5 listopada zamieściliśmy tekst, który opatrzyliśmy tytułem” Ogólnopolski Strajk Kobiet zebrał postulaty protestujących, dotyczące edukacji.”. Dziś udostępniamy kolejny tekst z tego nurtu – tym razem pewnej nieformalnej koalicji oddolnych ruchów nauczycielskich, zaczerpnięty z fanpage EDU-klaster.

 

 

Protest z Wykrzyknikiem

 

Zmuszeni sytuacją zwołaliśmy nadzwyczajną Obywatelską Radę Pedagogiczną oddolnych ruchów nauczycielskich. Łącząc się we wspólnym głosie poparcia postulatów Ogólnopolski Strajku Kobiet, przedstawiamy propozycje koniecznych, naszym zdaniem, zmian w edukacji. Wyrażamy też stanowczy protest przeciwko próbom ograniczenia praw obywatelskich, naszych i naszych uczennic i uczniów.

 

 

Deklaracja Obywatelskiej Rady Pedagogicznej

 

My, nauczyciele, nauczycielki i aktywiści działający w oddolnych grupach powstałych na fali sprzeciwu wobec reformy minister Anny Zalewskiej oraz podczas mobilizacji środowiska oświatowego przed strajkiem z wiosny 2019, łączymy się we wspólnym głosie poparcia dla żądań Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

 

Popieramy wybrzmiewające podczas ulicznych protestów hasła nawołujące do zmian w edukacji.

 

 

Wśród nich pojawiły się następujące postulaty:

 

-natychmiastowa dymisja ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka;

 

-wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej opartej na standardach WHO;

 

-wprowadzenie edukacji klimatycznej;

 

-wprowadzenie w szkołach działań antydyskryminacyjnych, również w kwestii pełnych praw osób ze społeczności LGBT+, edukacji równościowej oraz edukacji o prawach człowieka (wraz z przywróceniem obowiązku prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej do wymagań wobec szkół i placówek);

 

-zaprzestanie nauczania religii w szkołach publicznych i opłacania nauczania religii (nie tylko katolickiej) z budżetu państwa.

 

 

Ponadto domagamy się rozwiązania najbardziej palących problemów oświaty, które pojawiły się w związku z kryzysem pandemicznym.

 

 

Konieczne jest zatem:

 

-zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i uczennicom, nauczycielom i nauczycielkom oraz innym pracownikom oświaty;

 

-organizacja nauczania na odległość w taki sposób, by przeciwdziałać nierównościom edukacyjnym oraz wykluczeniu niektórych uczniów;

 

-zredukowanie treści podstaw programowych i skorygowanie wymagań egzaminacyjnych, a być może nawet czasowa rezygnacja z egzaminu ósmoklasisty.

 

Rozumiejąc, że gruntowna reforma zniszczonego przez rządy PiS systemu edukacji wymaga przyjęcia rozwiązań wypracowanych na drodze szerokich debat, konsultacji i wysłuchania głosów uczniów, nauczycieli i rodziców, współtworzących społeczność szkolną, jak również samorządów, zwracamy uwagę na kilka szczególnie pilnych postulatów środowiska oświatowego.

 

 

Te postulaty to:

 

-zapewnienie pomocy psychologicznej uczniom i uczennicom we wszystkich szkołach;

 

-zmiana zasad finansowania oświaty, zwiększenie nakładów na edukację, w tym również na wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycielek;

 

-likwidacja kuratoriów oświaty jako instytucji nadzoru.

 

Nie ma naszej zgody na podejmowane przez rządzących próby ograniczenia praw obywatelskich nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic, wyrażających sprzeciw wobec orzeczenia tzw. Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy za niedopuszczalne nadużycie obecne próby zastraszania pracowników szkół, zbierania danych na temat aktywności podejmowanych poza godzinami pracy i grożenia konsekwencjami prawnymi z powodu obywatelskiego zaangażowania, które w naszym poczuciu jest w pełni zgodne z etosem naszego zawodu.

 

Na koniec deklarujemy gotowość włączenia się do prac zmierzających do budowy trwałego, stabilnego, odpartyjnionego systemu edukacji przyszłości. Edukacji wysokiej jakości, edukacji równych szans, edukacji, która jest jednym z podstawowych praw człowieka. Taka edukacja daje nadzieję na zrównoważony rozwój przyszłych pokoleń.

 

Edukacja w Działaniu

My, nauczyciele

NIE dla chaosu w szkole

Protest z Wykrzykniki

 

 

      Poparcia udzielili:

 

Obywatele dla Edukacji

EDU-klaster

Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji

Ja, Nauczyciel

Poznańska Inicjatywa Nauczycielska

Rodzice przeciwko reformie edukacji – Fundacja Rodzice mają głos

 

 

Źródło: www.facebook.com/eduklasterpl

 Zostaw odpowiedź