podejmowane z myślą o przyszłości po pandemii. Rekomendacje sformułowane są w horyzoncie kolejnych: 12 i 36 miesięcy.

 

W wyniku pandemii COVID-19 dzieci i młodzież w Polsce już rok spędziły na przeważnie zdalnej nauce. Proces nauczania w nowych okolicznościach uruchomiono dysponując ograniczonymi zasobami materialnymi i nikłym doświadczeniem. Odbywało się to zbiorowym, często oddolnym wysiłkiem szkolnych społeczności, a także przy wsparciu materialnym i organizacyjnym ze strony władz centralnych. Pomimo tych starań zdalna edukacja pod wieloma względami jest rozwiązaniem mniej efektywnym niż nauka w trybie stacjonarnym. Rodziny, zwłaszcza młodszych uczniów, przejęły część obowiązków wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych, które dotąd pełniła szkoła. W efekcie pogłębiają się nierówności edukacyjne. Ograniczone kontakty z rówieśnikami, izolacja w domu i długie godziny przed komputerem narażają młodych na problemy zdrowotne, zwłaszcza zagrożenia dla zdrowia psychicznego i większe natężenie cyberprzemocy – piszą autorki raportu. […]

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 

 

X            X           X

 

 

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje o treści raportu i zawartych w nim wnioskach oraz link do pliku PDF z jego pełną treścią – ze strony <Polityka Insight>

 

 

Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany

autorzy: Hanna Cichy, Monika Helak

 

 

O raporcie:

 

Podsumowanie pierwszego roku epidemii COVID-19 w Polsce z perspektywy systemu edukacji. Zobrazowano jej wpływ na szkolnictwo podstawowe i średnie w pięciu kluczowych obszarach: cyfryzacji, podstawy programowej, kadr nauczycielskich, zarządzania placówkami oraz walki z nierównościami w edukacji.

 

Kluczowe wnioski:

 

>Pandemia COVID-19 jest bezprecedensowym testem dla krajowego systemu edukacji. Z perspektywy krótko- i średnioterminowej może jednak być również szansą na naprawę wieloletnich zaniedbań i przyspieszenie wielokrotnie odkładanych w czasie reform.

 

>Do najważniejszych rekomendacji krótkoterminowych należą:

-tymczasowe zredukowanie obowiązkowego programu nauczania do niezbędnych treści oraz proporcjonalne zwiększenie treści fakultatywnych,

-bieżące monitorowanie problemów związanych ze zdalną edukacją przez Ministerstwo Edukacji,

-monitorowanie na poziomie centralnym sytuacji uczniów, którzy w okresie zdalnej nauki mają ograniczony kontakt ze szkołą lub stracili go zupełnie,

-rekompensata zwiększonych kosztów i obowiązków dla pracowników systemu oświaty,

-zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów,

-stworzenie trybu i przestrzeni dla bezpiecznych epidemicznie spotkań rówieśniczych,

-wzmocnienie uprawnienia organów prowadzących szkoły i dyrektorów do decydowania o trybie nauki.

 

 

>Do najważniejszych rekomendacji długoterminowych należą:

podniesienie wymagań w zakresie kompetencji cyfrowych w kształceniu nauczycieli,

-pogłębiona analiza doświadczeń wszystkich interesariuszy systemu edukacji z okresu zdalnej nauki,

-modyfikacja systemu awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli,

-gwarancja, na poziomie ustawowym, że subwencja oświatowa musi w całości pokrywać koszty wynagrodzeń pracowników szkół do poziomu średnich płac wyznaczanych przez ministerstwo,

-wzmocnienie roli organów prowadzących szkoły w procesie decyzyjnym,

-odciążenie nauczycieli z obowiązków biurokratycznych.

 

[…]

 

 

Plik PDFUsługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany”  –  RAPORT – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.politykainsight.pl

 

 

O wynikach raportu „Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany” w Radiu TOK FM mówi jego współautorka Monika Helak – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź